l

Terms and Conditions

SŁOWO WSTĘPNE:

Niniejszy regulamin (zwany dalej regulaminem lub umową) stanowi i reguluje stosunki kontraktowe pomiędzy stronami: REPUS APUD SOCIEDAD ANONIMA, zarejestrowana pod numerem: 3-101-423689, Mata Redondo 7 10108 SAN JOSE, P.BOX: 9-2400, REPUBLIC OF COSTA RICA zwanej dalej REPUS APUD, a Tobą - graczem, subskrybentem lub posiadaczem konta, zwanym dalej Użytkownikiem.

I. DEFINICJE

O ile kontekst w jasny sposób nie sugeruje czegoś innego, poniższe słowa i terminy powinny być rozumiane w następujący sposób:

1. Formularz zgłoszeniowy – formularz, który gracz musi wypełnić, w celu otwarcia konta użytkownika.

2. Gra lub granie – wszelkie działania dotyczące gier, udostępniane przez REPUS APUD w jego witrynie internetowej www.casino-atlanta.com dla korzyści użytkowników, zatwierdzone przez organ nadzorujący.

3. Witryna internetowa – witryna www.casino-atlanta.com i wszystkie połączone z nią strony internetowe dostępne za pośrednictwem linków lub innych ścieżek dostępu.

4. Login i hasło – login i hasło wybierane przez gracza podczas rejestracji w kasynie internetowym.

5. Organ nadzorujący – oznacza Ministerstwo Kostaryki.

6. Usługi – obejmują system gier serwisu REPUS APUD oraz wszelkie powiązane usługi i oferty wyszczególnione na stronie www.casino-atlanta.com między innymi kasyno internetowe.

7. Oprogramowanie – oprogramowanie licencjonowane przez REPUS APUD, między innymi programy, bazy danych i wszelkie treści pochodne wymagające pobrania, dostępne lub wykorzystywane przez użytkownika za pośrednictwem witryny internetowej, umożliwiające użytkownikowi korzystanie z kasyna internetowego.

8. My, nasz serwis, serwis – serwis www.casino-atlanta.com lub firma REPUS APUD.

9. Konto użytkownika, konto – osobiste konto otwierane przez gracza i utrzymywane przez REPUS APUD, umożliwiające graczowi korzystanie z gier internetowych w serwisie.

10. Ty, subskrybent, użytkownik, posiadacza konta, gracz – użytkownik korzystający z usług i oprogramowania REPUS APUD na z witrynie internetowej www.casino-atlanta.com lub związany umową z REPUS APUD.

II. OGÓLNE

1. Korzystanie z witryny internetowej www.casino-atlanta.com, oraz zawartych w niej informacji, materiałów i linków podlega wyłącznie niniejszemu regulaminowi, który stanowi całość umowy pomiędzy użytkownikiem i firmą REPUS APUD w tej kwestii.

2. Niniejsze zasady wchodzą w życie dnia 20 marca 2014 roku. Regulamin zaczyna obowiązywać użytkownika z chwilą otwarcia konta w serwisie www.casino-atlanta.com. Niniejszy regulamin stanowi oficjalne źródło, w oparciu o które rozpatrywane będą wszelkie spory dotyczące korzystania z witryny, usług lub oprogramowania serwisu www.casino-atlanta.com. Wszystkie gry rozgrywane w witrynie www.casino-atlanta.com podlegają zasadom wyszczególnionym w niniejszym dokumencie.

3. Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z witryny. Samo korzystanie z witryny i/lub otwarcie konta w serwisie www.casino-atlanta.com stanowi potwierdzenie, że użytkownik przeczytał i zrozumiał niniejszy regulamin i wyraża zgodę na związanie się jego postanowieniami.

4. REPUS APUD zastrzega sobie prawo do zawieszenia, zamknięcia, zmiany i/lub uzupełnienia niniejszego regulaminu, gdy uzna, że jest to konieczne. Jeśli regulamin ulegnie zmianie, po zalogowaniu się na swoje konto w serwisie www.casino-atlanta.com użytkownik otrzyma informację o aktualizacji zasad oraz prośbę o ich akceptację. Wszystkie zmiany zaczynają obowiązywać z chwilą ich akceptacji przez użytkownika.

5. REPUS APUD nie ma obowiązku sprawdzać, czy użytkownicy korzystają z usług i/lub oprogramowania zgodnie ze zaktualizowanym regulaminem. Wersja zamieszczona w witrynie www.casino-atlanta.com uważana jest za wersję obowiązującą i stanowi źródło odniesienia dla użytkowników. Zapoznanie się z aktualnym regulaminem, zasadami gry i polityką prywatności zawartą w niniejszej umowie oraz zmianami, które wpływają lub będą wpływać na użytkownika, należy do obowiązków użytkownika. REPUS APUD zaleca użytkownikom regularne odwiedzanie podstron witryny zawierających regulamin, zasady gry i politykę prywatności zawarte w niniejszej umowie. Korzystając z witryny, usług lub oprogramowania dostarczanego przez serwis www.casino-atlanta.com, użytkownik wyraża zgodę na związanie się postanowieniami regulaminu, zasad gry i polityki prywatności zawartymi w niniejszej umowie oraz ich ostatnimi zmianami. Jeśli użytkownik nie akceptuje ostatnich zmian, musi natychmiast zaprzestać korzystania z witryny, usług i oprogramowania oferowanego przez serwis www.casino-atlanta.com i innych należących do niego witryn.

6. W przypadku wystąpienia różnic pomiędzy wersją angielską niniejszego regulaminu i wersją w jakimkolwiek innym języku, pierwszeństwo zawsze ma wersja angielska.

III. ZASADY I PROCEDURY DOTYCZĄCE GIER

1. W celu przestrzegania praw dotyczących zapobiegania praniu pieniędzy REPUS APUD ma prawo zażądać od użytkownika wszelkich dodatkowych informacji, jakie uzna za niezbędne. Jeśli REPUS APUD poweźmie podejrzenie o możliwości wystąpienia prania pieniędzy lub innych podejrzanych transakcji, natychmiast zgłosi sprawę do odpowiednich władz.

2. Gracz otwierający konto musi mieć ukończone 18 lat i zobowiązany jest wypełnić formularz rejestracyjny serwisu www.casino-atlanta.com, przesyłając co najmniej dane osobowe i prawidłowy adres e-mail.

3. Osoba poniżej 18 roku życia nie może zostać użytkownikiem serwisu www.casino-atlanta.com.
Wszelkie środki wpłacone lub wygrane przez osoby, które nie ukończył 18 roku życia, zostaną przekazane organowi nadzorującemu.

4. REPUS APUD zapewnia graczy, że ich dane osobowe przetwarzane są w sposób rzetelny i zgodny z prawem oraz z zachowaniem przyjętych reguł postępowania. Dane te gromadzone są jedynie w celach, które gracze poznają i akceptują, decydując się na korzystanie z usług i oprogramowania serwisu www.casino-atlanta.com.

5. Wszelkie dane zawarte w formularzu rejestracyjnym przesyłanym do serwisu www.casino-atlanta.com muszą być prawdziwe, dokładne i kompletne. Jeśli dane dostarczone serwisowi www.casino-atlanta.com okażą się nieprawdziwe, niedokładne, lub niekompletne, REPUS APUD ma prawo zerwać umowę z użytkownikiem. Do obowiązków użytkownika należy natychmiastowe informowanie REPUS APUD o zmianach w jego danych osobowych.

6. W przypadku powzięcia przez serwis www.casino-atlanta.com informacji, że użytkownik podał nieprawdziwe dane, serwis www.casino-atlanta.com odmówi użytkownikowi prawa rejestracji, a jeśli użytkownik już się zarejestrował, natychmiast anuluje rejestrację.

Zapobieganie praniu pieniędzy

1. Otwierając konto użytkownika w www.casino-atlanta.com, gracz zobowiązuje się przestrzegać zasad i przepisów dotyczących zapobiegania praniu pieniędzy obowiązujących na Kostaryce i w całej Unii Europejskiej. Innymi słowy, gracz zobowiązuje się nie korzystać w żaden sposób ze środków pochodzących z przestępstwa.

2. Zakazane jest wykorzystywanie usług serwisu www.casino-atlanta.com w sposób bezpośrednio lub pośrednio powiązany z praniem pieniędzy.

3. Jeśli użytkownik nie będzie przestrzegał niniejszych zasad i przepisów, REPUS APUD może zawiesić konto użytkownika na czas dochodzenia.

4. REPUS APUD ma prawo podejmować dowolne środki i stosować dowolne procedury w celu weryfikacji tożsamości graczy. Jeśli REPUS APUD nie otrzyma wymaganych dowodów lub jeśli poweźmie informacje lub podejrzenia, że transakcja może być powiązana z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu, serwis nie zrealizuje takiej transakcji i będzie mieć prawo do zamknięcia konta użytkownika.

Uprawnienia

1. Możliwość otwarcia i obsługi konta użytkownika przysługuje jedynie osobom pełnoletnim, czyli takim, które ukończyły 18 lat (21 w przypadku obywateli Estonii) i/lub minimalny wiek uprawniający do korzystania powyższych funkcji wedle odpowiedniego prawa krajowego. Posiadanie konta jest zabronione obywatelom Rosji, Białorusi, Ukrainy, USA oraz innych krajów, których prawa na to nie zezwalają. Obowiązkiem gracza jest dowiedzenie się, czy otwarcie i obsługa konta użytkownika są dozwolone na terytorium jurysdykcji, której podlega. Wszelkie środki wpłacone lub wygrane przez nieupoważnione osoby zostaną przekazane organowi nadzorującemu.

Prawa dotyczące graczy

1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że serwis www.casino-atlanta.com nie ma możliwości zapewnienia graczom porad ani gwarancji prawnych oraz że obowiązek dowiedzenia się, czy użytkownik działa w zgodzie z obowiązującymi go przepisami i czy ma pełne prawo do grania w nasze gry, spoczywa na użytkowniku. Użytkownik korzysta z gier na własne życzenie i na własne ryzyko. Ponadto, grając w gry, użytkownik potwierdza, że nie uważa gier lub usług serwisu za w jakikolwiek sposób obraźliwe, niestosowne, niesprawiedliwe lub nieprzyzwoite.

Otwieranie konta użytkownika

1. Aby móc grać w witrynie www.casino-atlanta.com, użytkownik musi wcześniej otworzyć konto w serwisie. Po otwarciu konta jego posiadacz otrzyma kody i/lub hasła niezbędne do uzyskania do niego dostępu. Obowiązkiem użytkownika jest utrzymanie wspomnianych kodów i/lub haseł w tajemnicy.

Nazwa użytkownika

1. REPUS APUD zastrzega sobie prawo do odmowy prawa użycia lub wycofania, z dowolnego powodu, jaki REPUS APUD uzna za stosowny, któregokolwiek lub wszystkich pseudonimów lub nazw użytkownika, zarówno przed, w trakcie, jak i po ich przyznaniu i zatwierdzeniu. Jeśli użytkownik przestrzega wszystkich postanowień niniejszego regulaminu, REPUS APUD umożliwi mu utworzenie nowego pseudonimu i/lub nazwy użytkownika.

Bezpieczeństwo hasła

1. Zalecamy graczom wybór silnego i trudnego do odgadnięcia hasła.

2. Obowiązkiem gracza jest utrzymanie nazwy użytkownika i danych bezpieczeństwa w tajemnicy. Wszelkie gry rozegrane z wykorzystaniem nazwy i danych bezpieczeństwa użytkownika zostaną uznane za ważne, niezależnie od tego, kto w nich uczestniczył. W przypadku zaistnienia podejrzenia, że poufność wspomnianych danych została naruszona, użytkownik ma obowiązek natychmiast poinformować o tym fakcie serwis www.casino-atlanta.com. Użytkownik otrzyma wtedy nowe dane, a kolejne transakcje zawarte z wykorzystaniem poprzednich danych zostaną anulowane.

3. Serwis www.casino-atlanta.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uzyskanie dostępu do konta użytkownika przez osoby trzecie i nie odpowiada za straty wynikające z niedozwolonego wykorzystania hasła użytkownika przez osoby trzecie, uzyskania nieautoryzowanego dostępu i/lub zawarcia transakcji, w przypadku których nazwa i hasło użytkownika zostały poprawnie zarejestrowane.

4. REPUS APUD nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zapomnienie lub zgubienie hasła przez użytkownika, chyba że nastąpiło to w wyniku błędu po stronie serwisu www.casino-atlanta.com. Przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy serwis www.casino-atlanta.com nie będzie w żaden sposób odpowiedzialny za przechowywanie haseł i danych do logowania użytkownika.

Niewypłacalność gracza
1. REPUS APUD zastrzega sobie prawo do weryfikacji wypłacalności posiadacza konta z wykorzystaniem informacji dostarczonych podczas rejestracji oraz pozyskanych od stron trzecich.
W przypadku stwierdzenia niewypłacalności posiadacza konta REPUS APUD może zamknąć konto i uniemożliwić graczowi otworzenie kolejnego w tej samej witrynie www.casino-atlanta.com oraz witrynach powiązanych firm.

Posiadanie więcej niż jednego konta
1. Każdy gracz może posiadać tylko jedno konto na swoje nazwisko. Korzystanie z więcej niż jednego konta przez jednego gracza to tak zwany multi-accounting to praktyka surowo zabroniona. REPUS APUD zastrzega sobie prawo do zamknięcia w dowolnej chwili konta i anulowania transakcji dokonanych przez użytkownika, który zarejestrował więcej niż jedno konto na swoje lub inne nazwisko. Takie działanie może być uznane przez REPUS APUD za próbę oszustwa. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek dowodów na multi-accounting REPUS APUD ma prawo zablokować graczowi możliwość gry standardowej lub turniejowej i/lub przyznawanie nagród.

2. Otwierając konto w serwisie www.casino-atlanta.com, użytkownik udziela serwisowi wyraźnego upoważnienia do przetwarzania jego danych osobowych zgodnie z przepisami prawa obowiązującego na Kostaryce. Przetwarzanie to odbywać się będzie wyłącznie w celu utrzymania konta i umożliwienia użytkownikowi korzystanie z usług oferowanych przez serwis www.casino-atlanta.com.

Niewłaściwe wykorzystywanie konta
1. Środki wpłacone na konto użytkownika muszą zostać wykorzystane jedynie jako stawka w grach oferowanych przez serwis. Wszelkie podejrzane działania na koncie użytkownika mogą prowadzić do zgłoszenia posiadacza konta odpowiednim władzom, zamrożenia środków, a nawet zamknięcia konta.

