l

Privacy policy

1. REPUS APUD zobowiązuje się w pełni szanować prywatność swoich graczy i przestrzegać obowiązujących praw o ochronie danych osobowych.

2. REPUS APUD zapewnia graczy, że ich dane osobowe przetwarzane są w sposób rzetelny i zgodny z prawem oraz z zachowaniem przyjętych reguł postępowania. Dane te gromadzone są jedynie w celach, które gracze poznają i akceptują, decydując się na korzystanie z usług i oprogramowania REPUS APUD.

3. Rejestrując się w serwisie www.casino-atlanta.com, gracz wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie informacji wprowadzanych jako uzupełnienie ogólnych informacji systemowych oraz na rejestrowanie jego czynności w serwisie przez REPUS APUD.

4. REPUS APUD stosuje najlepsze reguły postępowania w kwestii komunikacji z klientami za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5. Wszystkie powyższe praktyki mają za zadanie zagwarantować posiadaczom kont w www.casino-atlanta.com to, że ich dane osobowe:

 • przetwarzane są z zachowaniem praw przysługujących posiadaczom kont,
 • przetwarzane są w sposób rzetelny i zgodny z prawem,
 • gromadzone są jedynie w konkretnym, legalnym celu,
 • są odpowiednie, istotne i niewygórowane dla realizacji tego celu,
 • są precyzyjne i aktualne,
 • przechowywane są w sposób bezpieczny,
 • nie są przechowywane dłużej, niż to konieczne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
 • nie są przekazywane na terytorium jurysdykcji, które nie przestrzegają wspomnianych powyżej dyrektyw.

6. Otwierając konto użytkownika w serwisie www.casino-atlanta.com, posiadacz konta wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych w następujących celach:

 • w celu spełnienia postanowień niniejszego regulaminu przez nas, naszych dostawców oraz strony trzecie działające w naszym imieniu,
 • w celach wewnętrznego marketingu i promocji usług,
 • w celu przechowywania i przetwarzania w zgodzie z prawami i przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy.

7. Wszyscy pracownicy REPUS APUD zobowiązani są przestrzegać warunków niniejszej polityki prywatności. Obliguje ich ona do utrzymywania danych graczy w ścisłej tajemnicy. Zobowiązanie to zachowuje moc również po opuszczeniu przez pracowników zespołu REPUS APUD.

8. Posiadacz konta może w każdej chwili skontaktować się z nami w celu otrzymania kopii swoich danych i naniesienia poprawek. W razie konieczności dane użytkownika mogą zostać usunięte, sprostowane, zmienione lub uzupełnione. Jeśli chcesz skontaktować się z nami w sprawie swoich danych, wyślij e-mail pod adres support@casino-atlanta.com.

9. Jak wspomniano powyżej, REPUS APUD może od czasu do czasu w sposób bezpośredni reklamować użytkownikom produkty i usługi, które wedle przekonania serwisu mogą graczy zainteresować.

1. REPUS APUD is committed to respecting the Player’s privacy and to complying with applicable data protection laws.

2. REPUS APUD assures Players that their personal data is processed fairly, lawfully and in accordance with good practice and is only collected for specific purposes which are known and accepted by the Player when such Player chooses to make use of the REPUS APUD service and software systems.

3. By registering at www.casino-atlanta.com, the Player is accepting that REPUS APUD stores and processes the information entered in addition to the general system information and that activities are logged.

4. REPUS APUD has adopted best practice when it comes to the principles of e-mail communication with its Clients.

5. All the aforementioned is in place in order to assure Account Holders of www.casino-atlanta.com that at all times personal data is:

 • processed in accordance with the rights of the Account Holder concerned;
 • processed fairly and lawfull;
 • obtained only for a specific and lawful purpose;
 • adequate, relevant and not excessive to its purpose;
 • accurate and updated;
 • kept in a secure manner;
 • not kept longer than is necessary for its purpose;
 • not transferred to jurisdictions not adhering to the aforementioned Directives.

6. By opening an account with www.casino-atlanta.com, Account Holder consents that REPUS APUD uses his/her personal data for the following purposes:

 • performance of these T&Cs by Us, our Suppliers and any third party acting on our behalf;
 • own internal marketing and promotion of activities;
 • storage and processing in terms of the laws & regulations covering anti-money laundering.

