l

Queen Of Hearts

Play for real Play for fun

Queen of Hearts deluxeW Queen of Hearts deluxe sprawy sercowe są brane na poważnie – i mogą one przynieść cenne twisty! W naszym romantycznym slocie możesz zdobyć serca i wtedy będziesz w prawdziwym tego słowa znaczeniu w siódmym niebie. Łagodna Królowa Kier zatroszczy się o to, żeby gra bonusowa przyprawiła Cię o szybsze bicie serca – ponieważ tutaj pomocnicy Amora przynoszą szczęście w grze i w miłości!

Twoim celem jest trafienie 5 takich samych symboli leżących wzdłuż linii wygrywających. W grze podstawowej każda linia wygrywająca rozpoczyna się po lewej stronie pierwszego walca i rozciąga się wzdłuż linii wygrywającej w prawo. Jeśli chcesz wygrać, symbole muszą leżeć obok siebie, bez innych znajdujących się pomiędzy nimi.

Bezpośrednio po wejściu do Queen of Hearts deluxe wybierasz stawkę przypadającą na rundę przy użyciu symboli „BET“ lub „MAXBET“ oraz ilości wygrywających linii „LINES”. Przyciskiem „START“ startujesz pojedyncze rundy, przycisk „AUTO“ startuje rundy automatycznie.

Przyciskiem „HELP“ otwierana jest strona z tabelą wygranych. W oparciu o wysokość twojej stawki obliczane są tu automatycznie twoje możliwe wygrane.

Gamble
Podwójnie albo nic: przycisk „Gamble“ pojawia się w momencie trafienia kombinacji wygrywającej . W grze gamble masz możliwość podwojenia kwoty twoich wygranych twistów. Twoje szanse na wygraną wynoszą 50:50. Jeśli chcesz gamblować, skorzystaj po prostu z przycisku „Gamble“ i wystartuj grę gamble. Jeśli nie chcesz gamblować, skorzystaj z przycisku „TAKE“.

3, 4 lub 5 symboli Królowej Serc na dowolnej pozycji na walcu, zwalniają 8, 15 lub 20 gier wolnych. Podczas gier wolnych mogą zostać wygrane dalsze gry wolne.

W grze wolnej sprzyjać ci będą pomocnicy Amora – z odrobiną szczęścia pojawiają się oni po zatrzymaniu się walców i rozdzielają losowo serca bonusowe. Serca zastępują wszystkie symbole za wyjątkiem Królowej Serc i uzupełniają w ten sposób kombinacje wygrywające.

Queen of Hearts deluxeAffairs of the heart take centre stage in Queen of Hearts deluxe - and they will let you valuable Twists! Win hearts in our romantic slot and you could quite literally be off in 7th heaven! The gentle King of Hearts has a bonus game which will get your heart throbbing - as Cupid is giving gifts of luck, not only in love, but also in the game!

Your aim is to land 5 matching symbols along an active win line. Winning combinations run from left to right across active win lines in the normal game. To win, symbols in a winning combination must lie next to each other without any other symbols between them.

Immediately after starting Queen of Hearts deluxe select the volume you wish to bet using 'BET' or 'MAXBET' in the entire game. The next step is to set v of winning lines. With the 'START' button you can start the individual spins, with the 'AUTO' button the spins start automatically.

You can see your winning possibilities by clicking the 'HELP' button. You can see your win potential here based on your bet amount.

Gamble

Double or nothing: If you have won with a spin, you can decide whether you would like to book the Twists directly on your account, or if you would like to 'gamble' them. With a little luck you can double your Twists with a gamble! Your chances of winning are 50-50. If you would like to gamble, simply press the 'Gamble' button to start the 'Gamble' game. If you do not want to gamble, just press the 'TAKE' button.

3, 4 or 5 Queen of Hearts in any position win 8, 15 or 20 free games respectively. During the free games, further free games can be won.

In the free games, Cupid's helpers are very generous - with a bit of luck they will appear after the reels have stopped and will randomly distribute bonus hearts. The hearts can be used as Wildcards for all symbols, except the Queen of Hearts, and can be used to complete your winning combinations.

