l

Lucky Ladys Charm

Play for real Play for fun

Lucky Lady's CharmDaj się oczarować w Lucky Lady's Charm powiększ swoje szanse na wygraną. 10 linii wygrywających na 5 walcach w regularnej grze oraz liczne warianty bonusów uczynią Cię zwycięzcą. 

Twoim celem jest trafienie 5 takich samych symboli leżących wzdłuż linii wygrywających. W grze podstawowej każdy wzór wygrywający rozpoczyna się po lewej stronie pierwszego walca i rozciąga się wzdłuż linii wygrywającej w prawo. Jeśli chcesz wygrać, symbole muszą leżeć obok siebie, bez innych znajdujących się pomiędzy nimi. Symbol Lucky Lady - (joker) zastępuje wszystkie symbole z wyjątkiem scattera (szklana kula) i podwaja wszystkie twisty.

Bezpośrednio po wejściu do gry Lucky Lady's Charm deluxe wybierasz ilość linii, a następnie symbolami „BET“ lub „MAXBET” ustalasz wysokość stawki na linię.

Przyciskiem „HELP” zostaniesz przeniesiony do tabeli wygranych. W zależności od wysokości Twojej stawki wyliczone zostaną tutaj Twoje wygrane.

Przyciskiem „START” startowane są pojedyncze rundy; przycisk „AUTO” startuje rundy automatycznie, kliknięcie w przycisk „STOP” kończy automatyczne kręcenie walców.

Gamble:
Przycisk „Gamble” ukazuje się w momencie, gdy trafiona zostanie kombinacja wygrywająca. Podwójnie albo nic to nasza dewiza - w grze "Gamble" możesz podwoić ilość swoich twistów albo stracić całą wygraną. Jeśli chcesz gamblować, skorzystaj po prostu z przycisku „Gamble“ i wystartuj grę gamble. Jeśli nie chcesz gamblować, skorzystaj z przycisku „TAKE”.

3 albo więcej symboli szklanej kuli na dowolnej pozycji rozpoczynają 10 gier wolnych. Tutaj możesz wzbogacić się o kolejne twisty. W grach wolnych korzystasz ze stawki, o którą grałeś w regularnej grze, ale wygrane zostaną potrojone. Poza tym poprzez trafienie 3 lub więcej szklanych kul możliwe jest wygranie w trwającej grze wolnej kolejnych rund gier wolnych.

Lucky Lady's CharmLet yourself be enchanted by Lucky Lady's Charm and increase your chances of winning. With 10 win lines across 5 reels in the regular game, as well as numerous bonus games, your efforts will soon see you becoming a winner.

Your aim is to land 5 matching symbols along a win line. Winning combinations run from left to right along active win lines in the regular game. To win, the symbols must lie next to each other on an active win line without any other symbols between them. The ‘Lucky Lady’- symbol (Joker) substitutes all symbols except for the Scatter symbol (Glass ball) and doubles your Twist win.

Immediately after starting Lucky Lady Charm select the volume you wish to bet using 'BET' or 'MAXBET' in the entire game. The next step is to set amount of winning lines. You can spin the reels once by clicking on the 'START' button. Click on the 'AUTO' button to trigger automatic spins and click on 'STOP' to end the automatic spins.

Click on the 'HELP' button to go to the winnings overview. Here you can view your potential winnings based on the size of your bet.

Gamble:
'Gamble' button appears when you hit a winning combination. Double or nothing is our motto - the 'Gamble Game' you can double the number of its twists or lose your winnings. If you want to gamble, simply use the 'Gamble' and start the game gamble. If you do not want to gamble, use the 'TAKE' button.

3 or more symbols glass sphere at any position start 10 free games. Here you can get more twists. The free games are using the rate by which played in the regular game, but the winnings will be tripled. Besides, by hitting three or more balls of glass it is possible to win in the ongoing game free successive rounds of games available.