7. All REPUS APUD employees are required to comply with the terms of this Privacy Policy. This Privacy Policy provides that employees are obliged to keep Player information strictly confidential. This obligation continues once an employee has left REPUS APUD.

8. The Account Holder can write to us at any time to obtain a copy of his information and to have any inaccuracies corrected. Where appropriate, the Account Holder may have his personal information erased, rectified, amended or completed. In order to contact us regarding his information the Account Holder should e-mail on support@casino-atlanta.com

9. As indicated above, REPUS APUD would, on occasion, market directly to Player products and services which REPUS APUD considers may be of interest to you.

1. REPUS APUD compromete-se a respeitar plenamente a privacidade dos seus jogadores e cumprir os regulamentos vigentes sobre a proteção de dados pessoais.

2. REPUS APUD garante que os dados pessoais dos jogadores serão transformados de modo honesto e de acordo com a lei, mantendo os regulamentos de procedimento aceites. Os dados são arquivados apenas para os efeitos que os jogadores conhecem e aceitam resolvendo usar os serviços e programa de REPUS APUD.

3. Ao registar-se no serviço www.casino-atlanta.com o jogador concorda em arquivar e transformar informações introduzidas como complemento de informações gerais de sistema e em registar os seus atos no serviço pela REPUS APUS.

4. REPUS APUD aproveita as melhores regras de procedimento relativamente à comunicação com os clientes através do correio eletrónico.

5. Todas as referidas práticas visam garantir aos titulares de contas no www.casino-atlanta.com que os seus dados pessoais:

 • sejam transformados respeitando os direitos dos titulares de contas,
 • sejam transformados de modo honesto e conforme com a lei,
 • sejam arquivados apenas para efeitos determinados, legais,
 • sejam adequados, significativos e razoáveis para a realização deste objetivo,
 • sejam precisos e atuais,
 • sejam guardados de modo seguro,
 • não sejam guardados por mais que for necessário para a realização do objetivo para o qual tinham sido recolhidos,
 • não sejam transferidos no território da jurisdição que não cumpre as referidas diretivas.

6. Ao abrir a conta do utilizador no serviço www.casino-atlanta.com, o titular da conta concorda em usar os seus dados pessoais para os seguintes objetivos:

 • para cumprir as disposições do presente regulamento por nós, nossos fornecedores e terceiros que agem em nosso nome,
 • para marketing interno e promoção de serviços,
 • para arquivar e transformar os dados de acordo com a lei e regulamentos relativos ao combate ao branqueamento de capitais.

7. Todos os funcionários de REPUS APUS estão obrigados a cumprir os regulamentos da presente política de privacidade. Estão obrigados a manter os dados dos jogadores em confidencialidade. Este compromisso mantém-se em vigor também após os funcionários saírem da equipa da REPUS APUD.

8. O titular da conta a qualquer momento poderá contatar-nos para receber as cópias dos seus dados e efetuação das correções. Se necessário, os dados do utilizador podem ser eliminados, corrigidos, alterados ou completados. Se quiser nos contatar relativamente aos seus dados, envie o e-mail para o endereço support@casino-atlanta.com.

9. Tal como referido acima, REPUS APUS de vez em quando poderá fazer a publicidade direta dos produtos e serviços aos seus usuários, que na sua opinião podem interessar aos jogadores.

1. REPUS APUD se zavazuje plně respektovat soukromí svých hráčů v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů.

2. REPUS APUD zajišťuje hráče, že jejich osobní údaje jsou zpracovávány zákonným způsobem a dodržením přijatých pravidel. Tyto údaje jsou shromažďovány pouze pro účely, které hráči znají a přijímají, po tím jak se rozhodli využít služby a software REPUS APUD.

3. Registrací na webu www.casino-atlanta.com, hráč souhlasí s uchováváním a zpracováním informací, které mají být zapsány jako doplněk k obecným informacím o systému a zaznamenávání své činnosti na stránkách REPUS APUD.