Queen of Hearts deluxeNo Queen of Hearts deluxe as coisas do coração são tratadas a sério – e podem providenciar twists valiosos! No nosso slor romântico pode conquistar corações e na verdade ficará entusiasmado. A suave Rainha dos Corações tomará conta que o jogo de bónus acelere o batimento do teu coração – aqui os ajudantes do Amor trazem sorte no jogo e no amor! O seu objetivo é acertar cinco símbolos idênticos localizados ao longo de linhas de vitória. No jogo básico cada linha de vitória começa do lado esquerdo do primeiro rolo e estende-se ao longo da linha de vitória do lado direito. Se quiser ganhar, os símbolos precisam ser localizados um ao lado do outro, sem outros entre eles.

Diretamente após a entrada para Queen of Hearts deluxe escolherá a aposta que cabe para o turno usando os símbolos “BET” ou “MAXBET” e a quantidade de linhas de vitória “LINES”. Com o botão “START” começa a ronda simples, o botão “AUTO” começa as rondas automaticamente. Com o botão “HELP” abre-se a página com tabela de vitórias. Com base no valor de sua taxa calcula-se aqui automaticamente as suas vitórias possíveis.

Gamble
Duplicado ou nada: o botão „Gamble” aparece quando acertar a combinação de vitória. No jogo gamble tem possibilidade de duplicar o valor de seus twists ganhos. As suas chances para vitória são 50:50. Se quiser “gamblear”, aproveite o botão “Gamble” e comece o jogo gamble. Se não quiser “gamblear”, aproveite o botão “TAKE”.

3,4 ou 5 símbolos da Rainha dos Corações em qualquer posição no rolo, liberam 8,15 ou 20 jogos livres. Durante os jogos livres podem ser ganhos outros jogos livres.

No jogo livre favorecer-te-ão os ajudantes do Amor – com um pouco de sorte aparecem após a paragem dos rolos e distribuem por sorteio os corações de bónus. Os corações substituem todos os símbolos exceto os da Rainha dos Corações e completam assim as combinações de vitória.

Queen of Hearts deluxeV Queen of Hearts deluxe záležitosti srdce jsou brány vážně - a mohou přinést cenné twisty! V našem romantickém slotu můžete získat srdce a pak budete v pravém slova smyslu v sedmém nebi. Srdcová královna zajistí, že bonusová hra vám rozbuší srdce - protože tady pomocníci Amora Vám přinesou štěstí ve hře a lásce! Vaším cílem je trefit pět stejných symbolů ležících podél výherních řad.

V základní hře se každý výherní řádek začíná na levé straně prvního válce a rozprostírá se podél výherního řádku vpravo. Chcete-li vyhrát, musí symboly ležet vedle sebe bez ostatních nacházejících se mezi nimi.

Ihned po vstupu do Queen of Hearts deluxe vyberete sázku připadající na kolo použitím symbolů "BET" nebo "MAXBET" a počtu výherních linií na "LINES". Tlačítko "START" spustíte jednotlivá kola, "AUTO" spustí kola automaticky.

Tlačítkem "HELP" se otevírá stránka s tabulkou výher. Na základě výše sazby jsou automaticky vypočítány vaše možné výhry.

Gamble
Dvojité nebo nic: tlačítko "Gamble" se zobrazí v okamžiku, pokud trefíte vítěznou kombinaci. Ve hře gamble si můžete zdvojnásobit částky svých výherních twistov. Vaše šance na výhru jsou 50:50. Pokud chcete Gamble, stačí použít tlačítko "Gamble" a spustíte hru gamble. V případě, že nechcete Gamble, použijte tlačítko "TAKE".

3, 4 nebo 5 symbolů Srdcové královny v jakékoliv poloze na válci, uvolní 8, 15 nebo 20 volných her.

Bśěhem volných her lze vyhrát další volné hry. Ve volné hře budou Vás podporovat pomocníci Amora - s trochou štěstí, objevují po zastavení válců a samostatné náhodné rozdělují bonusové srdce. Srdce nahrazuje všechny symboly kromě Královny srdcí a doplňují tak výherní kombinace.