2. W przypadku nieprawidłowego wykorzystania i/lub nadużycia promocji i/lub dowolnej oferty serwisu www.casino-atlanta.com, serwis zastrzega sobie prawo do zamknięcia lub zablokowania kont użytkownika, który dopuścił się przewinienia, do czasu wyjaśnienia sprawy.

Zamykanie konta
1. Każdy posiadacz konta ma prawo zamknąć swoje konto i rozwiązać niniejszą umowę w dowolnej chwili, wysyłając e-mail do www.casino-atlanta.com. Serwis odpowie w rozsądnym terminie, a posiadacz konta pozostanie odpowiedzialny za wszelkie działania dokonywane na koncie przed wejściem zamknięcia w życie. REPUS APUD ma prawo rozwiązać niniejszą umowę natychmiast, powiadamiając (lub próbując powiadomić) o tym fakcie posiadacza konta za pośrednictwem adresu e-mail dostarczonego serwisowi www.casino-atlanta.com. Jeśli konto użytkownika zostanie zamknięte przez www.casino-atlanta.com w wyniku negatywnego wyniku kontroli bezpieczeństwa, wszelkie pozostające na nim środki zostaną skonfiskowane.

2. W przypadku anulowania konta użytkownik będzie mógł wypłacić wszelkie środki przekraczające wysokość opłat za realizację wypłaty.

3. Wszelkie płatności następują w ciągu 48 godzin od chwili zlecenia ich przez użytkownika.

4. Opłaty za realizację wypłat metodami takimi jak Skrill oraz Neteller pobierane są bezpośrednio z konta użytkownika. Opłaty te zależą od różnych czynników, na przykład waluty konta użytkownika i jego miejsca zamieszkania.

Nieaktywne konta
1. Jeśli posiadacz konta nie zaloguje się na swoje konto za pomocą jego nazwy i danych bezpieczeństwa przez okres 24 miesięcy kalendarzowych, konto zostanie uznane za nieaktywne, a pozostające na nich środki zostaną skonfiskowane przez REPUS APUD.

Waluta
1. Wszelkie płatności na konto i z konta użytkownika muszą być dokonywane w walutach obsługiwanych przez witrynę. Ponadto, wszelkie wpłaty muszą być dokonywane ze źródeł, w których użytkownik wymieniony jest jako posiadacza konta.

Lista kont
1. REPUS APUD zobowiązuje się przechowywać bezpieczną listę wszystkich zarejestrowanych graczy i zagwarantować bezpieczeństwo wszystkich kont użytkowników.

Dane gracza
1. Obowiązkiem użytkownika jest dopilnowanie, by wszystkie jego dane w serwisie www.casino-atlanta.com, w szczególności adres zamieszkania, numer telefonu i dane płatnicze, były aktualne.

Skargi i zażalenia
1. Zażalenia prosimy przesyłać drogą mailową pod adres support@casino-atlanta.com. Serwis dołoży wszelkich starań, by jak najszybciej rozpatrzyć otrzymane zgłoszenia.

2.Serwis www.casino-atlanta.com nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za badanie ani inicjowanie zażaleń użytkownika wobec innego użytkownika z dowolnego powodu, również wynikającego z niniejszego regulaminu. Serwis może wedle własnego uznania podjąć niezbędne kroki przeciwko dowolnej osobie podejrzanej o niedozwolone działania lub chęć złamania postanowień niniejszej umowy.

IV. Kwestie finansowe i płatności

Bonusy
1. W ramach kampanii marketingowej na konto użytkownika mogą zostać przyznane środki bonusowe. Środków tych nie można wypłacić – można je jedynie wykorzystać w grach.

2. www.casino-atlanta.com nie przyjmuje wpłat gotówką. Gracze mogą zasilać swoje konta jedynie za pośrednictwem brokerów płatności tj. PayPal, dotpay, Skrill, Neteller, Moneta.ru, Paysafecard, WebMoney, Yandex, Transferuj.pl

Zlecenia wypłaty
1. Użytkownik może w każdej chwili zażądać wypłaty zarówno całości, jak i części środków znajdujących się na jego koncie, pod warunkiem, że wszystkie płatności zostały potwierdzone i wszystkie kwoty wpłacone. Wszelkie koszty związane ze zleceniem wypłaty pokrywa jej odbiorca.

2. REPUS APUD przetwarza wszystkie zlecenia wypłaty natychmiastowo. Celem serwisu www.casino-atlanta.com jest realizacja wypłat w ciągu 48 godzin, ale nie jest on obciążony żadnym obowiązkiem w tym względzie.

3. Wypłaty z konta użytkownika mogą być kierowane jedynie do osoby, na którą konto jest zarejestrowane, zgodnie z warunkami wyszczególnionymi w witrynie www.casino-atlanta.com. Środki wypłacane są za pośrednictwem tej samej metody, jakiej użyto do realizacji wpłaty.

Wygrane
1. Wygrane wypłacane są jedynie na imię i nazwisko oraz adres posiadacza konta, zgodnie z danymi istniejącymi w bazie serwisu www.casino-atlanta.com. Wygrane przyznawane są na konto użytkownika po potwierdzeniu ostatecznego wyniku.

2. REPUS APUD zastrzega sobie prawo do zawieszenia zlecenia wypłaty do chwili weryfikacji tożsamości, wieku i miejsca zamieszkania użytkownika.

Błędy
1. Jeśli środki zostaną przyznane na konto użytkownika w wyniku błędu, obowiązkiem użytkownika jest natychmiast powiadomić o tym fakcie serwis www.casino-atlanta.com. Wszelkie wygrane osiągnięte po wystąpieniu błędu, ale przed powiadomieniem serwisu www.casino-atlanta.com, o ile są powiązane z błędem, zostaną uznane zdobyte w sposób nieprawidłowy i zwrócone serwisowi.

Zmiana salda konta przez strony trzecie
1. REPUS APUD nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w saldzie użytkownika dokonane przez osoby trzecie grające z wykorzystaniem jego pseudonimu, nazwy lub hasła.

2. REPUS APUD niniejszym gwarantuje bezpieczeństwo wszelkich informacji i dokumentów finansowych użytkownika, odnoszących się bezpośrednio lub pośrednio zarówno do transakcji pomiędzy użytkownikiem i serwisem www.casino-atlanta.com.

V. ZASADY GIER

Zasady działania oprogramowania – sztuczna inteligencja
1.Korzystanie ze sztucznej inteligencji, włączając między innymi tak zwane roboty, podczas używania oprogramowania serwisu www.casino-atlanta.com jest surowo wzbronione. Serwis www.casino-atlanta.com z pełnym zaangażowaniem wykrywa i zapobiega działaniu programów umożliwiających korzystanie ze sztucznej inteligencji podczas korzystania z usług serwisu, włączając między innymi programy pozyskujące informacje o przeciwnikach, programy oszukujące i wszystkie inne narzędzia dające użytkownikowi niesprawiedliwą przewagę.

Konkursy i promocje
1. Elementy witryny mogą od czasu do czasu zawierać konkursy, promocje, turnieje i inne podobne lub powiązane oferty serwisu www.casino-atlanta.com lub stron trzecich. Dodatkowe regulaminy udziału (zwane dalej regulaminami udziału) w takich konkursach, promocjach, turniejach i innych podobnych lub powiązanych ofertach będą zamieszczane w odpowiednich częściach witryny. Użytkownik biorąc udział w konkursie, promocji, turnieju lub innej podobnej lub powiązanej ofercie, poza niniejszym regulaminem związuje się również postanowieniami regulaminu udziału. W przypadku rozbieżności lub sprzeczności postanowień tych dokumentów pierwszeństwo ma regulamin udziału. REPUS APUD zastrzega sobie prawo do usunięcia, zmiany lub dodania (w dowolnej chwili i bez powiadomienia) konkursów, promocji, turniejów i innych podobnych lub powiązanych ofert do witryny bez żadnej odpowiedzialności wobec graczy.

Spory
1. REPUS APUD nie rozpatruje skarg ani sporów dotyczących gier, które nie zostały zarejestrowane w bazie danych lub archiwach serwisu.

Korzystanie z witryny
1. REPUS APUD nie odpowiada za jakiekolwiek szkody lub straty rzekomo spowodowane korzystaniem lub nieprawidłowym korzystaniem z witryny lub jej zawartości, opóźnieniami lub przerwami w działaniu lub transmisji, awariami linii komunikacyjnych lub innymi błędami bądź przeoczeniami w treści.

2. REPUS APUD nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w saldzie użytkownika dokonane przez osoby, które grały lub wykonały przelew między kontami z wykorzystaniem jego pseudonimu, nazwy lub hasła.

3.REPUS APUD dokłada wszelkich starań, by wszystkie informacje zawarte w witrynie były precyzyjne, ale nie może przyjąć odpowiedzialności za uszczerbki, straty i szkody wynikające z wykorzystania tych informacji.

4. REPUS APUD nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniedbania dostawcy Internetu lub jakiejkolwiek innej strony trzeciej, z którą użytkownik posiada umowę umożliwiającą uzyskanie dostępu do usług i oprogramowania serwisu.

Ryzyko gracza
1. Gracz potwierdza, że zdecydował się na korzystanie z usług i oprogramowania serwisu na własne życzenie i ryzyko.

Straty i szkody
1. REPUS APUD nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, zarówno pośrednie, jak i bezpośrednie, poniesione przez użytkownika lub stronę trzecią w wyniku korzystania z usług i/lub oprogramowania serwisu. Dotyczy to między innymi szkód w postaci strat finansowych, utraty przywilejów, utraty spodziewanego zysku, zakłócenia działalności, utraty informacji o znaczeniu komercyjnym oraz wszelkich pozostałych strat pieniężnych i wynikowych.

2. REPUS APUD nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez użytkownika lub stronę trzecią w wyniku korzystania z witryny, jej zawartości lub zamieszczonych w niej linków.

3. REPUS APUD nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez użytkownika lub stronę trzecią w wyniku zmiany, zawieszenia lub zakłócenia pracy usług lub oprogramowania.

4. REPUS APUD nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, włączając między innymi utratę zysków, poniesione w wyniku niewłaściwego funkcjonowania usług i/lub oprogramowania, opóźnień, zakłóceń, transmisji danych do osób trzecich, utraty lub uszkodzenia danych, niewłaściwego funkcjonowania środków komunikacji, wykorzystania witryny lub jej treści do celów przestępczych przez kogokolwiek, usterek, przeoczeń lub jakichkolwiek innych czynników leżących poza kontrolą serwisu www.casino-atlanta.com Jeśli użytkownik odniesie zysk w wyniku błędu, czy to poprzez odebranie czy otrzymanie środków na konto, REPUS APUD zastrzega sobie prawo do skonfiskowania tych zysków, a użytkownik ma obowiązek natychmiast zwrócić serwisowi www.casino-atlanta.com wszelkie odebrane środki i poinformować go o błędzie. REPUS APUD zastrzega sobie prawo do bezpośredniego odjęcia (wedle własnego uznania) z konta użytkownika środków w kwocie, jaka mogła zostać otrzymana przez użytkownika w wyniku błędu.

Złamanie warunków umowy
1. Akceptując niniejszą umowę, użytkownik przyjmuje na siebie obowiązek zabezpieczenia, bronienia i uwolnienia serwisu www.casino-atlanta.com od wszelkich zarzutów oraz odpowiedzialności, szkód, strat, kosztów i wydatków, włączając między innymi opłaty prawnicze lub inne, które serwis www.casino-atlanta.com mógłby ponieść w wyniku złamania przez użytkownika postanowień niniejszej umowy, naruszenia praw i zasad serwisu www.casino-atlanta.com lub praw strony trzeciej poprzez korzystanie z usług i/lub oprogramowania za pomocą nazwy użytkownika.

2. W przypadku złamania przez użytkownika któregokolwiek z warunków niniejszej umowy lub zaistnienia uzasadnionego podejrzenia o jego złamaniu REPUS APUD zastrzega sobie prawo do skorzystania z wszelkich dostępnych środków prawnych i zablokowania (wedle własnego uznania) wszystkich kont użytkownika oraz pobrania z nich środków niezbędnych do pokrycia poniesionych strat lub spłaty długu użytkownika wobec serwisu www.casino-atlanta.com, dopóki sąd nie orzeknie inaczej.

3. W przypadku złamania przez użytkownika warunków niniejszej umowy REPUS APUD zastrzega sobie prawo do zablokowania konta użytkownika oraz stałego zablokowania użytkownikowi dostępu do witryny, usług i oprogramowania serwisu www.casino-atlanta.com oraz do złożenia przeciwko użytkownikowi pozwu sądowego.

Okres obowiązywania i rozwiązanie umowy
1. Niniejsza umowa zaczyna obowiązywać z chwilą rejestracji użytkownika w serwisie i pozostaje ważna, dopóki nie zostanie rozwiązana zgodnie z przedstawionymi poniżej warunkami.

2. Umowa może zostać w każdej chwili rozwiązana pisemnie pod adresem support@casino-atlanta.com, Warunkiem rozwiązania jest nieposiadanie przez użytkownika żadnych długów wobec serwisu www.casino-atlanta.com. Rozwiązanie umowy następuje dopiero po otrzymaniu przez użytkownika pisemnego potwierdzenia od serwisu www.casino-atlanta.com. Z chwili, gdy umowa przestanie obowiązywać, użytkownik utraci prawo do korzystania z usług i oprogramowania. Ponadto użytkownik będzie miał obowiązek usunąć oprogramowanie ze swojego komputera i zniszczyć wszelką dokumentację dotyczącą usług lub oprogramowania, jaką użytkownik posiada i jaką może zarządzać.

3. Po rozwiązaniu umowy z dowolnej przyczyny, wszelkie zobowiązania istniejące pomiędzy stronami zostaną anulowane, chyba że stwierdzono inaczej, zgodnie z prawami i zobowiązaniami zaakceptowanymi przed rozwiązaniem umowy.

VI. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Witryna serwisu www.casino-atlanta.com przeznaczona jest jedynie dla posiadaczy kont w serwisie. Kopiowanie, modyfikowanie, ingerowanie w treść, dystrybuowanie, transmitowanie, wyświetlanie, reprodukowanie, transferowanie, publikowanie w internecie i pobieranie lub zmienianie w jakikolwiek inny sposób zawartości witryny jest zabronione.