4. REPUS APUD využívá nejlépe pravidla chování v oblasti komunikace se zákazníky prostřednictvím elektronické pošty.

5. Všechny tyto postupy jsou navrženy tak, aby zajistit majitelům účtů v www.casino-atlanta.com, že jejich osobní údaje:

 • musí být zpracovány s dodržením práv majitelů účtů,
 • zpracovávány zákonným způsobem,
 • jsou shromažďovány na určený, legitimní účel,
 • jsou relevantní a přiměřené pro tento účel,
 • jsou přesné a aktuální,
 • jsou uloženy v bezpečí,
 • nejsou uchovávány déle, než je nezbytné pro účel, pro který byly shromážděny,
 • nejsou předány na území jurisidikcie, které nedodržují výše uvedené směrnice.

6. Vytvořením uživatelského účtu na stránkách www.casino-atlanta.com, majitel účtu souhlasí s použitím osobních údajů pro následující účely:

 • aby byla splněna ustanovení těchto podmínek ze strany nás, našich dodavatelů a třetích stran jednajících v našem jménu;
 • pro účely interních marketingových a propagačních služeb,
 • pro skladování a zpracování v souladu s právními předpisy proti praní špinavých peněz.

7. Všichni zaměstnanci REPUS APUD jsou povinni dodržovat podmínky této politiky ochrany osobních údajů. Nutí je, aby uchovávaly údaje hráče v přísné tajnosti. Tento závazek zůstává nadále v platnosti i po ukončení pracovního poměru zaměstnanci týmu REPUS Apud.

8. Majitel účtu může kdykoliv kontaktovat nás s cílem získat kopii svých dat a provádění oprav. Pokud to bude nutné, uživatelské údaje mohou být vymazány, opraveny, změněny nebo doplněny. Chcete-li nás kontaktovat, pokud jde o vaše informace, zašlete e-mail na adresu support@casino-atlanta.com.

9. Jak bylo uvedeno výše, REPUS APUD může čas od času uživatelům přímo propagovat výrobky a služby, které podle webu mohou zajímat hráčů.

1. A REPUS APUD kötelezettséget vállal arra, hogy teljes mértékben tiszteletben tartja a játékosainak a személyes adatait, továbbá betartja az adatvédelemre vonatkozó hatályos jogszabályokat.

2. A REPUS APUD biztosítja a játékosait arról, hogy a személyes adataikat tisztességesen és törvényesen, az elfogadott működési szabályzat szerint kezeli. Ezeket az adatok kizárólag olyan célból gyűjtjük, amelyek a játékosok előtt ismertek és azokat elfogadják, a REPUS APUD által nyújtott szolgáltatások és szoftver felhasználása mellett döntve.

3. Az www.casino-atlanta.com weboldalon történő regisztrálással a játékos beleegyezését adja a bevitt információk tárolásához és feldolgozásához a rendszer általános információinak a kiegészítéseként valamint a működésének a szolgáltatás nyújtása alatti, a REPUS APUD által történő rögzítéséhez.

4. A REPUS APUD az ügyfelekkel e-mailem keresztül történő érintkezések során a legjobb ügyintézési szabályzatot alkalmazza.

5. Az összes fent említett gyakorlatnak az a célja, hogy a számlatulajdonosoknak a www.casino-atlanta.com weboldalon biztosítsa azt, hogy a személyes adataik:

 • feldolgozása a számlatulajdonosokat megillető jogok betartásával történjen,
 • feldolgozása tisztességesen és törvényesen legyen elvégezve,
 • gyűjtése kizárólag csak konkrét, törvényes célból történjen,
 • megfelelőek, érdemlegesek és ésszerűek legyenek ennek a célnak az elérése érdekében,
 • pontosak és aktuálisak legyenek,
 • tárolása biztonságos legyen,
 • ne legyenek annál tovább tárolva, mint amennyire azokra ennek a célnak a megvalósítása szempontjából szükség van, aminek az érdekében azokat begyűjtötték,
 • ne kerüljenek idegen törvénykezések hatáskörébe, amelyek a fent említett irányelveket nem tartják be.

6. A www.casino-atlanta.com oldalon felhasználói számlát nyitva a számlatulajdonos beleegyezését adja ahhoz, hogy a személyes adatai az alábbi célokra kerüljenek felhasználásra:

 • az általunk, a beszállítóink valamint a nevünkben eljáró harmadik személyek által létrehozott jelen szabályzat rendelkezéseinek a teljesítésére,
 • belső marketingos célokra valamint a szolgáltatások népszerűsítésének az érdekében,
 • azok tárolására és kezelésére a pénzmosás elleni törvények és jogszabályok betartásával.