Queen of Hearts deluxeA Queen of Hearts deluxe játékban a szívügyeket komolyan vesszük – és azok értékes twisteket hozhatnak! A romantikus slot-játékunkban megnyerheted mások szívét és akkor szó szerint a hetedik mennyországban érezheted magad. A szelíd Kőr Királynő gondját viseli annak, hogy a bónusz-játéknak köszönhetően gyorsabban dobogjon a szíved – mivel itt Ámor segítői szerencsét hoznak Neked úgy a játékban, mint a szerelemben! A célod az, hogy a nyerővonalon 5 egyforma ikon jelenjen meg. Egy normál játékban minden nyerő minta az első tárcsán kezdődik, és jobbra halad tovább a nyerővonalon.

A nyeréshez az egyforma ikonoknak közvetlenül egymás mellett kell lenniük, közöttük nem lehet más. Rögtön a Queen of Hearts deluxe játékba történő belépésed után a „BET“ vagy „MAXBET“ gombbal ki kell választanod az egy menetre eső tétet, a „LINES” segítségével pedig a nyerővonalak számát. A „START“ gombbal kezded meg az egyes meneteket, az „AUTO“ nyomógomb pedig a meneteket automatikusan indítja.

A „HELP“ gombbal kinyithatod a nyereménytáblázatot. A téted alapján az esetleges nyereményeidet automatikusan számolja ki a gép.

Gamble
Dupla vagy semmi: a „Gamble“ nyomógomb a nyerő kombináció esetén jelenik meg. A gamble játékban lehetőséged van a megnyert twistjeidnek a megduplázására. Az esélyed a nyereményre 50:50. Ha fogadást akarsz tenni, használd egyszerűen a „Gamble“ gombot és indítst be a hazárdjátékot. Ha nem akarsz hazardírozni, használd a „TAKE“ gombot.

Ha 3, 4 vagy 5 Kőr Királynő tetszőleges elhelyezkedésben jelenik meg a tárcsákon, az 8, 15 illetve 20 ingyenes játékot jelent.

Az ingyenes játékok alatt további ingyenes játékok nyerhetők. Az ingyenes játékokban való részvételed során Ámor segítőire számíthatsz – egy kis szerencsével a tárcsák leállása után megjelennek és találomra bónusz szíveket osztanak szét. A szívek az összes ikont helyettesítik, kivéve a Kőr Királynőt és ily módon kiegészítik a nyerő kombinációkat.

Queen of Hearts deluxeEn Queen of Hearts deluxe las cuestiones del amor se toman en serio – y pueden obtener twists valiosos. En nuestro romántico slot puedes los corazones y entonces estarás en siete cielo, en el sentido exacto de la palabra. La dulce Reina de Corazones cuida de que el juego de bono te produzca el latido rápido– porque aquí los ayudantes de Cupido llevan la suerte en el juego y amor.

Tu objetivo es azar 5 los mismos símbolos situados a lo largo las líneas vencedoras. En el juego básico cala línea vencedora empieza por la izquierda del primer cilindro y amplia a lo largo de la línea vencedora. Si quieres ganar, los símbolos tienen que estar cerca de sí mismos sin que otros se sitúen entre ellos.

Directamente al entrar a Queen of Hearts deluxe eliges la apuesta tocando a la vuelta al uso de los símbolos de “BET y MAXBET y la cantidad de líneas vencedoras “LINES”. Con el botón “START“ empieza las vueltas singulares, el botón “AUTO“ empieza las vueltas automáticamente. Con el botón “HELP“ se abre la página con tablas de ganancias. En la base de la cuota de la apuesta son calculadas automáticamente tus posibles ganancias.

Przyciskiem „HELP“ otwierana jest strona z tabelą wygranych. W oparciu o wysokość twojej stawki obliczane są tu automatycznie twoje możliwe wygrane.

Gamble
Doble o nada: el botón „Gamble“ aparece en el momento del azar la combinación vencedora. En el juego gamble tienes la posibilidad de doblar la cuota de tus twists ganados. Tus posibilidades de ganar ascienden 50:50. Si tú quieres gamble, usa simplemente el botón “Gamble“ empieza a jugar a gamble. Si tú no quieres gamble, usa el botón “TAKE“.