2. Nieautoryzowane pobieranie lub kopiowanie jakichkolwiek materiałów lub projektu witryny serwisu www.casino-atlanta.com może zostać uznane za złamanie praw własności intelektualnej obowiązujących w Unii Europejskiej oraz Kostaryki.

3. Witryna może być wykorzystywana jedynie w celach zgodnych z prawem. Wykorzystywanie witryny w celu przesyłania, dystrybuowania, publikacji lub przechowywania materiałów łamiących obowiązujące prawa i zasady lub prawa strony trzeciej jest zabronione. Obejmuje to (między innymi) wykorzystywanie witryny w celu przesyłania, dystrybuowania, publikacji lub przechowywania materiałów dotyczących lub służących do celów, które naruszają prawa autorskie, znaki towarowe, tajemnice handlowe lub prawa własności intelektualnej, są nieprzyzwoite lub szkodliwe dla nieletnich, noszą znamiona nielegalnej działalności lub prześladowania, są oszczercze lub szkalujące, łamią prawa zachowania prywatności i ochrony danych osobowych, są fałszywe lub łamią prawa kontroli dewizowej lub prawa hazardowe.

VII. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin nie ma na celu utworzenia partnerstwa, przedstawicielstwa ani podmiotu typu joint venture pomiędzy serwisem www.casino-atlanta.com i klientem, subskrybentem, posiadaczem konta, graczem lub użytkownikiem.

2. Witryna serwisu www.casino-atlanta.com nie może być używana przez osoby nieletnie (poniżej 18 roku życia) i wszelkie przypadki takiego użycia będą zgłaszane policji.

3. REPUS APUD z pełnym zaangażowaniem promuje wśród swoich klientów odpowiedzialny hazard oraz uświadamia ich o problemach hazardowych, pozytywnie wpływając na skuteczność zapobiegania, interweniowania i leczenia zaburzeń.

4. Polityka odpowiedzialnego hazardu serwisu REPUS APUD udowadnia, z jakim oddaniem staramy się minimalizować negatywne skutki problemów hazardowych i promować odpowiedzialny hazard.

FOREWORD:

These Terms and Conditions (“T&Cs” or “Agreement”) constitute and govern the contractual relationship between the parties, REPUS APUD SOCIEDAD ANONIMA (a company duly registered under the laws of COSTA RICA, registered number 3-101-423689, Mata Redondo 7 10108 SAN JOSE, P.BOX: 9-2400, REPUBLIC OF COSTA RICA hereinafter referred to as “REPUS APUD”; and you, as the user, hereinafter referred to as “User” or “You” or “Player” or “Subscriber”.

I. DEFINITIONS

The following words and terms, should be interpreted as follows, unless, the context clearly implies otherwise.

1. “Application Form” shall mean the form to be filled in by the Player to open a User Account.

2. “Game” refers any gaming activity presented by REPUS APUD on its Internet Site www.casino-atlanta.com for the benefit of the Users and as approved by the Regulatory Authority.

3. “Internet Site” shall mean the Internet Site www.casino-atlanta.com and all other sites connected to it and accessible through links or other access paths.

4. “Login and Password” shall mean the login and password details that are chosen by a player upon registering with the online Casino.

5. “Regulatory Authority” is the Ministry of Costa Rica.

6. “Service” shall include REPUS APUD online gaming system, as well as all services and game offer activities related to it and listed on www.casino-atlanta.com including but not limited to online casino.

7. “Software” shall mean the software licensed by REPUS APUD including all programs and databases and any other derived content, requiring download, whether accessible or otherwise used by you through the Internet Site and allowing you to participate in the online casino.

8. “Us, We” shall mean www.casino-atlanta.com or REPUS APUD.

9. “User Account” or “Account” shall mean a personal account opened by an individual and maintained by REPUS APUD as to allow this person to play the online games.

10. “You“, “Subscriber”, “User” “Account Holder” or “Player” shall mean the user of the Service and of the REPUS APUD software downloaded from its Internet Site and having a contractual relationship with REPUS APUD.

II. GENERAL

1. Use of www.casino-atlanta.com Internet Site and the information, materials and links in it, is solely upon the T&Cs set out below, which constitute the entire agreement between the User and REPUS APUD for the use of the Internet Site.

2. The rules herein are effective as of 20th of March 2014. These Terms & Conditions shall immediately become effective as from the date when the player registers his account with www.casino-atlanta.com. These Terms & Conditions shall be the official source of reference for any complication/dispute related to the use of the Internet Site, our service or software. All games played on www.casino-atlanta.com Internet Site are duly subject to the rules as specified in this document.

3. The User must read the T&Cs before making use of the Internet Site. Mere use of Internet Site and/or opening of an account with www.casino-atlanta.com is an acknowledgement that the User has read, understood and agrees to be bound by the T&Cs.

4. REPUS APUD hereby reserves the right to suspend, add, end, amend and/or supplement these T&Cs from time to time as it may deem appropriate. In case of modification of these T&Cs REPUS APUD will inform the Player that the T&Cs have been updated. The Player shall be requested to agree with the updated T&Cs. Any such changes shall be deemed effective as soon as they are accepted by the Player.

5. REPUS APUD is under no obligation to verify if all the players use the Service and or the Software according to the updated rules of these T&Cs. The version posted on www.casino-atlanta.com Internet Site(s) is the effective version, and that which users should use as reference. It is the player’s responsibility to inform himself regarding the Terms and Conditions, Game Rules, and Confidentiality Policy of this Agreement, as well as being familiarized with the modifications that affect or will affect the player. REPUS APUD recommends that you visit the Terms and Conditions, Game Rules, and Confidentiality Policy of this Agreement regularly on the Internet Site. By continuing to use the Internet Site, the Service or the Software offered by REPUS APUD or its other Internet Sites, you agree to be bound by the T&Cs Game Rules, and Confidentiality Policy of this Agreement as well as by the latest modifications to it. If you refuse to be bound by those modifications, you shall immediately cease use of the Internet Site, the Service or the Software offered by www.casino-atlanta.com or its other Internet Sites.

6. Should there be any discrepancy between the T&Cs in the English language version and the version in any other language, the English version will supersede.

III. RULES & PROCEDURES GOVERNING THE GAMES

1. With respect to money laundering regulations, REPUS APUD has the right to demand any further information from the customer as it may deem appropriate. If REPUS APUD at any moment in time suspects that there may have been any money laundering or other suspicious transaction it will immediately report the matter to the relevant authorities.

2. The customer must be over 18 years of age and fill in the Application Form provided by www.casino-atlanta.com which shall at least include the customer’s identity and the player’s valid e-mail address.

3. No person under 18 years of age may be registered as a player and any funds deposited or any money won by any such person shall be forfeited to the Regulatory Authority.

4. REPUS APUD assures Players that their personal data is processed fairly, lawfully and in accordance with good practice and is only collected for specific purposes which are known and accepted by the Player when such Player chooses to make use of the www.casino-atlanta.com service and software systems.

5.All information contained in the Registration Form submitted to www.casino-atlanta.com is true, accurate, and complete, and corresponds to the name(s) appearing on the credit cards used for the deposits and payments of gains. REPUS APUD reserves the right to cancel your User Agreement in the event that the information provided to REPUS APUD is found to be false, inaccurate, deceitful or incomplete. It is the player’s responsibility to inform us immediately of any changes to the player’s personal information.

6. If www.casino-atlanta.com becomes aware that a person has provided false information in this respect, www.casino-atlanta.com shall not register such person and where that person has already been registered, www.casino-atlanta.com shall immediately cancel that person’s registration as a Player.

Anti-Money Laundering
1. As soon as the player opens a User Account with www.casino-atlanta.com, then the Player is agreeing to abide by all the rules and regulations relating to Anti-Money Laundering that are in place in COSTA RICA and throughout the EU. In short, the Player binds himself not to use funds that are, in any way whatsoever, the proceeds of crime.

2. Players may not use the www.casino-atlanta.com services in any way directly or indirectly associated with money laundering.

3. If the player does not respect these rules and regulations then REPUS APUD may suspend the player’s account pending investigation.

4. REPUS APUD shall have a right to take any measures and adopt any procedures to obtain the verification of identity or a Player. If such evidence is not obtained, or where REPUS APUD knows or suspects that the transaction may be related to money laundering or the funding of terrorism, REPUS APUD shall not proceed with such transaction and shall have the right to close such Player’s account and shall have the right to disclose details of such transaction to the Financial Intelligence Analysis Unit in Malta. Anti-Money Laundering Policy.

Eligibility
1.The processing and opening of a User Account is only granted to full-aged individuals of at least 18 years, Estonian residents over 21 years of age and / or the respective minimum age according to the corresponding national legislation and is prohibited to residents Russia, Ukraine, Belarus, the USA as well as residents of any other country wherein laws prohibit the said accounts. It is the Players’ responsibility to know whether the processing and opening of a User Account is allowed within their jurisdiction. Any funds deposited or any money won by any such persons shall be forfeited to the Regulatory Authority.

Law applicable to Players
1. The Subscribers understand and accept that www.casino-atlanta.com is unable to provide them with any legal advice or assurances and that it is their sole responsibility to ensure that at all times they comply with the laws that govern them and that they have the complete legal right to play the Games. Any participation in the Games is at their sole option, discretion and risk. By playing the Games, they acknowledge that they do not find the Games or Services to be offensive, objectionable, unfair, or indecent in any way.

Opening of User Account
1. To be able to play on www.casino-atlanta.com Internet Site, a User Account must necessarily be opened. Upon opening an Account, the Account Holder will be assigned code numbers and/or passwords, that are required to access the Account. The Subscriber is responsible for ensuring that said codes and/or passwords are kept secret.

User Names
1. REPUS APUD reserves the right to deny or retract, for whatever reason deemed necessary by REPUS APUD, any or all Player screen names and/or user names, whether before, during and after these names have been issued or validated. In the event that Player’s Account is otherwise in order according to these T&Cs, REPUS APUD will give Player(s) the opportunity to create a new screen and/or user name.

Password Security
1. The Player is advised to choose a strong and non-predictable password for security.

2. It is the Player's responsibility to ensure they keep their user-name and security details confidential and game made on-line under Player’s user-name and security details will be regarded as valid, irrespective of who participates in the game. In the event that there is concern that the secrecy of such details is no longer the case, Player should notify www.casino-atlanta.com immediately whereupon new details may be forwarded and any future transactions under the previous details would be considered void.

3. Service www.casino-atlanta.com is in no way responsible for the eventual access to a User Account by a third person and will not be held responsible for any eventual loss suffered due to the illicit use of a Player’s password by a third person, of unauthorized access, and/or for any transaction in which the name and password of a Player was registered correctly.

4. REPUS APUD is in no way responsible if the Player forgets, misplaces, or loses his/her password, except as a result of an error on the part of REPUS APUD. REPUS APUD shall not at any time during its relationship with the Player be responsible to store passwords and logins of the user.

Player’s Insolvency
1. REPUS APUD reserves the right to verify the financial solvency of any of the Account Holders, through the information furnished during registration and through third parties. In the event that such an Account Holder’s insolvency is verified, then REPUS APUD shall have the right to terminate/close down the Account and prohibit the Player from opening another Account with the same www.casino-atlanta.com Internet Site or the site of any of its corporate affiliates.

Multiple Accounts
1. Each Player is allowed to open only one Account in one’s own name. Use of more than one Account per physical player is known as “multi-accounting” and as such is strictly forbidden. REPUS APUD retains the right to close a User Account at any time and to cancel all the transactions pertaining to any Player that has registered more than one Account in his own name or under different names, in the event that REPUS APUD has the reason to suspect that the registration of said multiple Accounts has been undertaken with the intent of defrauding or cheating. REPUS APUD reserves the right to block regular or tournament play and/or prize distribution should any evidence of multi-accounting arise. This behaviour shall be officially treated as collusion according to Article 45 and 46 of these Terms & Conditions.

2. By opening an Account with www.casino-atlanta.com, the Subscriber implicitly gives his authorisation to the processing of any personal data in compliance with the privacy laws in force in COSTA RICA. The processing of personal data is exclusively managed to the end of account maintenance for use of the services as offered by www.casino-atlanta.com.

Misuse of Accounts
1. Funds deposited must be utilized for the stake on games and any suspicious activity on a User Account could lead REPUS APUD to report the holder of the Account to the relevant authorities, freeze the funds and even close the account.

2. In the event of misuse and/or the abuse of promotions and/or of any offers from www.casino-atlanta.com, REPUS APUD reserves the right to close or block the Accounts of the Player in question until the matter between REPUS APUD and the Player is resolved.

Closing of Accounts
1. Any Account Holder is entitled to close his Account and terminate this Agreement at any time by sending an email to www.casino-atlanta.com and Service will respond within a reasonable time, provided that the Account Holder shall be responsible for activity on his Account until such closure has been effected by REPUS APUD. REPUS APUD is entitled to terminate this Agreement immediately on notice (or attempted notice) to the Account Holder at the email address that was provided to the Company. Where the Company has terminated a Player’s Account as a result of a failed Security Review, any Account balances in the User Account are non-refundable and deemed forfeited.

2. In the event of cancellation of the player’s User Account, a Player shall be permitted to withdraw any balances exceeding withdrawal fees.

3. All payments shall take place in the 48 hours following the user’s request.

4. The fees established for unconventional withdrawals such as Skrill or Neteller will be credited directly into the User Account. These fees can be dependent on factors such as the currency used in the Account or the user’s place of residence.

Inactive Accounts
1. If the Account Holder does not access the Account by “logging in” using his Account name and security details for any period of 24 calendar months, his account shall be deemed to be ”Inactive”. The balance on the Account shall be confiscated by REPUS APUD.

Currency
1. All payments to and from the User Account must be paid in the currencies available on the Internet Site from time to time and all payments into the Account must be from a payment source on which Player is the named account holder.

List of Accounts
1. REPUS APUD shall, at all times, keep a secure list of all registered players and shall ensure the security of all User Accounts.

Player’s Records
1. It is the Player's responsibility to ensure that their records with www.casino-atlanta.com are kept up to date, especially address, telephone number and payment/bank details.

Complaints
1. Players may address their complaints via email on support@casino-atlanta.com are Service will do its utmost to resolve a reported complaint at the earliest.

2. Service www.casino-atlanta.com is in no way responsible for the investigation or the initiation of a complaint made by a User against another for any reason, including but not limited to, the conditions in this Agreement. REPUS APUD in its sole discretion can decide to act against any person suspected of illicit actions or of wanting to violate the conditions of this Agreement.