7. A REPUS APUD összes alkalmazottja köteles betartani a jelen adatvédelmi szabályokat. Kötelezettséget ró rájuk a játékosok adatainak a szigorú titokban tartására. Ez a kötelezettség érvényes rájuk azután is, ha a REPUS APUD csapatát elhagyják.

8. A számlatulajdonos bármikor felveheti velünk a kapcsolatot, hogy a személyes adatainak a másolatát megkapja és azokon módosítást hajtson végre. Szükség esetén a felhasználói adatok törölhetők, kijavíthatók, módosíthatók vagy kiegészíthetők. Ha az adataira vonatkozóan kapcsolatba kíván lépni velünk, küldjön egy e-mailt a support@casino-atlanta.com címre.

9. Amint azt már említettük, a REPUS APUD időről-időre közvetlenül is reklámozhatja a termékeit és szolgáltatásait a felhasználóknak, akik a szolgáltató véleménye szerint felkelthetik a játékosok érdeklődését.

1. REPUS APUD se obliga respetar en pleno de sus jugadores y observar las vigentes leyes de la protección de los datos personales.

2. REPUS APUD les asegura a los jugadores, que sus datos personales son procesados de manera solvente y de acuerdo con la ley y las reglas de procedimiento aceptadas. Los datos son colectados solamente por propósitos que los jugadores conocen y aceptan, decidiendo a usar los servicios y el software de REPUS APUD.

3. Registrándose en el servicio www.casino-atlanta.com, el jugador da el consentimiento para guardar y proceras las informaciones introducidas como complemento de las generales informaciones de sistema y para registrar sus acciones en el servicio por REPUS APUD.

4. REPUS APUD aplica las mejores reglas de procedimiento en cuestión de comunicación con clientes a través correo electrónico.

5. Todas antedichas prácticas son responsable por asegurar a los propietarios de las cuentas en www.casino-atlanta.com que sus datos personales:

 • son procesados conservando las leyes que tienen los propietarios de las cuentas,
 • son procesados de manera solvente y de acuerdo con la ley,
 • con colectados solamente en concreto y legal propósito,
 • son apropiados, esenciales y no extraorbitantes para realizar ese propósito,
 • son exactos y actuales,
 • son guardados de la manera segura,
 • no son guardados más largo que es necesario para realizar el propósito por cual han sido colectados,
 • no son transferidos en territorio de jurisdicción, que no observan antedichas directivas.

6. Al abrir la cuenta de usuario en el servicio www.casino-atlanta.com, el propietario de la cuenta da consentimiento para usar sus datos personales por los propósitos siguientes:

 • para cumplir disposiciones del presente reglamento por nosotros, nuestros proveedores y terceras partes, actuando en nuestro nombre,
 • para interior marketing y la promoción de los servicios,
 • para guardar y procesar de acuerdo con las leyes y relacionados a prevención del blanqueo de los capitales.

7. Todos empleados de REPUS APUD son obligados de observar las condiciones de la presente política de privacidad. Elle los obliga de mantener los datos de los jugadores en secreto. Esa Obligación tiene vigencia también después de dejar el equipo de REPUS APUD por los empleados.

8. El usuario de la cuenta puede en cualquier momento contactarnos para obtener una copia con sus datos y corregirlos. En todo caso los datos del usuario pueden ser eliminados rectificados, modificados o completados. Si quieres contactarnos en la cuestión de tus datos, envías por favor e-mail a la dirección support@casino-atlanta.com.

9. Como mencionan antes, REPUS APUD puede de cuando en cuando de la manera directa hacer propaganda a los usuarios de los productos y servicios, que por la consideración del servicio pueden interesar a los jugadores.

1. Die REPUS APUD verpflichtet sich die Privatsphäre ihrer Spieler im vollen Umfang zu achten sowie die geltenden Rechte zum Schutz von den personenbezogenen Daten einzuhalten.

2. Die REPUS APUD versichert ihren Spielern, dass deren personenbezogene Daten redlich und rechtsmäßig sowie unter Einhaltung von den geltenden Verhaltensregeln verarbeitet werden. Diese Daten werden nur zu Zwecken gespeichert, die die Spieler kennen lernen und akzeptieren, indem sie sich für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen und einer Software der REPUS APUD entscheiden.