3, 4 o 5 símbolos de la Reina de Corazones en cualquier posición en el cilindro, librarán 8, 15 o 20 juegos libres. Durante los juegos libres puedes ganar otros juegos libres.

En el juego libre ayudantes de Cupido serán favorables para tú – con poco suerte aparecerán después de parar los cilindros y dividen de manera casual los corazones de bonos. Los corazones reemplazan a todos los símbolos con excepción de la Reina de Corazones y completan de esa manera las combinaciones vencedoras.

Queen of Hearts deluxeBei dem Spiel Queen of Hearts werden die sog. Herzangelegenheiten ernst genommen – und können wertvolle Twists mit sich bringen! In unserem romantischen Slot können Sie Herzen erobern und dann werden Sie im wahrsten Sinne dieses Begriffs im siebten Himmel. Die sanfte Herzkönigin wird dafür sorgen, dass das Bonusspiel ein Herzklopfen Ihnen bereitet – denn hier bringen die Amor-Gehilfen Glück sowohl im Spiel als auch in der Liebe.

Ihr Ziel ist ein Treffen von 5 gleichen Symbolen, entlang der gewinnenden Linien. Im Grundspiel beginnt jede der gewinnenden Linien links von der ersten Walze und entfaltet sich entlang der gewinnenden Linie nach rechts. Wenn der Spieler gewinnen will, dann haben die Symbole nebeneinander zu liegen, ohne dass sich ein anderes Symbol dazwischen befindet.

Direkt nach dem Starten von Queen of Hearts deluxe wählt der Spieler durch die Nutzung von den Symbolen „BET“ bzw. „MAXBET“ seinen Einsatz für die jeweilige Runde sowie die Anzahl von den gewinnenden Linien „LINES“. Mit der Taste „START“ startet der Spieler die einzelnen Runden, mit der Taste „AUTO“ werden die Runden automatisch gestartet.

Mit der Taste „HELP“ wird eine Seite mit der Tabelle von den Gewinnen geöffnet. In der Anlehnung an die Einsatzhöhe eines Spielers werden hier dessen mögliche Gewinne automatisch berechnet.

Gamble
Doppelt oder nichts: Die Taste „Gamble“ erscheint beim Treffen einer gewinnenden Kombination. Im Spiel Gamble hat der Spieler die Möglichkeit, den Betrag seiner gewonnenen Twists zu verdoppelt. Die Gewinnchancen stehen für den Spieler 50:50. Wünscht der Spieler zu „gambeln“, dann drückt er einfach auf die Taste „Gamble“ und startet somit das Spiel „Gamble“. Wünscht der Spieler unterdessen nicht zu „gambeln“, dann drückt er auf die Taste „TAKE“.

3, 4 oder 5 Symbole mit der Königin der Herzen in einer beliebigen Position auf der Walze lösen 8, 15 oder 20 Freispiele aus. Bei den Freispielen können weitere Freispiele gewonnen werden.

In einem Freispiel begünstigen den Spieler die Amor-Gehilfen: Bei etwas Glück tauchen diese nach dem Stehenbleiben von Walzen auf und verteilen schicksalsweise die Bonus-Herzen. Diese Herzen ersetzen sämtliche Symbole bis auf die Königin der Herzen und ergänzen auf diese Weise die gewinnenden Kombinationen.

Queen of Hearts deluxeВ Queen of Hearts deluxe сердечные дела принимаются всерьез и могут принести ценные Twists! В нашем романтическом слоте вы можете завоевать сердца и тогда вы будете, в полном смысле этого слова, в седьмом небе. Мягкая Queen of Hearts позаботится о том, чтобы бонусная игра заствавила ваше сердце биться быстрее - потому что здесь помощники Амора приносят удачу в игре и любви!

Вашей целью является поражение 5 одинаковых символов, лежащие вдоль выиграшной линии. В основной части игры каждая выиграшная линия начинается на левой стороне первого цилиндра и проходит вдоль выиграшной линии вправо. Если вы хотите выиграть, символы должны быть рядом друг с другом, без другого, расположенных между ними.