Lucky Lady's CharmDeixe-se encantar por Lucky Lady's Charm e aumente a sua chance para ganhar. 10 linhas de vitória em 5 rolos no jogo regular e muitas opções de bónus vão fazer de si um vencedor. O seu objetivo é acertar 5 símbolos iguais localizados ao longo de linhas de vitória. No jogo principal cada molde de vitória começa do lado esquerdo do primeiro rolo e estende-se ao longo de linha de vitória a direita. Se quiser ganhar, os símbolos devem ser localizados um ao lado do outro, sem símbolos vizinhos entre eles. O símbolo Lucky Lady - (joker) substitui todos os símbolos exceto o do scatter (bola de vidro) e duplica todos os twists.

Diretamente após a entrada no jogo Lucky Lady's Charm deluxe escolherá o número de linhas, e a seguir, com os símbolos “BET” e “MAXBET” definirá o valor da aposta para uma linha. Com o botão “HELP” será transferido para a tabela das vitórias.

Dependendo do valor de sua aposta, aqui serão calculadas as suas vitórias. Com o botão “START” começam as rondas simples; o botão “AUTO” começa as rondas automaticamente, o botão “STOP” acaba automaticamente a rotação dos rolos.

Gamble:
O botão “Gamble” aparece quando for acertada a combinação de vitória. Duplicação ou nada é o nosso lema – no jogo “Gamble” pode duplicar o número de seus twists ou perder toda a vitória. Se quiser “gamblear” use o botão “Gamble” e comece o jogo gamble. Se não quiser “gamblear”, use o botão “TAKE”.

3 ou mais símbolos da bola de vidro em qualquer posição começam 10 jogos livres. Aqui pode ganhar twists adicionais. Nos jogos livres aproveitará o valor que apostou no jogo regular, mas as vitórias ficarão triplicadas. Mais, acertando 3 ou mais bolas de vidro, é possível ganhar no jogo livre em curso outras rondas livres.

Lucky Lady's CharmNechte se okouzlit v Lucky Lady 's Charm a zvyšte své šance na výhru. 10 výherním řad na 5 válcích v normální hře a mnoho bonusů udělají Vás vítězem.

Vaším cílem je trefit pět stejných symbolů ležících podél výherních řad. V základní hře se každý výherní vzor začíná na levé straně prvního válce a rozprostírá se podél výherního řádku vpravo. Chcete-li vyhrát, musí symboly ležet vedle sebe bez ostatních nacházejících se mezi nimi. Symbol Lucky Lady - (joker) zastupuje všechny symboly kromě scatter (skleněná koule) a zdvojnásobí všechny twisty.

Ihned po vstupu do hry Lucky Lady 's Charm deluxe vyberete počet řádků a pomocí symbolů "BET" nebo "MAXBET" můžete nastavit výšku sazby na řádek.

Pomocí tlačítka "HELP" budete přesměrováni do tabulky výher. V závislosti na výši Vaší sázky budou zde vypočítány Vaše výhry.

Tlačítkem "START" spustíte jednotlivá kola, "AUTO" spustí kola automaticky, kliknutí v tlačítko "STOP" automaticky ukončí otáčení válců.

Gamble:
Tlačítko "Gamble" se zobrazí, když trefíte vítěznou kombinaci. Dvojité neb nic je naše motto - ve hře "Gamble" může zdvojnásobit počet Twistů, nebo ztratit celou výhru. Chcete Gamble, stačí použít tlačítko "Gamble" a spustíte hru gamble. V případě, že nechcete Gamble, použijte tlačítko "TAKE" .

3 nebo více symbolů skleněné koule v jakékoli pozici spustí 10 volných her. Zde se můžete obohatit o více twistů. Ve volných hrách používáte sázky, o které jste hráli v pravidelné hře, ale výhry se trojnásobně. Kromě toho, tím, že udeří trefíte 3 nebo více skleněných koulí je možné získat v probíhající volné hře hry zdarma kola.