3. Mit seiner Eintragung im Service www.casino-atlanta.com erklärt sich ein jeweiliger Spieler bereit, einer Aufbewahrung und Verarbeitung von Informationen, die als eine Ergänzung für die allgemeinen Systeminformationen dienen, sowie dem Eintragen dessen Handlungen in diesem Service durch die REPUS APUD zuzustimmen.

4. Die REPUS APUD bedient sich der besten Regeln in der Kommunikation mit ihren Kunden mithilfe der elektronischen Post.

5. Sämtliche obigen Verhaltensweisen haben es zum Ziel den Kontoinhabern bei der www.casino-atlanta.com zu garantieren, dass deren personenbezogenen Daten:

 • unter Einhaltung der den Kontoinhabern zustehenden Rechte verarbeitet werden,
 • redlich und rechtsmäßig verarbeitetet werden,
 • nur für ein konkretes und legales Ziel gespeichert werden,
 • für die Realisierung dieses Ziels angemessen, wesentlich und nicht überhöht sind,
 • präzise und aktuell sind,
 • sicher aufbewahrt werden,
 • nicht länger als für die festgelegte Zielerreichung erforderlich aufbewahrt werden,
 • nicht in ein Gebiet einer Gerichtsbarkeit übergeben werden, wo die oben genannten Richtlinien nicht eingehalten werden.

6. Mit seiner Benutzer-Kontoeröffnung im Service www.casino-atlanta.com erteilt ein jeweiliger Kontobenutzer seine Zustimmung für die Nutzung seiner personenbezogenen Daten für die folgenden Zwecke:

 • - Erfüllung der Bestimmungen dieser Ordnung durch uns, unsere Lieferanten sowie Dritte, die in unserem Namen handeln,
 • internes Marketing und Förderung von Dienstleistungen,
 • Aufbewahren und Verarbeiten gemäß geltenden Rechten und Vorschriften hinsichtlich der Bekämpfung einer Geldwäsche.

7. Sämtliche Mitarbeiter der REPUS APUD sind verpflichtet, die Bedingungen diese Privatsphäre-Politik einzuhalten. Diese verpflichtet die Mitarbeiter, die personenbezogenen Daten von den Spielern streng geheim zu halten. Diese Verpflichtung gilt ebenfalls, nachdem die Mitarbeiter das Team der REPUS APUD verlassen haben.

8. Ein Kontoinhaber kann uns jede Zeit kontaktieren, um eine Kopie seiner Daten zu erhalten sowie eine Einführung von entsprechenden Berichtigungen zu erzielen. Notfalls können die Daten eines Benutzers entfernt, berichtigt, verändert oder ergänzt werden. Falls Sie uns in Sachen Ihrer personenbezogenen Daten kontaktieren möchten, schicken Sie eine E-Mail an die Adresse support@casino-atlanta.com.

9. Wie schon oben erwähnt, ist die REPUS APUD berechtigt, bei den Benutzern für Produkte und Dienstleistungen ab und zu zu werben, die nach dem Ermessen dieses Services für die Spieler von Interesse sein können.

1. RЕPUS APUD полностью привержены идее уважения приватности своих игроков и соблюдению действующих законов о защите персональных данных.

2. RЕPUS APUD гарантирует геймерам, что их личные данные будут обработаны справедливо и законно, с соблюдением принятых правила. Эти данные собираются только в целях, которые игроки знают и принимают, решив воспользоваться услугами программного обеспечения RЕPUS APUD.

3. Регистрируясь на сайте www.casino-atlanta.com, игрок соглашается с накоплением и обработкой информации, которую необходимо ввести в качестве дополнения к общей системной информации и регистрацию его деятельности в сервисе, используя RЕPUS APUD.