Сразу после входа в Queen of HeartsТМ deluxe, выбери ставку за раунд , используя символы "BET" или "MAXBET" и количество выигрышных линий "LINES". Кнопкой "START" начинаешт одиночный раунд, кнопка "AUTO" начинает автоматические раунды .

Нажав "HELP"открытвается сайт с таблицей выигрышей. Основываясь на уровне ваших ставок, здесь автоматически рассчитываются твои возможные выигрыши.

Gamble
Двойной или – ничего: кнопка"Gamble" появляется в момент попадания на выигрышную комбинацию. В игре вы имеете возможность удвоить количество выигранных твистов. Ваши шансы на победу 50:50. Если вы хотите играть в Gamblе, используйте кнопку "Gamble" и начните игру. Если вы не хотите, играть в Gamblе, воспользуйтесь кнопкой "TAKE".

3, 4 или 5 символов Queen of Hearts в любом положении на цилиндре, запускают 8, 15 или 20 бесплатных игр. Во время бесплатных игр можно выиграть еще больше бесплатных игр. В бесплатной игре, вам будут содействовать Помощники Амора, если вам повезёт, то они появятся после остановки рулонов, раздавая бонусные сердца.

Сердца могут заменить все символы, кроме Королевы Червей, дополняя таким образом, выигрышные комбинации.

Queen of Hearts deluxeDama de inimă roșie afacerilor Deluxe ale inimii sunt luate în serios - și ei pot aduce intortocheat la un rezultat valoros! In slotul nostru romantic puteți câștiga inimile și atunci va fi în adevăratul sens al cuvântului, în al șaptelea cer. Regina ușoară de Hearts se va asigura că jocul bonus vă inima condimentată bate mai repede - pentru că aici ajutoare Amora aduce noroc în joc și dragoste!

Scopul tau este de a lovi cinci simboluri identice situate de-a lungul linii de câștig. În jocul de bază a câștiga fiecare linie începe pe partea stângă a primului cilindru și se extinde de-a lungul dreptul de linii de plata. Dacă vrei să câștigi, simbolurile trebuie să se afle unul lângă celălalt fără cealaltă situată între ele.

Imediat după intrarea în Regina de lux de HeartsTM rata atribuite runda a simbolurilor "BET" sau "Maxbet" și numărul de linii de câștig "LINES" merge. Apăsați butonul "Start" pornirea singură rundă, "AUTO" rundă începe în mod automat.

Utilizați pagina "HELP" este deschisă cu câștigurile de masă. Pe baza cantității de ratele calculate automat aici sunt posibile câștiguri tale.

Gamble
Dublu sau nimic: "Gamble" apare în momentul de a lovi o combinație câștigătoare. In jocul pe care îl poate juca câștigurile de a dubla cantitatea de răsturnări de situație. Șansele de a câștiga sunt 50:50. Dacă doriți să gamblować, pur și simplu utilizați "Gamble" și începe jocul joc de noroc. Dacă nu doriți să gamblować, utilizați "TAKE".

3, 4 sau 5 simboluri ale Queen of Hearts în orice poziție pe cilindru, eliberați de 8, 15 sau 20 de jocuri gratuite. În timpul jocurilor gratuite pot fi câștigat mai multe jocuri disponibile.

În joc, veți fi liber ajutoare favoarea Amora - cu un pic de noroc apar după oprirea rolelor și separat bonus inimile aleatoare. Înlocuitori de inima pentru toate simbolurile cu exceptia Queen of Hearts și completează combinații astfel câștigătoare.

Our innovations

  • Stopping selected rolls during the game
  • Stopping all rolls during the game
  • Quick celebration of winnings
  • Register

Casino Atlanta

Service www.casino-atlanta.com is owned by REPUS APUD – a leading provider of financial, casino and betting services around the world.

We have over 30 years' experience in this field, so we know the secret of the highest quality entertainment: awesome games, big jackpots and bonuses, and convenience of use combined with fast and secure money transaction.

More ›

Responsible Gaming Policy

Casino Atlanta strives to provide players with satisfying and enjoyable experience while playing our games.

However, we realise that gambling can cause addiction, a loss of sense of time, and the ability to objectively assess the risk of playing with money. Therefore, we support Responsible Gambling and advise our players not to risk their money

More ›