Lucky Lady's CharmEngedd meg, hogy magával ragadjon a Lucky Lady's Charm játék és növeld a nyerési esélyedet. A 10 nyerővonalon, az 5 tárcsán a normál játékban illetve a számos bónusz-változatban nyerővé tesznek Téged.

A célod az, hogy a nyerővonalon 5 egyforma ikon jelenjen meg. Egy normál játékban minden nyerő minta az első tárcsán kezdődik, és jobbra halad tovább a nyerővonalon. A nyeréshez az egyforma ikonoknak közvetlenül egymás mellett kell lenniük, közöttük nem lehet más. A Lucky Lady ikon - (joker) helyettesíti az összes többi ikont a scatter (üveggömb) kivételével és megduplázza az összes twistet.

Rögtön a Lucky Lady's Charm deluxe játékba történő belépésed után kiválasztod a nyerővonalak számát, majd a „BET“ vagy „MAXBET” gombokkal meghatározod az egy vonalra jutó tét nagyságát.

A „HELP“ gombbal kinyithatod a nyereménytáblázatot. A feltett téted nagyságától függően ki lesz itt számítva a nyereményed.

A „START“ gombbal kezded meg az egyes meneteket; az „AUTO“ nyomógomb a meneteket automatikusan indítja, a „STOP” gombra kattintva pedig leállítható a tárcsák forgása.

Gamble:
A „Gamble“ nyomógomb a nyerő kombináció esetén jelenik meg. Dupla vagy semmi, ez a mottónk - a "Gamble" játékban megduplázhatod a twistjeidnek a számát vagy éppen elveszítheted az egész nyereményedet. Ha fogadást akarsz tenni, használd egyszerűen a „Gamble“ gombot és indítsd be a hazárdjátékot. Ha nem akarsz hazardírozni, használd a „TAKE“ gombot.

A tetszőlegesen elhelyezkedő 3 vagy több üveggömb ikon további 10 ingyenes játékot jelent. Itt további twisteket gyűjthetsz össze. Az ingyenes játékokban ugyanolyan téttel veszel részt, mint a normál játékban, de a nyereményed megháromszorozódik. Ezen kívül, a 3 vagy több üveggolyó eltalálásával az ingyenes játék során további ingyenes meneteket nyerhetsz.

Lucky Lady's CharmDéjate hechizarte en Lucky Lady's Charm y amplia tus posibilidades de ganar. 10 líneas vencedoras en 5 cilindros en el juego regular y numerosos variantes de bonos te hacen el vencedor.

Tu objetivo es azar 5 los mismos símbolos a lo largo de líneas vencedoras. En el juego básico cada diseño vencedor empieza por la izquierda parte del primer cilindro y amplía a lo largo de la líneas vencedoras a la derecha. Si tú quieres, los símbolos tienen estar cerca de sí mismos, sin que otros se sitúen entre ellos. El símbolo Lucky Lady - (joker) reemplaza a todos los símbolos con excepción de scattera (la bola de cristal) y dobla todos twists.

Directamente después de entrar al juego Lucky Lady's Charm deluxe eliges la cantidad de líneas, a luego con símbolos BET“ o „MAXBET” estableces la cuota de la apuesta por la línea.

Con el botón „HELP” serás transferido a las tablas de ganancias. Depende de la cuota de tus apuestas serán calculadas aquí tus ganancias.

Con el botón „START” empiezan las vueltas singulares; el botón „AUTO” empieza la vuelta automáticamente, el clic al botón “STOP” termina automáticamente el girado de los cilindros.

Gamble:
El botón Gamble” aparece en el momento cuando sea azada la combinación vencedora. Doble o nada es nuestra lema– en el juego "Gamble" puedes doblar la cantidad de tus twists o perder toda la ganancia. Si quieres gamble, usa simplemente el botón “Gamble“ y empieza el juego gamble. Si tú no quieres gamble, usa el botón “TAKE”.