IV. FINANCIAL ISSUES & PAYMENTS

Bonuses
1. Bonus credits can be placed into a User account as part of a marketing campaign. These credits cannot be withdrawn or paid out but they must be used for the playing of games.

2. Service www.casino-atlanta.com shall not accept cash from a player and funds may be received from the player only by PayPal, dotpay, Skrill, Neteller, Moneta.ru, Paysafecard, WebMoney, Yandex, Transferuj.pl.

Withdrawal Requests
1. The Player may at any time request a payout from the existing balance of his/her User Account in whole or in part provided that all payments have been confirmed and all amounts deposited. Any expense related to withdrawal requests shall be charged to the receiver.

2. REPUS APUD will process withdrawal requests immediately. Service www.casino-atlanta.com maintains a target of forty-eight (48) hours for the processing of payouts but does not hold itself liable for a specific period of time in this regard.

3. Withdrawals from a User's Account can only be addressed strictly to the person registered on the account and as per the conditions specified on the www.casino-atlanta.com site. Payouts shall be made through the same route from which the funds originated.

Winnings
1. Winnings will only be remitted to the name and address of the bearer of the Account as it exists in www.casino-atlanta.com records. Winnings will be credited to the User Account following confirmation of the final result.

2. REPUS APUD reserves the right to suspend a cash-out request pending verification of Player’s identity, age and location.

Errors
1. Should funds be credited to a Player’s Account in error, it is the client's responsibility to notify www.casino-atlanta.com of the error without delay. Any winnings subsequent to the error and prior to the notification of www.casino-atlanta.com , provided they are linked to such error, shall be deemed invalid and returned to www.casino-atlanta.com.

Changes to Account Balance by Third Parties
1. REPUS APUD cannot be held liable for changes to a Player’s Account balance due to someone else playing using that player’s nickname, username or password.

2. REPUS APUD hereby ensures the security of all financial information on the player and financial documents whether relating in/directly to the transactions affected between the Player and www.casino-atlanta.com.

V. GAMING RULES

Software Rules - Artificial Intelligence
1. The use of artificial intelligence including, without limitation, "robots" is strictly forbidden in connection with the Software and the Games. Service www.casino-atlanta.com is committed to detecting and preventing software programs which are designed to enable artificial intelligence ("AI Software") to play on www.casino-atlanta.com Services such as, but not limited to opponent-profiling, cheating software or anything else that we deem enables you to have an unfair advantage.

Competitions and Promotions
1. Parts of the Internet Site may from time to time contain competitions, promotions, tournaments or similar and related activities offered by www.casino-atlanta.com or by third parties. Any specific additional terms and conditions for participation in any such competitions, promotions, tournaments or similar and related activities will be specified on the relevant part of the Internet Site from time to time. By entering or participating in the relevant competitions, promotions, tournaments or similar and related activities, Player agrees to be bound by those Terms of Participation in addition to these Terms and Conditions and in the event of any conflict or inconsistency, the Terms of Participation will prevail. REPUS APUD specifically retains the rights, at any time and without notice, to remove, alter or add to competitions, promotions, tournaments or similar and related activities on the Internet Site without liability to Player.

Disputes
1. REPUS APUD will not consider any claims or disputes on games to be valid unless said games are directly registered in the database files or records.

Use of the Internet Site
1. REPUS APUD shall in no event, nor under any circumstances, be liable for any damages or losses that are deemed or alleged to have resulted from or caused by its Internet Site or its content, including, without limitation, delays or interruptions in operation or transmission, communications lines failure, any person's use or misuse of the Internet Site or it's content, or any errors or omissions in content.

2. REPUS APUD cannot be held liable for changes to a Player’s Account balance due to someone else playing or executing an IAT (inter-account transfer) using that player’s nickname, username or password.

3. REPUS APUD makes every effort to maintain the accuracy of the information on this Internet Site but cannot accept responsibility for any prejudice, loss or damage which may occur from use of the information.

4. REPUS APUD cannot be held responsible for any act or omission by an internet provider or of any other third party with whom you may have contracted in order to have access to service and or software.

Player’s Risk
1. The player acknowledges to have chosen and used the Service and the Software willingly and at his own risk and discretion.

Loss or Damage
1. REPUS APUD is in no way responsible for any loss or damage, direct or indirect, that you or a third party might have suffered as a result of your use or the third party’s use of the Service and or of the Software, including but not limited to damages caused by a commercial loss, a loss of benefits, a loss on anticipated profit, interruption of business, loss of commercial information, or any other pecuniary and or consecutive loss.

2. REPUS APUD is in no way responsible for any loss or damage that you or a third party might have suffered as a result of your use or their use of the Internet Site, its content or that of any link.

3. REPUS APUD is in no way responsible for any loss or damage that you or a third party might have suffered as a result of any modification, suspension or interruption of Service or of Software.

4. REPUS APUD is in no way responsible for any loss or damage, including but not limited to a loss of profit, as a result of improper functioning of the Service and or of the Software, any delay, interruption, transmission, loss or corruption of data, improper functioning of the means of communication, criminal use of the Internet Site or of its content by any person, of a defect, or omission or of any other factor beyond our control. In the event that the malfunction results in profit, whether it be collected or credited to your account, REPUS APUD is reserves the right to claim all gains that you may have benefited from as a result of one of those malfunctions, and you would be obliged to immediately reimburse www.casino-atlanta.com the amount collected and to inform of the malfunction. REPUS APUD reserves the right, at its sole discretion, of directly deducting from your account an amount equal to that which you may have received in error.

Breach of Agreement
1. In accepting the terms of this Agreement, you are bound to integrally indemnify us, to defend us and to exonerate us, on demand of any complaint, responsibility, damage, loss, cost or expense, including but not limited to all legal fees or others that we shall bear as a result of breach of this Agreement, a violation of www.casino-atlanta.com laws, rules and or rights or of those of a third party, to any use of the Service and/or Software with your login, whether it be with your knowledge or without it, as well as any acceptance of profit on your part.

2. If you fail to adhere to any of the conditions of this Agreement or if we reasonably suspect that you are failing to comply with any of the conditions of this Agreement, REPUS APUD reserves the right, and all remedies at its disposition, and at its sole discretion, to block all your user accounts and of withdrawing the necessary amount from your account in order to compensate the damage suffered by REPUS APUD, or in exchange of any amount due to REPUS APUD, and until ruled upon it by a Court of Law.

3. If you fail to abide by the conditions of this Agreement, REPUS APUD reserves the right to block your user account, as well as indefinitely banning your access to the Internet Site, Service and Software belonging to www.casino-atlanta.com, and will have the right of bring suit against you.

TERM AND CANCELLATION
1. This Agreement is effective immediately after registering and remains valid until it is cancelled in accordance to the conditions stated herein.

2. You can cancel this Agreement at any time in writing to support@casino-atlanta.com, under the condition that you have no outstanding amounts with www.casino-atlanta.com, for any reason. The cancellation of this Agreement becomes effective only after you have received a notification in writing from www.casino-atlanta.com confirming the cancellation. From the moment when this Agreement becomes invalid, you will no longer be authorized to use the Service and the Software, and you are under the obligation to erase the Software from your computer and to destroy all documentation, related to the Service or to the Software, under your possession, in your power or under your control.

3. All existing obligations between the parties to this Agreement will be null and void after the cancellation of this Agreement, and for whatever reason, except if provided otherwise, under the reserved rights and obligations accepted prior to the cancellation.

VI. Intellectual Property

1. The www.casino-atlanta.com Internet Site is intended solely for use by Account Holders. In any event, no one is authorised to copy, modify, tamper with, distribute, transmit, display, reproduce, transfer, upload, download or otherwise alter the content of the Internet Site.

2. Any unauthorised downloading or copying of any material contained in the www.casino-atlanta.com Internet Site as well as the design of the Internet Site itself may be considered as a violation of applicable intellectual property rights within the European Union and COSTA RICA.

3. The Internet Site may only be used for lawful purposes. Use of the Internet Site for transmission, distribution, publication or storage of any material on or via the Internet Site which is in violation of any applicable law or regulation or any third party's rights is strictly prohibited. This includes (without limitation) the use of the Internet Site or the transmission, distribution, publication or storage of any material on or via the Internet Site in a matter or for a purpose which infringes copyright, trademark, trade secret or other intellectual property rights, is obscene or harmful to minors or constitutes an illegal act or harassment, is libellous or defamatory, violates any privacy or data protection laws, is fraudulent or breaches any exchange control or gambling law. It is solely for you to establish whether your registration with and use of the Internet Site and/or your entry into this Agreement (or your offering so to do) is lawful. It is also solely your responsibility to ensure that use by you of your credit or debit card for such purposes is lawful.

VII. GENERAL

1. These T&Cs are not intended to create any partnership, agency or joint venture between www.casino-atlanta.com and “Client”, “Subscriber”, “Account Holder”, “Player” or “User”.

2. The Internet Site shall not be used by minors (under 18 years of age) and any such use shall be reported to the police.

3. REPUS APUD is committed to endorsing responsible wagering among its customers as well as promoting the awareness of problem gambling and improving prevention, intervention and treatment.

4. REPUS APUD Gambling Policy sets out its commitment to minimizing the negative effects of problem gambling and to promoting responsible gambling practices.

INTRODUÇÃO:

O presente regulamento (doravante designado regulamento ou contrato) constitui e regula as relações contratuais entre as partes: REPUS APUD SOCIEDAD ANONIMA, registada sob o número: 3-101-423689, Mata Redondo 7 10108 SAN JOSE, P.BOX: 9-2400, REPUBLIC OF COSTA RICA doravante designada REPUS APUD, e Você – jogador, assinante ou titular da conta, doravante designado Utilizador.

I. DEFINIÇÕES

Se o contexto não indicar ao contrário, as seguintes palavras e termos deverão ser entendidos de maneira seguinte:

1. Formulário de registo – formulário que deverá ser preenchido pelo jogador para abrir a conta do utilizador.

2. Jogo ou jogar – todas as ações relacionadas com os jogos, disponibilizados por REPUS APUD no seu sítio da internet www.casino-atlanta.com para as vantagens dos utilizadores, aprovadas pela entidade de fiscalização.

3. Sítio da internet – sítio www.casino-atlanta.com e todas as páginas da internet relacionadas com ele disponíveis através de links ou outras vias de acesso.

4. Login e palavra-chave – login e palavra-chave escolhidos pelo jogador durante o registo no casino de internet.

5. Entidade de fiscalização – determinada pelo Ministério de Costa Rica.

6. Serviços – incluem o sistema de jogos do serviço REPUS APUD e todos os serviços e ofertas relacionados, discriminados na página www.casino-atlanta.com, entre outros, casino de internet.

7. Programa – programa licenciado por REPUS APUD, que inclui, entre outros, programas, bases de dados e todos os conteúdos derivados que precisam ser descarregados, disponibilizados ou aproveitados pelo utilizador através do sítio da internet, que possibilitam ao utilizador o uso de casino da internet.

8. Nós, o nosso serviço, serviço – serviço www.casino-atlanta.com ou empresa REPUS APUD.

9. Conta do utilizador, conta – conta pessoal aberta pelo jogador e mantida por REPUS APUD que possibilita ao jogador o uso de jogos da internet no serviço.

10. Você, assinante, utilizador, titular da conta, jogador – utilizador que aproveita o serviço ou programa REPUS APUD no sítio da internet www.casino-atlanta.com ou vinculado com REPUS APUD através do contrato.

II. GERAIS

1. O uso do sítio www.casino-atlanta.com e das informações, materiais e links disponíveis no sítio está sujeito exclusivamente ao presente regulamento, que constitui a totalidade do contrato entre o utilizador e empresa REPUS APUD nesta questão.

2. As presentes regras entram em vigor no dia 20 de Março de 2014. O regulamento ficará vinculativo para o utilizador no momento de abertura da conta no serviço www.casino-atlanta.com. O presente regulamento constitui a fonte oficial, com base na qual serão dirimidos quaisquer litígios relativos ao uso do sítio, serviços ou programa do serviço www.casino-atlanta.com. Todos os jogos disputados no sítio www.casino-atlanta.com estão sujeitos às regras discriminadas no presente documento.

3. O utilizador estará obrigado a tomar o conhecimento do presente regulamento antes de usar o sítio. O próprio uso do sítio e/ou abertura da conta no serviço www.casino-atlanta.com constitui a confirmação de que o utilizador tinha lido e entendido o presente regulamento e concorda em estar vinculado pelas suas disposições.

4. REPUS APUD reserva-se o direito de suspender, fechar, alterar e/ou completar o presente regulamento quando achar conveniente. Se o regulamento sofrer alterações, após o registo na sua conta no serviço www.casino-atlanta.com, o utilizador receberá a informação sobre a atualização das regras e pedido de aprovação. Todas as alterações vigoram a partir de sua aprovação pelo utilizador.

5. REPUS APUD não tem obrigação de verificar se os utilizadores usam os serviços e/ou programa de acordo com o regulamento atualizado. A versão disponibilizada no sítio www.casino-atlanta.com é versão vinculativa e constitui o ponto de referência para os utilizadores. A obrigação do utilizador é tomar conhecimento de regulamento atual, regras do jogo e política de privacidade referida no presente contrato e alterações que afetam ou possam afetar ao utilizador. REPUS APUD recomenda aos seus utilizadores que regularmente visitem as subpáginas do sítio com o regulamento, regras de jogo e política de privacidade referidas no presente contrato. Usando o sítio, serviços ou programa providenciados pelo serviço www.casino-atlanta.com o usuário concorda em estar vinculado pelas disposições do regulamento, regras de jogo e política de privacidade referidos no presente contrato e as suas últimas alterações. Se o utilizador não aceitar as últimas alterações, deverá imediatamente parar de usar a vitrine, serviços e programa oferecidos pelo serviço www.casino-atlanta.com e outros sítios que a ele pertencem.

6. No caso das divergências entre a versão inglesa do presente regulamento e versão em qualquer outra língua, prevalece sempre a versão inglesa.

III. REGRAS E PROCEDIMENTOS RELATIVOS AOS JOGOS

1. Para respeitar as leis relativas ao combate de branqueamento de capitais, REPUS APUD terá direito de exigir do utilizador a apresentação de quaisquer informações adicionais que achar imprescindíveis. Se REPUS APUD desconfiar quanto a possibilidade de branqueamento de dinheiro ou outras operações suspeitas, imediatamente notificará às respetivas entidades.

2. O jogador que abre a conta deverá ter 18 anos e está obrigado a preencher o formulário de registo do serviço www.casino-atlanta.com, enviando ao menos os seus dados pessoais e o endereço e-mail correto.