4. RЕPUS APUD использует лучшие образцы поведения, при общения с клиентами по электронной почте.

5. Все вышеперечисленные методы предназначены для обеспечения того, чтобы владельцы счетов в www.casino-atlanta.com были уверенны, что их персональные данные:

 • должены быть обработаны, учитывая права владельцев счетов,
 • обработаны справедливо и законно,
 • собраны в конкретных, законных целях,
 • являются адекватными и необходимыми для осуществления этой цели,
 • являются точными и актуальными,
 • хранимы соответствующим образом,
 • не хранятся дольше, чем необходимо для целей, для которых они были собраны,
 • не будут переданы юрисдикции, которая не соответствует указанным выше директивам.

6. При открытии учетной записи пользователя, на сайте www.casino-atlanta.com, владелец счета соглашается на использование персональных данных для следующих целей:

 • с целью выполнения положений настоящих Правил нами, наших поставщиками и третьими лицами, действующими от нашего имени,
 • для целей внутреннего маркетинга и продвижения услуг,
 • для хранения и обработки, в соответствии с законами и правилами по борьбе с отмыванием денег.

7. Все сотрудники RЕPUS APUD обязаны соблюдать условия настоящей Политики конфиденциальности. Это обязывает их хранить данные игроков в строжайшем секрете. Обязательство остается в силе даже после ухода из команды сотрудников RЕPUS APUD.

8. Владелец счета может в любое время связаться с нами, чтобы получить копию своих данных и внести исправления. При необходимости, данные пользователя могут быть удалены, исправлены или дополнены. Если Вы хотите связаться с нами по поводу Ваших данных, вышлите нам информацию по электронной почте support@casino-atlanta.com.

9. Как вспоминалось выше, RЕPUS APUD может время от времени высылать своим пользователям рекламы товаров и услуг которые, по мнению сайта, могут заинтересовать игроков.

1. REPUS APUD is committed to respecting the Player’s privacy and to complying with applicable data protection laws.

2. REPUS APUD assures Players that their personal data is processed fairly, lawfully and in accordance with good practice and is only collected for specific purposes which are known and accepted by the Player when such Player chooses to make use of the REPUS APUD service and software systems.

3. By registering at www.casino-atlanta.com, the Player is accepting that REPUS APUD stores and processes the information entered in addition to the general system information and that activities are logged.

4. REPUS APUD has adopted best practice when it comes to the principles of e-mail communication with its Clients.

5. All the aforementioned is in place in order to assure Account Holders of www.casino-atlanta.com that at all times personal data is:

 • processed in accordance with the rights of the Account Holder concerned;
 • processed fairly and lawfull;
 • obtained only for a specific and lawful purpose;
 • adequate, relevant and not excessive to its purpose;
 • accurate and updated;
 • kept in a secure manner;
 • not kept longer than is necessary for its purpose;
 • not transferred to jurisdictions not adhering to the aforementioned Directives.

6. By opening an account with www.casino-atlanta.com, Account Holder consents that REPUS APUD uses his/her personal data for the following purposes:

 • performance of these T&Cs by Us, our Suppliers and any third party acting on our behalf;
 • own internal marketing and promotion of activities;
 • storage and processing in terms of the laws & regulations covering anti-money laundering.

7. All REPUS APUD employees are required to comply with the terms of this Privacy Policy. This Privacy Policy provides that employees are obliged to keep Player information strictly confidential. This obligation continues once an employee has left REPUS APUD.

8. The Account Holder can write to us at any time to obtain a copy of his information and to have any inaccuracies corrected. Where appropriate, the Account Holder may have his personal information erased, rectified, amended or completed. In order to contact us regarding his information the Account Holder should e-mail on support@casino-atlanta.com

9. As indicated above, REPUS APUD would, on occasion, market directly to Player products and services which REPUS APUD considers may be of interest to you.

Our innovations

 • Stopping selected rolls during the game
 • Stopping all rolls during the game
 • Quick celebration of winnings
 • Register

Casino Atlanta

Service www.casino-atlanta.com is owned by REPUS APUD – a leading provider of financial, casino and betting services around the world.

We have over 30 years' experience in this field, so we know the secret of the highest quality entertainment: awesome games, big jackpots and bonuses, and convenience of use combined with fast and secure money transaction.

More ›

Responsible Gaming Policy

Casino Atlanta strives to provide players with satisfying and enjoyable experience while playing our games.

However, we realise that gambling can cause addiction, a loss of sense of time, and the ability to objectively assess the risk of playing with money. Therefore, we support Responsible Gambling and advise our players not to risk their money

More ›