3 o más símbolos de la bola de cristal en cualquiera posición empiezan 10 juegos libres. Aquí puedes enriquecerte de twists siguientes. En los juegos libres usas la apuesta por cual has jugado en el juego regular, pero las ganancias serán tripletas. Además a través de azar 3 o más de las bolas de cristales posible de ganar en el juego libre que dura las vueltas siguientes en los juegos libres.

Lucky Lady's CharmLassen Sie sich von Lucky Lady's Charm begeistern und vergrößern Sie Ihre Gewinnchancen. Die 10 gewinnenden Linien auf 5 Walzen im regelmäßigen Spiel sowie zahlreiche Bonus-Varianten werden Sie zum Sieger machen.  

Ziel des Spielers ist das Treffen von 5 gleichen Symbolen entlang den gewinnenden Linien. Im Grundspiel beginnt jedes gewinnende Muster links von der ersten Walze und zieht sich entlang der gewinnenden Linie nach rechts. Um zu gewinnen müssen die Symbole ohne keine anderen dazwischen nebeneinander liegen. Das Symbol Lucky Lady - (Joker) ersetzt sämtliche Symbole bis auf Scatter (die Glaskugel) und verdoppelt sämtliche Twists.

Gleich nach dem Beginnen mit dem Spiel Lucky Lady's Charm deluxe wählt der Spieler die Anzahl von Linien und bestimmt dann mit den Symbolen „BET“ bzw. „MAXBET” die Einsatzhöhe pro Linie.

Die Taste „HELP“ führt zur Tabelle von den Gewinnen. Hier werden je nach der Einsatzhöhe des Spielers seine Gewinne berechnet.

Mit der Taste „START“ werden einzelne Runden gestartet; mit der Taste „AUTO“ werden die Runden automatisch gestartet und die Taste „STOPP“ beendet das automatische Drehen der Walzen.

Gamble:
Die Taste „Gamble“ erscheint beim Treffen einer gewinnenden Kombination. „Doppelt oder nichts“ heißt unsere Devise – im Spiel „Gamble“ hat der Spieler die Möglichkeit, die Anzahl seiner Twists zu verdoppeln oder kann auch seinen ganzen Gewinn verlieren. Wünscht der Spieler zu „gambeln“, dann drückt er einfach auf die Taste „Gamble“ und startet somit das Spiel „Gamble“. Wünscht der Spieler unterdessen nicht zu „gambeln“, dann drückt er auf die Taste „TAKE“.

3 oder mehr Symbole der Glaskugel in einer beliebigen Position starten 10 Freispiele. Hier kann sich der Spieler um weitere Twists bereichern. In den Freispielen nutzt der Spieler seinen Einsatz vom regulären Spiel, die Gewinne werden jedoch verdreifacht. Darüber hinaus ist durch das Treffen von 3 oder mehr Glaskugeln möglich, im laufenden Freispiel weitere Runden von den Freispielen zu gewinnen.

Lucky Lady's CharmПозволь себя очаровать в игре Lucky Lady's Charm (Талисман Удачи Леди), увеличивая свой шанс на выигрыш. 10 выигрышных линий на 5 целиндрах в регулярной игре, а также многочисленные бонусов сделают Вас победителем.

Вашей целью является поражение 5 одинаковых символов, лежащие вдоль выиграшной линии. В основной части игры каждая выиграшная линия начинается на левой стороне первого цилиндра и проходит вдоль выиграшной линии вправо. Если вы хотите выиграть, символы должны быть рядом друг с другом, без другого, расположенных между ними. Символ Lucky Lady – это джокер, способный заменить все символы, за исключением scatter (стеклянный шар) и удвоить все твисты.

Непосредственно после входа в игру Lucky Lady's Charm deluxe выбираешь количество линий , а при помощи символов "BET" или "MAXBET" устанавливаешь сумму ставки по линии.