3. A pessoa mais nova que 18 anos não pode ser utilizador do serviço www.casino-atlanta.com. Todos os meios depositados ou ganhos pelas pessoas mais novas que 18 anos de idade serão entregues à entidade de fiscalização.

4. REPUS APUD garante aos jogadores que os seus dados pessoais serão transformados de modo honesto e conforme com a lei , obedecendo as regras de procedimento aceites. Os dados são arquivados apenas para os efeitos que os jogadores conhecem e aceitam decidindo usar os serviços e programa do serviço www.casino-atlanta.com.

5. Todos os dados referidos no formulário de registo enviado ao serviço www.casino-atlanta.com deverão ser verdadeiros, precisos e completos. Se os dados providenciados ao serviço www.casino-atlanta.com se tornarem falsos, não precisos ou incompletos, REPUS APUD terá direito de rescindir o contrato com o utilizador. O utilizador tem a obrigação de informar imediatamente a REPUS APUD sobre as alterações nos seus dados pessoais.

6. Se o serviço www.casino-atlanta.com reparar que o utilizador apresentou dados falsos, o serviço www.casino-atlanta.com negará ao utilizador o direito de registo, e caso o utilizador já estivesse registado, imediatamente anulará o registo.

Combate ao branqueamento de capitais

1. Ao abris a conta do utilizador no www.casino-atlanta.com, o jogador compromete-se a cumprir as regras e regulamentos relativos ao combate ao branqueamento de capitais vigentes na Costa Rica e na União Europeia inteira. Ou seja, o jogador compromete-se a não usar, de maneira alguma, os meios provenientes de crime.

2. É proibido o uso do serviço www.casino-atlanta.com de modo diretamente ou indiretamente relacionado com o branqueamento de capitais.

3. Se o utilizador não respeitar as presentes regras e regulamentos, REPUS APUD poderá suspender a conta o utilizador para o período de investigação.

4. REPUS APUD terá direito de tomar todas as medidas e aplicar quaisquer procedimentos para a verificação da identidade dos jogadores. Se REPUS APAD não receber as provas solicitadas ou se souber ou desconfiar que a operação possa ser relacionada com o branqueamento de capitais ou financiamento do terrorismo serviço não realizará este tipo de operações e terá direito ao encerramento da conta do utilizador.

Autorizações

1. É permitida a abertura da conta e o uso da conta do utilizador apenas por parte dos clientes maiores de idade que fizeram 18 anos 18 anos (21 anos no caso dos cidadãos de Estónia) e/ou com a idade mínima que autoriza para usar as respetivas funções da lei nacional competente. Não é permitida a abertura da conta por parte dos cidadãos dos Rússia, Belarus, Ucrânia, Estados Unidos e outros países cujas leis não o permitem. A obrigação do jogador é informar-se se a abertura e uso da conta do utilizador é permitida no território da jurisdição a qual está sujeito. Todos os meios depositados ou ganhos pelas pessoas não autorizadas serão transmitidos à entidade de fiscalização.

Direitos relativos aos jogadores

1. O utilizador reconhece e aceita o fato de que o serviço www.casino-atlanta.com não tem possibilidade de assegurar aos jogadores conselhos nem garantias jurídicas e que o utilizador tem a obrigação de se informar se o próprio está a agir de acordo com os regulamentos vigentes e se tem pleno direito de jogar nossos jogos. Mais, jogando cartas, o utilizador confirma que não considera os jogos nem serviços como ofensivos, inadequados, injustos ou obscenos.

Abertura da conta do utilizador

1. Para poder jogar no sítio www.casino-atlanta.com o utilizador deverá antecipadamente abrir a conta no serviço. Após a abertura da conta, o titular da conta receberá os códigos e/ou senhas imprescindíveis para obter o acesso. A obrigação do utilizador é manter os códigos e/ou senhas em sigilo.

Nome do utilizador

1. REPUS APUD reserva-se o direito a negar o direito de uso ou anulação, por qualquer motivo que a REPUS APUD achar conveniente, de qualquer ou todos os apelidos ou nomes dos utilizador, antes, durante, como também depois da sua adjudicação e aprovação. Se o utilizador respeitar todas as disposições do presente regulamento, REPUS APUD possibilitar-lhe-á a criação de novo apelido e/ou nome do utilizador.

Segurança da palavra-chave

1. Recomendados que escolhem uma palavra-chave segura e difícil de adivinhar.

2. A obrigação do jogador é manter em sigilo o nome do utilizador e os dados de segurança. Todos os jogos disputados com o uso de nome e dados de segurança do utilizador serão considerados como válidos, independentemente de quem participou. No caso de suspeição que a confidencialidade dos referidos dados tinha sido violada, o utilizador terá obrigação de notificar imediatamente o serviço www.casino-atlanta.com. O utilizador receberá os novos dados e as operações seguintes realizadas com o uso dos dados anteriores serão anuladas.

3. O serviço www.casino-atlanta.com não assume qualquer responsabilidade pela obtenção do acesso a conta do utilizador pelos terceiros e não responde pelos prejuízos resultantes de uso proibído da senha do utilizador pelos terceiros, obtenção de acesso não autorizado e/ou celebração de transação onde o nome e senha do utilizador tenha sido inserido corretamente.

4. REPUS APUD não assume nenhuma responsabilidade pelo esquecimento ou perda da senha pelo utilizador a não ser que tal fato tivesse ocorrido como resultado do erro do serviço www.casino-atlanta.com. Durante o período de vigência do presente contrato, o serviço www.casino-atlanta.com não será de maneira alguma responsável pelo armazenamento de senhas e dados de login do utilizador.

Insolvência do jogador
1. REPUS APUD reserva-se o direito de verificação da solvência do titular da conta, aproveitando informações apresentadas durante o registo e obtidas dos terceiros.

No caso de constatação de insolvência do titular da conta, REPUS APUD poderá encerrar a conta e impossibilitar ao jogador a abertura de uma outra conta no mesmo sítio de www.casino-atlanta.com e nos sítios das empresas ligadas.

Titularidade de mais de uma conta
1. Cada jogador poderá ter apenas uma conta registada no seu próprio nome. O uso de mais de uma conta pelo mesmo jogador é o chamado multi-accounting, prática restritamente proibida. REPUS APUD reserva-se o direito de encerrar a conta a qualquer momento e cancelar as transações realizadas pelo utilizador que tinha registado mais que uma conta em seu próprio nome ou em nome dos terceiros. Tal prática poderá ser considerada por REPUS APUD como uma tentativa de fraude. Caso existirem provas para multi-accounting, REPUS APUD terá direito de bloquear ao jogador a possibilidade de jogo padrão ou de torneio e/ou atribuição de prémios.

2. Ao abrir a conta no serviço www.casino-atlanta.com, o utilizador autoriza expressamente o serviço para transformação dos seus dados pessoais, de acordo com os regulamentos da lei vigente na Costa Rica. A transformação poderá ser realizada apenas para manter a conta e possibilitar ao utilizador o uso dos serviços oferecidos pelo serviço www.casino-atlanta.com.

Uso inapropriado da conta
1. Os meios depositados na conta do utilizador têm de ser aproveitados apenas como aposta nos jogos oferecidos pelo serviço. Todas as práticas suspeitosas realizadas na conta do utilizador podem resultar na denúncia do titular da conta nas respetivas autoridades, congelamento dos fundos ou até encerramento da conta.

2. No caso de uso inapropriado e/ou abuso de promoção e/ou qualquer oferta do serviço www.casino-atlanta.com, o serviço reserva-se o direito ao encerramento ou bloqueio das contas do utilizador que tenha cometido a falta, até o esclarecimento do caso.

Encerramento da conta
1. Cada titular da conta terá direito de encerrar a sua conta e dissolver o presente contrato a qualquer momento, enviando o e-mail para www.casino-atlanta.com. O serviço responderá no prazo razoável, e o titular da conta permanecerá responsável por todos os atos realizados na conta antes da entrada em vigor do encerramento. REPUS APUD terá direito de dissolver o presente contrato imediatamente, notificando (ou tentando notificar) sobre tal fato ao titular da conta através do endereço e-mail apresentado ao serviço www.casino-atlanta.com. Se a conta do utilizador for encerrada por www.casino-atlanta. com na consequência de resultado negativo de controle de segurança, todos os meios disponíveis na conta serão confiscados.

2. No caso de anulação da conta, o utilizador poderá levantar todos os fundos que ultrapassam o valor do pagamento pela realização do levantamento.

3. Todos os pagamentos serão realizados em 48 horas a partir da sua encomenda pelo utilizador.

4. Os pagamentos pela realização dos levantamentos através de Skrill ou Neteller serão cobrados diretamente da conta do utilizador. Os pagamentos dependem de vários fatores, tais como moeda da conta do utilizador e do seu local de residência.

Contas inativas
1. Se o titular da conta não se registar na sua conta através do seu nome e dados de segurança durante 24 meses calendários, a conta será considerada como inativa, e os meios existentes na conta serão confiscados por REPUS APUD.

Moeda
1. Todos os depósitos na conta e da conta deverão ser realizados nas moedas atendidas pelo sítio. Mais, todos os levantamentos deverão ser realizados a partir das fontes onde o utilizador é referido como titular da conta.

Lista das contas
1. REPUS APUD compromete-se a arquivar a lista segura de todos os jogadores registados e assegurar a segurança de todas as contas dos utilizadores.

Dados do jogador
1. A obrigação do jogador é assegurar que todos os seus dados no serviço www.casino-atlanta.com, em particular, local de residência, número de telefone e dados de pagamento, sejam atuais.

Queixas e reclamações
1. As reclamações deverão ser encaminhadas via e-mail para o endereço support@casino-atlanta.com. O serviço fará tudo o possível para analisar imediatamente as reclamações apresentadas.

2. O serviço www.casino-atlanta.com não será de maneira alguma responsável pela análise e apresentação de queixas do utilizador em relação ao outro qualquer que seja o motivo, também derivante do presente regulamento. O serviço, conforme achar conveniente, pode tomar as medidas contra qualquer pessoa suspeita de ações proibidas ou vontade de violação das disposições do presente contrato.

IV. Questões financeiras e pagamentos

Bónus
1. No âmbito da campanha de marketing o bónus pode ser atribuído a conta do utilizador. Estes fundos não podem ser levantados – podem ser apenas aproveitados nos jogos.

2. www.casino-atlanta.com não receberá depósitos em dinheiro. Os jogadores podem apenas alimentar as suas contas através dos corretores de pagamentos, ou seja SPayPal, dotpay, Skrill, Neteller, Moneta.ru, Paysafecard, WebMoney, Yandex, Transferuj.pl.

Ordens de pagamento
1. O utilizador a qualquer momento poderá exigir o pagamento da totalidade ou da parte dos fundos existentes na sua conta, sob a condição de que todos os pagamentos tivessem sido confirmados e todos os valores depositados. Todos os custos relacionados com a ordem de pagamento incorre o seu recetor.

2. REPUS APUD transforma todas as ordens de pagamento imediatamente. O objetivo do serviço www.casino-atlanta.com é a realização de levantamentos durante 48 horas, mas não tem nenhuma obrigação neste âmbito.

3. Os levantamentos da conta do utilizador podem ser encaminhados apenas para a pessoa em nome da qual está registada a conta, de acordo com as condições discriminadas no sítio www.casino-atlanta.com. Os meios serão levantados usando o mesmo método que tinha sido usado para a realização de depósito.

Ganhos
1. Os ganhos serão pagos apenas para o nome e sobrenome e endereço do titular da conta, de acordo com os dados existentes na base do serviço www.casino-atlabta.com. Os ganhos serão atribuídos a conta do utilizador após a confirmação do resultado final.

2. REPUS APUD reserva-se o direito de suspender a ordem de pagamento até a verificação da identidade, idade e local da residência do utilizador.

Erros
1. Se os meios fossem atribuídos à conta do utilizador na consequência de um erro, a obrigação do utilizador será notificar imediatamente o serviço www.casino-atlanta.com sobre este fato. Todos os ganhos conseguidos após o surgimento do erro, mas antes de notificação do serviço www.casino-atlanta.com, se ligados ao erro, são conseguidos de forma inadequada e devolvidos ao serviço.

Alteração do saldo da conta pelos terceiros
1. REPUS APUD não assume responsabilidade pelas alterações no saldo do utilizador realizadas pelos terceiros que jogam aproveitando o seu apelido, nome ou senha.

2. REPUS APUD pelo presente garante a segurança de todas as informações e documentos financeiros do utilizador, relacionados diretamente ou indiretamente com as transações entre o utilizador e serviço www.casino-atlanta.com.

V. REGRAS DE JOGOS

Regras de funcionamento do programa – inteligência artificial
1. É proibído uso de inteligência artificial, incluindo os chamados robô, durante o uso do programa de serviço www.casino-atlanta.com. O serviço www.casino-atlanta.com com o pleno envolvimento deteta e combate ao funcionamento dos programas que possibilitam o uso de inteligência artificial durante o uso de serviço, incluindo, entre outros, programas que obtêm informações sobre o adversário, programas de fraude e quaisquer outros dispositivos que providenciam ao utilizador a vantagem injusta.

Concursos e promoções
1. Os elementos do sítio de vez em quando podem apresentar concursos, torneios e outras ofertas similares ou associados do serviço www.casino-atlanta.com ou dos terceiros. Os regulamentos de participação adicionais (doravante designados regulamentos de participação) em tais concursos, promoções, torneios ou outras ofertas similares ou ligadas, serão apresentados nas respetivas partes da do sítio. O utilizador, participando no concurso, promoção, torneio ou outra oferta similar ou ligada, além do presente regulamento, ficará vinculado também pelas disposições do regulamento de participação. No caso das divergências ou contrariedades das disposições destes documentos, prevalece o regulamento de participação. REPUS APUD reserva-se o direito de eliminar, alterar ou adicionar (a qualquer momento e sem notificação) concursos, promoções, torneios e outras ofertas similares ou ligadas sem nenhuma responsabilidade em relação aos jogadores.

Litígios
1. REPUS APUD não analisará queixas nem litígios relativas aos jogos que não tinham sido registados na base de dados ou arquivos do serviço.

Uso do sítio
1. REPUS APUD não assume responsabilidade por quaisquer prejuízos ou perdas alegadamente provocados pelo uso ou uso inadequado do sítio ou do seu conteúdo, atrasos ou intervalos no funcionamento ou transmissão, avarias das linhas de comunicação ou outros erros ou omissões no conteúdo.