Нажав "HELP"открытвается сайт с таблицей выигрышей. В зависимости от суммы ставки. Здесь будут рассчитаны Твои выигрыши.

Кнопкой "START" начинаешт одиночный раунд, кнопка "AUTO" начинает автоматические раунды, нажатие кнопки „STOP” заканчивает автоматическое вращение цилиндров.

Gamble:
Кнопка "Gamble" появляется, когда вы нажмете выигрышную комбинацию. Двойной или ничего - это наш девиз, в игре "Gamble" вы можете удвоить количество своих твистов или потерять свой ​​выигрыш. Если вы хотите, gamblировать, нажмите "Gamble" и начните игру. Если вы не хотите, gamblировать, используйте кнопку "TAKE".

3 или более символов стеклянного шара в любой позиции, запускают 10 бесплатных игр. Здесь вы можете получить болше твистов. В бесплатных играх используются ставки о которые вы играли в обычной игре, но выигррать можно в три раза больше. Кроме того, при попадании 3 или более стеклянных шаров, можно выиграть в текущей бесплатной игре последующие раунды в бесплатной игре.

Lucky Lady's CharmLasă-te fermecat de Lucky Lady si crește șansele de a câștiga. 10 de linii de câștig pe 5 role în joc obișnuit, și numeroase bonusuri pe care le va face invingator.  

Scopul tau este de a lovi cinci simboluri identice situate de-a lungul linii de câștig. Fiecare joc de bază model câștigătoare începe la partea stângă a primului cilindru și se extinde de-a lungul unei linii câștigătoare la dreapta. Dacă vrei să câștigi, simbolurile trebuie să se afle unul lângă celălalt fără cealaltă situată între ele. Simbol de noroc Lady - (joker) înlocuiește toate simbolurile cu excepția scatter (bile de sticlă) și dublează toate intortocheat.

Imediat după intrarea în joc norocos Lady Charm Deluxe selecta numărul de linii și simboluri "BET" sau "Maxbet" să setați rata pe linie.

Folosiți "HELP" vă vor fi luate la victorii masă. În funcție de cantitatea de oferta dvs. va fi listat aici pentru câștigurile.

Apăsați butonul "Start" boot-at sunt singur tur de scrutin;"AUTO" tur pornește automat, faceți clic pe butonul "STOP" capete de cotitură în mod automat role.

Gamble:
Gamble" apare atunci când a lovit o combinație câștigătoare. Dublu sau nimic este motto-ul nostru - în joc "dependenta" poate dubla numărul de răsuciri sale sau pierde câștigurile. Dacă doriți să pariati, pur și simplu utilizați "Gamble" și începe jocul joc de noroc. Dacă nu doriți să pariati, utilizați "TAKE".

3 sau mai multe simboluri ale balonul de sticlă în orice poziție începe 10 jocuri gratuite. Aici puteți mari castigurile. Jocurile gratuite se folosesc utilizându-se cursul de care ai jucat în joc obișnuit, dar castigurile sunt triplate. În plus, prin lovirea de trei sau mai multe bile de sticlă, este posibil pentru a câștiga în joc jocuri gratuite în curs de desfășurare gratuite runde consecutive.

Our innovations

  • Stopping selected rolls during the game
  • Stopping all rolls during the game
  • Quick celebration of winnings
  • Register

Casino Atlanta

Service www.casino-atlanta.com is owned by REPUS APUD – a leading provider of financial, casino and betting services around the world.

We have over 30 years' experience in this field, so we know the secret of the highest quality entertainment: awesome games, big jackpots and bonuses, and convenience of use combined with fast and secure money transaction.

More ›

Responsible Gaming Policy

Casino Atlanta strives to provide players with satisfying and enjoyable experience while playing our games.

However, we realise that gambling can cause addiction, a loss of sense of time, and the ability to objectively assess the risk of playing with money. Therefore, we support Responsible Gambling and advise our players not to risk their money

More ›