2. REPUS APUD não assume responsabilidade pelas alterações no saldo do utilizador realizadas pelas pessoas que jogavam ou realizaram a transferência entre as contas usando o seu apelido, nome ou senha.

3. REPUS APUD fará tudo o possível para que todas as informações referidas no sítio sejam precisas, mas não pode assumir a responsabilidade pelos prejuízos, perdas e danos resultantes de uso destas informações.

4. REPUS APUD não assume responsabilidade pelas ações ou negligências do fornecedor da Internet ou de qualquer terceira parte com a qual o utilizador tem celebrado o contrato de obtenção de acesso aos serviços e programa do serviço.

Risco do jogador
1. O jogador confirma que está decidido de usar os serviços e programa do serviço por pedido e risco próprios.

Prejuízos e perdas
1. REPUS APUD não assume responsabilidade por quaisquer prejuízos e perdas, tanto diretos como indiretos, sofridos pelo utilizador ou terceiros na consequência de uso de serviços e/ou programa do serviço, nomeadamente prejuízos financeiros, perda de privilégios, perdas do lucro esperado, distúrbios de atividade, perda de informações de caráter comercial e outras perdas em dinheiro e de resultado.

2. REPUS APUD não assume responsabilidade por quaisquer prejuízos e perdas sofridos pelo utilizador ou terceiros na consequência de uso do sítio, do seu conteúdo ou links apresentados.

3. REPUS APUD não assume responsabilidade por quaisquer prejuízos e perdas sofridos pelo utilizador ou terceiros na consequência de alteração, suspensão ou distúrbio do trabalho de serviços ou programa.

4. REPUS APUD não assume responsabilidade por quaisquer prejuízos e perdas, incluindo perda dos lucros, sofridos na consequência de funcionamento inadequado dos serviços e/ou programa, atrasos, distúrbios, transmissão de dados para os terceiros, perda ou dano de dados, funcionamento inadequado de meios de comunicação, uso do sítio ou do seu conteúdo para os efeitos criminosos por qualquer um, erros, omissões ou quaisquer outros fatores fora do controle do serviço www.casino-atlanta.com. Se o utilizador ganhar lucro na consequência de um erro, através receção ou aceitação dos meios na conta, REPUS APUD reserva-se o direito de confiscar estes lucros, e o utilizador terá a obrigação da devolução imediata ao serviço www.casino-atlanta.com de todos os meios recebidos e informá-lo sobre o erro. REPUS APUD reserva-se o direito de dedução imediata (conforme achar conveniente) da conta do utilizador os menos do montante que podia ser recebido pelo utilizador na consequência de um erro.

Infração das condições do contrato
1. Aceitando o presente contrato, o utilizador obriga-se a assegurar, defender e dispensar o serviço www.casino-atlanta.com de todas as acusações e responsabilidade, danos, perdas e custos e gastos, incluindo os pagamentos jurídicos ou outros, que o serviço www.casino-atlanta.com possa incorrer na consequência de infração pelo utilizador das disposições do presente contrato, infração dos direitos e regras do serviço www.casino-atlanta.com ou direitos dos terceiros através o uso de serviços e/ou programa através do nome do utilizador.

2. No caso de infração pelo utilizador de qualquer uma das condições do presente contrato ou surgimento de suspeição justificada de sua infração, REPUS APUD reserva-se o direito de usar todos os meios disponíveis jurídicos e bloquear (conforme achar conveniente) todas as contas dos utilizador e cobrar os meios imprescindíveis para a cobertura das perdas sofridas ou pagamento da dívida do utilizador em relação ao serviço www.casino-atlanta.com, até o tribunal não sentenciar de forma diferente.

3. No caso de infração pelo utilizador das condições do presente contrato REPUS APUD reserva-se o direito de bloquear as contas do utilizador e ao bloqueio permanente ao utilizador do acesso ao sítio, serviços e programa do serviço www.casino-atlanta.coem e a apresentação contra ele da demanda no tribunal.

Período de vigência e dissolução do contrato
1. O presente contrato vigorará a partir do momento do registo do utilizador no serviço e permanecerá válido até o momento de sua dissolução de acordo com as condições abaixo apresentadas.

2. O contrato, a qualquer momento, poderá ser dissolvido por escrito sob o endereço support@casino-atlanta.com. Para dissolver o contrato o utilizador não poderá ter nenhumas dívidas em relação ao serviço www.casino-atlanta.com. A dissolução do contrato acontecerá só após a receção pelo utilizador da confirmação escrita do serviço www.casino-atlanta.com. Quando o contrato parar de vigorar, o utilizador perderá o direito de usar os serviços e programa. Mais, o utilizador será obrigado a eliminar o programa do seu computador e destruir toda a documentação relativa ao serviço ou programa que o usuário possui e que pode administrar.

3. Após a dissolução do contrato por qualquer motivo, todos os compromissos existentes entre as partes serão anulados, a não ser que foi determinado de outra maneira, de acordo com as leis e compromissos aceites antes de dissolução do contrato.

VI. PROPREIDADE INTELETUAL

1. O sítio do serviço www.casino-atlanta.com destina-se apenas para os titulares de contas no serviço. É proibído copiar, modificar, intervir no conteúdo, distribuir, transmitir, apresentar, reproduzir, transferir, publicar na internet e baixar ou alterar de qualquer outro modo o conteúdo do sítio.

2. Descarregar sem autorização ou copiar quaisquer materiais ou projeto do sítio do serviço www.casino-atlanta.com pode ser considerado como ato de violação dos direitos de propriedade intelectual vigente na União Europeia e na Costa Rica.

3. O sítio pode ser aproveitado apenas para os objetivos conformes com a lei. O uso do sítio para o envio, distribuição, publicação ou arquivação dos materiais que violam as leis e regras vigentes ou direitos dos terceiros é proibído, incluindo também (entre outros) uso do sítio para envio, distribuição, publicação ou arquivação dos materiais relacionados ou que servem para estes efeitos, que violam os direitos do autor, marcas comerciais, sigilos comerciais ou direitos de propriedade intelectual, são indecentes ou nocivos para os menores de idade, levam marcas de atividade ilegal ou de perseguição, são ofensivos, violam as leis de privacidade e proteção de dados pessoais, são falsos ou violam as leis de controle de divisas ou leis de azar.

VII. DISPOSIÇÕES GERAIS

1. O presente regulamento não visa formar uma parceria, representações ou entidade tipo joint venture entre o serviço www.casino-atlanta.com e o cliente, assinante, titular da conta ou utilizador.

2. O sítio do serviço www.casino-atlanta.com não pode ser usado pelas pessoas menores de idade (com menos de 18 anos) e todos os casos de tal uso serão notificados à polícia.

3. REPUS APUD com o pleno envolvimento promove entre os seus clientes o azar responsável, consciencializando-os sobre os problemas de azar, contribuindo de forma positiva para a eficiência de combate, intervenção e tratamento de distúrbios.

4. A política do azar responsável do serviço REPUS APUD é a prova da nossa dedicação para minimizar os efeitos negativos de problemas de azar e promover o azar responsável.

PŘEDMLUVA:

Tyto podmínky (dále jen nařízení nebo smlouva) upravují vztahy mezi smluvními stranami: REPUS APUD SOCIEDAD ANONIMA, zaregistrovaná na adrese: 3-101-423689, Mata Redondo 7 10108 SAN JOSE, P.BOX: 9-2400, REPUBLIC OF COSTA RICA dále jen REPUS APUD, a Tebou- hráčem, předplatitelem nebo majitelem účtu, dále jen Uživatel.

I. DEFINICE

Pokud kontext jasně nenaznačuje něco jiného, ​​následující slova a výrazy je třeba vykládat takto:

1. Přihláška - formulář, který hráč musí vyplnit s cílem vytvovřít svůj uživatelský účet.

2. Hra nebo hranie- všechny činnosti spojené s hrami, poskytované REPUS APUD na jeho webových stránkách www.casino-atlanta.com ve prospěch uživatelů, schválené regulačním orgánem.

3. Webové stránky - stránky www.casino-atlanta.com a všechny spojené stránky dostupné prostřednictvím odkazů nebo jiných přístupových cest.

4. Uživatelské jméno a heslo - přihlašovací jméno a heslo, které si hráč zvolí při registraci ve webovém kasinu.

5. Kontrolní orgán - Ministerstvo Kostariky.

6. Služby - zahrnují systém Her na stránkách REPUS APUD a všechny související služby a nabídky uvedeny na webových stránkách www.casino-atlanta.com mimo jiné on-line kasina.

7. Software - software licencovaný REPUS APUD, mimo jiné programy, databáze a veškerý obsah, který vyžaduje stěhování, dostupné nebo používané uživatelmi prostřednictvím webových stránek, které umožňují uživatelům přístup k on-line kasinu.

8. My, naše služby, stránky- stránky www.casino-atlanta.com nebo společnost REPUS APUD.

9. Uživatelský účet, účet - osobní účet založen hráčem a udržovaný REPUS APUD, který dovolí hráči hrát online hry na stránkách.

10. Ty, předplatitel, uživatel, majitel účtu, hráč - uživatel služeb a softwaru REPUS APUD na stránkách www.casino-atlanta.com nebo na základě smlouvy s REPUS Apud.

II. OBECNÉ

1. Používání webových stránek www.casino-atlanta.com a informací v nich obsažených, materiálů a odkazů, se řídí výhradně těmito podmínkami, které představují úplnou smlouvu mezi uživatelem a REPUS APUD v tomto rozsahu.

2. Tato pravidla vstupují v platnost 20. března 2014. Podmínky platí pro uživatele až po otevření účtu na stránkách www.casino-atlanta.com. Tyto podmínky představují oficiální zdroj, jenž bude základem při jakýchkoliv sporech týkajících se používání webových stránek, služeb nebo softwaru www.casino-atlanta.com. Všechny hry na stránkách www.casino-atlanta.com se řídí pravidly stanovenými v tomto dokumentu.

3. Uživatel je povinen seznámit s těmito podmínkami před zahájením využívání stránek. Samotné používání stránek a / nebo otevření účtu na www.casino-atlanta.com je potvrzení, že si uživatel přečetl a porozuměl tyto podmínky a souhlasí s tím, že bude vázán jejich ustanoveními.

4. REPUS APUD si vyhrazuje právo pozastavit, zavřít, změnit a / nebo doplnit tyto Podmínky, jestliže usoudí, že je to nutné. Pokud se Podmínky změní, po přihlášení ke svému účtu na www.casino-atlanta.com uživatel dostane informace o aktualizaci Podmínek a žádost o jejich schválení. Veškeré změny platí až po jejich přijetí uživatelům.

5. REPUS APUD nemá žádnou povinnost kontrolovat, zda uživatelé využívají služby a / nebo software v souladu s aktualizovanými pravidly. Verze zveřejněná na webových stránkách www.casino-atlanta.com je považována za platnou verzi a je zdrojem informací pro uživatele. Seznámení se stávajícími podmínkami, pravidly hry a zásadami ochrany osobních údajů obsaženými v této smlouvě, jakož i změnami, které ovlivní nebo budou mít vliv na uživatele, je odpovědností uživatele. REPUS APUD doporučuje, aby uživatelé pravidelně navštěvovali stránky webu, které obsahují podmínky, pravidla hry a Zásady ochrany osobních údajů obsažené v této smlouvě. Pomocí webu, služeb nebo softwaru poskytovaného stránkami www.casino-atlanta.com, uživatel souhlasí s tím, že bude vázán podmínkami, pravidly hry a zásadami ochrany osobních údajů stanovenými v tomto dokumentu, jakož i jejich posledními změnami. Pokud uživatel nechce odsouhlasit nedávné změny, musí okamžitě přestat používat webové stránky, služby a software, které nabízejí webové stránky www.casino-atlanta.com a jiné stránky, které k nim patří.

6. V případě rozporů mezi anglickou verzí těchto podmínek a verzí v jiném jazyce, přednost má vždy anglická verze.

III. ZÁSADY A POSTUPY TÝKAJÍCÍ SE HER

1. Pro dosažení souladu s právními předpisy týkajícími se prevence praní špinavých peněz REPUS APUD má právo požadovat, aby uživatel poskytl jakékoli další informace, které považuje za nezbytné. Pokud REPUS APUD má podezření na možnost praní peněz nebo jiných podezřelých transakcí, ihned oznámí věc příslušným orgánům.

2. Pro založení účtu hráč musí mít nejméně 18 let a je povinen vyplnit registrační formulář webových stránek www.casino-atlanta.com, posílajíc alespoň osobní údaje a správnou e-mailovou adresu.

3. Osoba mladší 18 let se nemůže stát užívateľm webových stránek www.casino-atlanta.com.
Veškeré finanční prostředky uložené nebo získané osobou, která má méně než 18 let, budou předány kontrolnímu orgánu.

4. REPUS APUD zajišťuje hráče, že jejich osobní údaje jsou zpracovávány zákonným způsobem a dodržením přijatých pravidel chování. Tyto údaje jsou shromažďovány pouze pro účely, které hráči znají a přijímají, po tím jak se rozhodli využít služby a software www.casino-atlanta.com.

5. Veškeré informace uvedené v registračním formuláři zaslaném na stránky www.casino-atlanta.com musí být pravdivé, přesné a úplné. Pokud se údaje poskytnuté www.casino-atlanta.com ukáží být nepravdivé, nepřesné nebo neúplné, REPUS APUD má právo odstoupit od smlouvy s uživatelem. Povinností uživatele je neprodleně informovat REPUS APUD o změnách svých osobních údajů.

6. V případě předpokladu www.casino-atlanta.com, že uživatel uvedl nepravdivé údaje, stránky www.casino-atlanta.com mají právo odmítnout registraci, a pokud se již zaregistroval, okamžitě zrušit registraci.

Prevence praní špinavých peněz

1. Otevřením uživatelského účtu na www.casino-atlanta.com, se hráč zavazuje dodržovat pravidla a předpisy týkající se prevence praní špinavých peněz platných v Kostarice a v celé Evropské unii. Jinými slovy, hráč souhlasí, že nebude používat jakýmkoliv způsobem výnosy z trestné činnosti.

2. Je zakázáno používat služby stránek www.casino-atlanta.com způsobem, který přímo nebo nepřímo souvisí s praním peněz.

3. V případě, že uživatel nevyhoví těmto pravidlům a předpisům, může REPUS APUD zrušit účet uživatele v průběhu vyšetřování.

4. REPUS APUD má právo přijmout veškerá opatření a aplikovat všechny postupy k ověření totožnosti hráčů. Pokud REPUS APUD nedostane požadované doklady, nebo pokud zjistí nebo se domnívá, že transakce může souviset s praním peněz nebo financováním terorismu, nespustí takovou transakci a bude mít právo uzavřít účet uživatele.

Oprávnění

1. Možnost otevřít a používat účet uživatele je poskytována pouze pro dospělé, nebo ty, kteří mají nejméně 18 let (21 v případě občanů Estonska), a / nebo minimální věk k používání výše uvedených funkcí, v souladu s platným vnitrostátním právem. Mít účet, je zakázáno občanem Ruska, Běloruska, Ukrajiny, Spojených států a dalších zemích, kterým to právní předpisy nedovolují. Odpovědnost hráče je zjistit, zda otevření a používání účtů uživatele je povoleno v jurisdikci, která se na ně vztahuje. Veškeré finanční prostředky uložené nebo získané osobou, která není k tomu oprávněna, budou předány kontrolnímu orgánu.

Práva týkající se hráčů

1. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že webové stránky www.casino-atlanta.com nemůžou poskytnout hráčům poradenství a právní záruky, a že povinnost dozvědět se, zda uživatel jedná v souladu s platnými předpisy, a že má plné právo hrát naše hry, nese uživatel. Uživatel používá hry z vlastní vůle a na vlastní nebezpečí. Navíc, hraním her, uživatel potvrzuje, že nepovažuje hry nebo služby žádným způsobem za urážlivé, nevhodné, nespravedlivé nebo neslušné.

Otevírání účtu uživatele

1. Aby bylo možné hrát na www.casino-atlanta.com, uživatel musí nejprve založit si účet na webových stránkách. Po vytvoření účtu, jeho majitel obdrží kódy a / nebo hesla potřebná pro přístup. Povinností uživatele je udržovat tyto kódy a / nebo hesla v tajnosti.

Název uživatele

1. REPUS APUD si vyhrazuje právo odmítnout nebo odejmout práva na užívání z jakéhokoliv důvodu, který REPUS APUD uzná za vhodný, některého nebo všech přezdívek nebo uživatelských jmen, ať už před, v průběhu a po jejich udělení a schválení. Pokud bude uživatel dodržovat všechna ustanovení těchto Podmínek, REPUS APUD mu umožní vytvořit novou přezdívku, a / nebo uživatelské jméno.

Bezpečnost hesla

1. Doporučujeme hráčům výběr silného a těžkého k odhadnutí hesla.

2. Odpovědnost hráče je udržovat uživatelské jméno a bezpečnostní údaje v tajnosti. Všechny hry s použitím uživatelského jména bezpečnostních dat budou považovány za platné, a to bez ohledu na to, kdo bude hrat. V případě podezření, že důvěrnost těchto údajů byla narušena, uživatel musí okamžitě informovat webové stránky www.casino-atlanta.com. Uživatel obdrží nové údaje, a následné transakce uzavřené za použití předchozích údajů budou zrušeny.

3. Webové stránky www.casino-atlanta.com nenesou žádnou odpovědnost za získání přístupu k uživatelskému účtu třetími osobami a neodpovídá za ztráty vyplývající z neoprávněného použití hesla uživatele třetí osobou k získání neoprávněného přístupu a / nebo transakcí, u nichž uživatelské jméno a heslo byly správně zaznamenány.

4. REPUS APU nenese žádnou odpovědnost za zapomenutí nebo ztráty hesla uživatelem, pokud nedošlo k tomu v důsledku chyby na webu www.casino-atlanta.com. Po celou dobu trvání této smlouvy stránky www.casino-atlanta.com nebudou v žádném případě odpovědné za uchovávání hesel a přihlašovacích údajů uživatele.

Insolventnoť hráče
1. REPUS APUD si vyhrazuje právo ověřit solventnost majitele účtu s využitím informací poskytnutých při registraci a získaných od třetích stran.

V případě zjištění platební neschopnosti majitele účtu, může REPUS APUD zavřít účet a zabránit hráči otevřít jiný na webových stránkách www.casino-atlanta.com a souvisejících stránkách.

Vlastnictví více než jednoho účtu
1. Každý hráč může mít pouze jeden účet na své jméno. Použití více než jednoho účtu jedním hráčem se nazývá multi-accounting a je přísně zakázáno. REPUS APUD si vyhrazuje právo účet kdykoliv zrušit a zrušit transakce provedené uživatelem, který zaregistroval více než jeden účet se stejným nebo jiným jménem. Taková činnost může být považována REPUS APUD za podvod. V případě jakýchkoliv důkazů multi-accounting REPUS APUD má právo zablokovat hráči možnost standardní hry nebo turnajů a / nebo udělování cen.

2. Otevřením účtu u www.casino-atlanta.com uživatel dává stránkám výslovné povolení ke zpracování svých osobních údajů v souladu s právními předpisy platnými v Kostarice. Toto zpracování bude prováděno pouze za účelem udržování účtu a umožní uživateli využívat služby nabízené stránkami www.casino-atlanta.com.

Nesprávné využívání účtu
1. Prostředky vplacené na uživatelský účet musí být použity pouze jako vklad do her, které nabízejí stránky. Jakékoliv podezřelé aktivity na uživatelském účtu mohou vést k udání majitele účtu, příslušným orgánům, zmrazení finančních prostředků, a dokonce i zrušení účtu.

2. V případě nesprávného používání a / nebo zneužití podpory a / nebo jakékoliv nabídky stránek www.casino-atlanta.com, stránky si vyhrazují právo zrušit nebo zablokovat účet uživatele, který se dopustil trestného činu, v průběhu vyšetřování.

Zrušení účtu
1. Každý majitel účtu má právo zrušit svůj účet a ukončit tuto smlouvu kdykoli zasláním e-mailu na www.casino-atlanta.com. Stránky odpoví v přiměřené lhůtě, a majitel účtu zůstává zodpovědný za všechny činnosti, které byly prováděny na jeho účtu před nabytím platnosti zrušení. REPUS APUD má právo okamžitě ukončit tuto smlouvu oznámením (nebo se snahou sdělit), o této skutečnosti majiteli účtu pomocí e-mailové adresy poskytnuté stránkám www.casino-atlanta.com. Pokud je uživatelský účet zrušen prostřednictvím www.casino-atlanta.com ve výsledku negativních bezpečnostních kontrol, budou veškeré zbývající prostředky na něm konfiskovány.

2. V případě zrušení účtu uživatel bude moci stáhnout zbývající prostředky nad rámec poplatků za realizaci vyplacení.

3. Veškeré platby musí být provedeny do 48 hodin od objednávky ze strany uživatele.

4. Poplatky za vyplacení při použití metod, jako jsou Neteller a Skrill jsou převzaty přímo z účtu uživatele. Tyto poplatky jsou závislé na různých faktorech, jako je měna účtu uživatele a jeho bydliště.

Neaktivní účty
1. V případě, že majitel účtu se nepřihlásí ke svému účtu pomocí jména a bezpečnostních údajů po dobu 24 kalendářních měsíců, účet bude považován za neaktivní a zbývající prostředky budou konfiskovány REPUS APUD.

Měna
1. Všechny platby na az účtu uživatele musí být prováděny v měnách podporovaných na stránkách. Kromě toho, všechny platby musí být prováděny ze zdrojů, ve kterých je uživatel uveden jako majitel účtu.

Seznam účtů
1. REPUS APUD se zaváží dodržovat bezpečný seznam všech registrovaných hráčů a zajišťovat bezpečnost všech uživatelských účtů.

údaje hráče
1. Závazky uživatele je, aby všechny údaje na webových stránkách www.casino-atlanta.com, zejména, adresa, telefonní číslo a platební údaje byly aktuální.

Stížnosti
1. Stížnosti by měly být zaslány e-mailem na adresu support@casino-atlanta.com. Service vynaloží veškeré úsilí, aby urychleně prozkoumat všechny přihlášky, které dostane.

2. Stránky www.casino-atlanta.com nejsou v žádném případě odpovědné za vyšetřování stížností nebo uživatele vůči jinému uživateli, z jakéhokoli důvodu, a to i v důsledku těchto podmínek. Stránky mohou podle svého rozhodnutí přijmout nezbytná opatření vůči osobě podezřelé z nezákonných činností nebo ochotu porušení ustanovení této smlouvy.

IV. Finanční otázky a platby

Bonusy
1. Jako součást marketingové kampaně na uživatelský účet mohou být uděleny bonusové prostředky. Tyto prostředky nemohou být vyplacena - mohou být využity pouze ve hrách.

2. www.casino-atlanta.com nepřijímá platby v hotovosti. Hráči mohou financovat svůj účet pouze prostřednictvím brokerů plateb, tj. PayPal, dotpay, Skrill, Neteller, Moneta.ru, Paysafecard, WebMoney, Yandex, Transferuj.pl

Příkaz k vyplacení
1. Uživatel může kdykoli požadovat vyplacení jako celku tak i části finančních prostředků na svém účtu, za předpokladu, že všechny platby byly potvrzeny a veškeré částky zaplacené. Veškeré náklady spojené s příkazem k výplatě hradí příjemce.

2. REPUS APUD zpracovává všechny příkazy k vyplacení ihned. Cílem stránek www.casino-atlanta.com je realizace plateb do 48 hodin, ale nejsou zatíženy jakoukoli povinností v tomto směru.

3. Odkupy zpětné z účtu mohou být směrovány pouze k osobě, na kterou je účet registrován v souladu s podmínkami uvedenými na stránkách www.casino-atlanta.com. Prostředky jsou vypláceny stejnou metodou, jaká byla použita k provedení platby.

Výhry
1. Výhry se vyplácejí pouze na jméno a adresu majitele účtu v souladu s údaji v databázi stránek www.casino-atlanta.com. Výhry jsou udělovány na účet uživatele po potvrzení konečného výsledku.

2. REPUS Apud si vyhrazuje právo pozastavit příkaz k vyplacení k okamžiku ověření totožnosti, věku a místa bydliště uživatele.

Chyby
1. V případě, že finanční prostředky budou přiděleny na váš účet omylem, v důsledku chyby je vaší povinností oznámit okamžitě tuto skutečnost stránkám www.casino-atlanta.com. Všechny výhry získané po vyskytnutí chyby, ale před oznámením www.casino-atlanta.com, pokud se vztahují k chybě, budou považovány za vydělané nesprávným způsobem, a vráceny ke stránkám.

Změna salda účtu třetími stranami
1. REPUS APUD nenese zodpovedednosť za změny salda uživatele ze strany třetích osob hrajících s použitím jeho přezdívky, jména nebo hesla.

2.REPUS APUD tímto zaručuje bezpečnost všech informací a finančních dokumentů uživatele, vztahujících se přímo či nepřímo k transakcím mezi uživatelem a stránkami www.casino-atlanta.com.

V. ZÁSADY HER

Zásady programového vybavenia- umělá inteligence
1. Využívání umělé inteligence, včetně, mimo jiné, takzvaných robotů, při použití servisního softwaru www.casino-atlanta.com je přísně zakázáno. www.casino-atlanta.com s plnou angažovaností detekuje a zabraňuje programům, které umožňují využití umělé inteligence během hry, včetně mimo jiné programy, které získávají informace o soupeři, programů k podvádění a všech ostatních nástrojů, které dávají uživateli nespravedlivou převahu.

Souteže a akce
1. Stránky mohou čas od času obsahovat soutěže, propagační akce, turnaje a jiné podobné nebo související nabídky stránek www.casino-atlanta.com nebo třetí strany. Další podmínky účasti (dále jen podmínky účastí) v těchto soutěžích, akcích, turnajích a dalších podobných nebo souvisejících nabídkách budou zveřejněny v příslušných částech webu. Uživatel, který se účastní soutěže, akce turnaje, nebo jiné podobné nebo příbuzné nabídky, kromě těchto předpisů je také vázán na ustanovení podmínek účasti. V případě jakýchkoliv nejasností nebo rozporu ustanovení těchto dokumentů mají přednost podmínky účasti. REPUS APUD si vyhrazuje právo odstranit, změnit nebo doplnit (kdykoliv a bez předchozího upozornění), soutěže, akce, turnaje a další podobné nebo související nabídky na stránkách bez jakékoliv odpovědnosti vůči hráčům.

Spory
1. REPUS APUD nezkoumá stížnosti a spory týkající se her, které nejsou registrovány v databázi nebo archivu webu.

Využívání webových stránek
1. REPUS APUD není zodpovědné za jakékoliv ztráty nebo škody údajně způsobené použitím nebo nesprávným použitím těchto stránek nebo jejich obsahu, zpoždění nebo přerušení provozu nebo přenosu, selhání komunikačních linek, nebo jiné chyby a opomenutí v obsahu.

2. REPUS APUD nenese odpovědnost za změny salda uživatele ze strany třetích osob které hrály nebo provedly převody mezi účty s použitím jeho přezdívky, jména nebo hesla.

3. REPUS APUD vynaloží veškeré úsilí, aby všechny informace uvedené na těchto stránkách byly přesné, ale nemůže přijmout odpovědnost za ztráty nebo škody vyplývající z použití těchto informací.

4. REPUS APUD neručí za jednání nebo opomenutí poskytovatele internetových služeb nebo jakékoli jiné třetí straně, s níž uživatel má smlouvu umožňující přístup ke službám a servisního softwaru.

Riziko hráče
1. Hráč bere na vědomí, že se rozhodl využít služby a software na vlastní žádost a riziko.

Ztráty a škody
1. REPUS Apud nenese odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody, a to jak přímé, tak nepřímé, vzniklé vám nebo jakékoli třetí osobě v důsledku využití služeb a / nebo softwaru. To zahrnuje škody ve formě finanční ztráty, ztráty výsad, ztráty očekávaných zisků, přerušení podnikání, ztráty obchodních informací, jakož i ostatních peněžních ztrát a ztrát výsledků.

2. REPUS APUD nenese odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody, které vzniknou uživateli nebo třetí osobě v důsledku používání této webové stránky, jejího obsahu nebo odkazů v ní obsažených.

3. REPUS APUD nenese odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody, které vzniknou uživateli nebo třetí osobě v důsledku změny, zrušení nebo přerušení práce služeb albo softwaru.

4. REPUS APUD nenese odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody, včetně, mimo jiné, ušlého zisku, vzniklé v důsledku nesprávného fungování služeb a / nebo softwaru, zpoždění, přerušení, přenosu dat třetím stranám, ztrátám nebo poškození dat, nesprávného fungování komunikačních prostředků , využití stránek nebo jejího obsahu pro kriminální účely kýmkoliv, chyb, opomenutí nebo jiných faktorů, které jsou mimo kontrolu webových stránek www.casino-atlanta.com Pokud uživatel bude mít zisk v důsledku chyby, prostřednictvím stažení nebo obdržení finančních prostředků na svůj účet, REPUS APUD si vyhrazuje právo konfiskovat tyto zisky, a uživatel je povinen bezodkladně vrátit stránkám www.casino-atlanta.com veškeré finanční prostředky a informovat je o chybě. REPUS Apud si vyhrazuje právo na přímé odečítání (dle svého uvážení) z uživatelského účtu finančních prostředků ve výši, které mohl uživatel dostat omylem.

Porušení smluvních podmínek
1. Odsouhlasením této smlouvy, uživatel přijímá povinnost zajistit, bránit, a uvolnit stránky www.casino-atlanta.com od všech námitek a odpovědnosti, škod, nákladů a výdajů, včetně, mimo jiné, právních a dalších poplatků, které stránkám www. casino- atlanta.com mohou vzniknout v důsledku porušení uživatelem této smlouvy, porušení právních předpisů a zásad www.casino-atlanta.com nebo práva třetích stran prostřednictvím využití služeb a / nebo softwaru s uživatelským jménem.

2. V případě porušení uživatelem některé z podmínek této smlouvy, nebo odůvodněného podezření o porušení, REPUS APUD si vyhrazuje právo použít všechny dostupné právní prostředky a zablokování (podle svého uvážení) všech uživatelských účtů a vybrání prostředků potřebných k pokrytí vzniklých ztrát nebo splacení dluhů uživatele vůči stránkám www.casino-atlanta.com, dokud soud nerozhodne jinak.

3. V případě porušení uživatelem podmínek této smlouvy REPUS APUD si vyhrazuje právo zablokovat uživatelský účet a zablokovat uživateli přístup ke stránkám, službám a softwaru webových stránek www.casino-atlanta.com a podat žalobu proti uživateli.

Doba platnosti a zrušení smlouvy
1. Tato smlouva se stává platná při registraci uživatele a zůstává v platnosti, dokud nebude zrušena v souladu s podmínkami uvedenými níže.

2. Smlouva může být zrušena kdykoliv písemnou formou na adrese support@casino-atlanta.com, podmínkou je, že uživatel nemá dluhy vůči stránkám www.casino-atlanta.com. Zrušení smlouvy nastane, pouze po obdržení uživatelům písemného potvrzení ze strany stránek www.casino-atlanta.com. Od okamžiku, kdy smlouva přestává být platná, uživatel ztrácí právo využívat služby a software. Kromě toho bude povinen odstranit software ze svého počítače a zničit celou dokumentaci týkající se služeb nebo softwaru, kterou má a kterou může spravovat.

3. Při ukončení této smlouvy z jakéhokoli důvodu, všechny povinnosti existující mezi stranami se zruší, pokud není uvedeno jinak, v souladu s právy a závazky, které byly odsouhlaseny před zrušením smlouvy.

VI. Intelektuální vlastnictví

1. Stránky www.casino-atlanta.com jsou určeny pouze pro majitele účtů na webu. Kopírovat, upravovat, zasahovat do obsahu, distribuovat, přenášet, zobrazovat, reprodukovat, přenášet, publikovat na webu a stahovat nebo pozměňovat jakýmkoli způsobem obsah těchto stránek je zakázáno.

2. Neoprávněné stahování nebo kopírování jakýchkoliv materiálů nebo projektu webových stránek www.casino-atlanta.com může být považováno za porušení práv duševního vlastnictví platných v Evropské unii a Kostarice.

3. Stránky mohou být použity pouze k zákonným účelům. Používání těchto stránek, aby bylo možné přenášet, distribuovat, publikovat nebo skladovat materiál, který porušuje platné zákony a pravidla, nebo práva třetích stran je zakázáno. To zahrnuje (mimo jiné) použití těchto stránek, aby přenášet, distribuovat, publikovat nebo ukládat materiály pro účely, které porušují autorská práva, ochranné známky, obchodní tajemství nebo práva duševního vlastnictví, jsou obscénní nebo škodlivé pro nezletilé, mají známky nezákonné činnosti nebo pronásledování , jsou urážlivé nebo pomlouvačné, porušují práva na ochranu soukromí a ochranu osobních údajů, jsou nepravdivé nebo porušovat práva devizové kontroly nebo práva hazardu.

VII. OBECNÁ USTANOVENÍ

1. Tato pravidla nejsou určeny k vytvoření partnerství, zastoupení nebo subjektu typu joint venture mezi stránkami www.casino-atlanta.com a zákazníkům, účastníkům, majitelem účtu, hráčem nebo uživatelům.

2. Webové stránky www.casino-atlanta.com nemohou být používány nezletilými (do 18 let) a všechny případy takového užití budou hlášeny na policii.

3. REPUS APUD je plně odhodlána k podpoře odpovědného hazardu svých zákazníků a připomíná o problémech hazardních her, pozitivně ovlivnila účinnost prevence, intervence a léčby poruch.

4. Politika odpovědného hazardu stránek REPUS APUD dokazuje oddanost, se kterou se snažíme minimalizovat negativní dopady problémů hazardu a podporovat zodpovědný hazard.

BEVEZETÉS:

A jelen szabályzat (a továbbiakban szabályzat vagy szerződés) a felek - a 3-101-423689 szám alatt bejegyzett REPUS APUD SOCIEDAD ANONIMA, Mata Redondo 7 10108 SAN JOSE, P.BOX: 9-2400, REPUBLIC OF COSTA RICA címen bejegyzett cég, a továbbiakban REPUS APUD, valamint Te, mint játékos, előfizető vagy számlatulajdonos, a továbbiakban Felhasználó közötti szerződéses viszonyokat állapítja meg és azokat szabályozza.

I. MEGHATÁROZÁSOK

Amennyiben a szövegkörnyezet egyértelműen nem utal valami másra, az alábbi szavakat és kifejezéseket az alábbiak szerint kell értelmezni:

1. Jelentkezési lap – egy olyan kérdőív, amelyet a játékosnak ki kell töltenie ahhoz, hogy megnyithassa a felhasználói számlát.

2. Játék vagy játszás – a REPUS APUD által a www.casino-atlanta.com weboldalon a játékosok számára hozzáférhetővé tett, a felügyeleti hatóság által jóváhagyott játékokkal kapcsolatos összes tevékenység.

3. Weboldal – a www.casino-atlanta.com weboldal és az összes, linkeken vagy más hozzáférhetőségi lehetőségen keresztül elérhető vele kapcsolatos oldal.

4. Felhasználónév és jelszó – a játékos által az internetes kaszinóba történő regisztráció során kiválasztott felhasználónév és jelszó.

5. Felügyeleti hatóság – Costa Rica Minisztériumát jelenti.

6. Szolgáltatások – tartalmazza a REPUS APUD játékainak a rendszerét, többek között az internetes kaszinót valamint az összes, a www.casino-atlanta.com oldalon szereplő, velük kapcsolatos szolgáltatást és ajánlatot.

7. Szoftver – a REPUS APUD által engedélyezett szoftver, többek között olyan programok, adatbázisok, és minden olyan származékos tartalommal rendelkező anyag, amelyek letöltést igényelnek, amelyek a felhasználó számára a weboldal segítségével hozzáférhetők vagy felhasználhatók, amelyek lehetővé teszik a felhasználónak az internetes kaszinó használatát.

8. Mi, szolgáltatásunk, szolgáltatás – a www.casino-atlanta.com weboldalon nyújtott szolgáltatás vagy a REPUS APUD cég.

9. Felhasználói számla, számla – a játékos által nyitott és a REPUS APUD által vezetett személyes számla, amely lehetővé teszi a játékos számára az online játszást a weboldalon.

10. Te, előfizető, felhasználó, számlatulajdonos, játékos – a szolgáltatást és a REPUS APUD szoftverét a www.casino-atlanta.com weboldalon igénybe vevő vagy a REPUS APUD céggel szerződéses viszonyban álló felhasználó.

II. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

1. A www.casino-atlanta.com weboldal valamint a rajta található információk, anyagok és linkek felhasználását kizárólag ez a szabályzat szabályozza, amely ebben a kérdésben teljes körű szerződést képez a felhasználó és a REPUS APUD cég között.

2. A jelen szabályok 2014. március 20-án lépnek hatályba. A szabályzat a felhasználóra akkor kezd érvényes lenni, amikor az a www.casino-atlanta.com weboldalon felhasználói számlát nyit. E szabályzat jelenti az olyan vitás kérdéseknek az elbírálási alapját, melyek a www.casino-atlanta.com weboldallal, az általa nyújtott szolgáltatások vagy szoftver felhasználásával kapcsolatosak. A www.casino-atlanta.com weboldalon játszott összes játékra a jelen dokumentumban foglalt szabályok érvényesek.

3. A felhasználó a weboldal használatának a megkezdése előtt köteles megismerkedni a jelen szabályzattal. A www.casino-atlanta.com weboldal használata és/vagy a számla megnyitása az oldalon már egyben annak a megerősítése, hogy a felhasználó elolvasta és megértette ezt a szabályzatot, és hogy annak a rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek tartja.

4. A REPUS APUD fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen szabályzat rendelkezéseit felfüggessze, azokat hatálytalanítsa, megváltoztassa és/vagy kiegészítse, ha úgy ítéli meg, hogy az szükséges. Ha a szabályzat megváltozik, amikor a felhasználó a www.casino-atlanta.com weboldalon a számlájára bejelentkezik, tájékoztatást kap a rendelkezések frissítéséről valamint felkérik őt azok jóváhagyására. Minden változtatás akkor lép hatályba, amikor azokat a felhasználó elfogadja.

5. A REPUS APUD nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználók a szolgáltatásokat és/vagy a szoftvert az aktuális szabályzat szerint veszik-e igénybe. A www.casino-atlanta.com weboldalon megjelenő verziót kell az érvényes verziónak tekinteni és annak kell hivatkozási forrásul szolgálnia a felhasználók számára. A jelen szerződésben foglalt aktuális szabályzat, a játékszabályok és az adatvédelmi szabályok valamint azok módosításainak az ismerete, amelyek érintik a felhasználót vagy hatással lehetnek rá, a felhasználónak a kötelessége. A REPUS APUD azt javasolja a felhasználóknak, hogy rendszeresen látogassák a jelen szerződésben foglalt szabályzatot, a játékszabályokat és az adatvédelmi szabályokat tartalmazó oldalakat. A www.casino-atlanta.com weboldal használatával, a szolgáltatások vagy a szoftver igénybe vételével a felhasználó beleegyezését adja ahhoz, hogy a jelen szerződésben foglalt szabályzat rendelkezéseit, a játékszabályokat és adatvédelmi szabályokat valamint azok legutolsó módosításait magára nézve kötelezőnek tartja. Ha a felhasználó nem fogadja el a legutolsó módosításokat, a www.casino-atlanta.com weboldal valamint a vele kapcsolatos egyéb internetes oldalak, az általuk nyújtott szolgáltatások valamint a szoftver használatát haladéktalanul abba kell hagynia.

6. Abban az esetben, ha különbségek tapasztalhatók a jelen szabályzat angol nyelvű és bármilyen más nyelvű változata között, mindig az angol nyelvű változat élvez prioritást.

III. A JÁTÉKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK ÉS ELJÁRÁSOK

1. Annak érdekében, hogy a pénzmosás elleni törvények be legyenek tartva, a REPUS APUD cégnek jogában áll olyan kiegészítő információt kérnie a felhasználótól, amelyeket szükségesnek tart. Ha a REPUS APUD olyan gyanút fog, hogy pénzmosásnak vagy más kétséges tranzakcióknak a lehetősége jelenik meg, azonnal jelentést tesz az esetről az illetékes hatóságoknak.

2. A számlát nyitó játékosnak 18 éven felülinek kell lennie és ki kell töltenie a www.casino-atlanta.com weboldalon a regisztrációs kérdőívet, elküldve legalább a személyes adatait és a helyes e-mail címet.

3. 18 éven aluli személyek nem lehetnek a www.casino-atlanta.com weboldal felhasználói.
Bármilyen, 18 éven aluli személyek által befizetett vagy általuk nyert összeg a felügyeleti hatóságnak kerül átadásra.

4. A REPUS APUD biztosítja a játékosokat arról, hogy a személyes adatai tisztességesen és a törvények szerint, valamint az elfogadott tevékenységi szabályok betartásával kerülnek feldolgozásra. Ezeket az adatokat kizárólag olyan célokra gyűjtjük, amelyeket a játékosok ismernek és elfogadnak, a www.casino-atlanta.com weboldalon lévő szolgáltatások és szoftver használata mellett döntve.

5. Minden, a www.casino-atlanta.com címére a regisztrációs kérdőíven megküldött adatnak valódinak, pontosnak és hiánytalannak kell lennie. Ha kiderül, hogy a www.casino-atlanta.com címére eljuttatott adatok hamisak, pontatlanok vagy hiányosak, a REPUS APUD-nak jogában áll a felhasználóval felmondania a szerződést. A felhasználó kötelességei közé tartozik viszont, hogy a REPUS APUD-ot azonnal értesítse a személyes adataiban bekövetkezett változásokról.

6. Amennyiben a www.casino-atlanta.com tudomására jut, hogy a felhasználó valótlan adatokat adott meg, a www.casino-atlanta.com a felhasználónak megtagadja a regisztrálási jogát, ha pedig a felhasználó már regisztrálta magát, azonnal törli a regisztrációját.

A pénzmosás megakadályozása

1. A felhasználói számla megnyitásával a www.casino-atlanta.com weboldalon a játékos kötelezi magát arra, hogy a Costa Ricában és az Európai Unió egész területén érvényes, a pénzmosás megelőzéséről szóló szabályokat és előírásokat betartja. Más szóval, a játékos elfogadja, hogy semmiféleképpen nem fog olyan pénzösszegeket felhasználni, amelyek bűncselekményből származnak.

2. Tilos használni a www.casino-atlanta.com szolgáltatásait olyan módon, ami közvetve vagy közvetlenül a pénzmosással kapcsolatos.

3. Ha a felhasználó nem fogja betartani ezeket a szabályokat és előírásokat, a REPUS APUD a felhasználói számlát az ügy kivizsgálásának az idejére felfüggesztheti.

4. A REPUS APUD jogosult arra, hogy a játékosok személyazonosságának az ellenőrzéséhez tetszőleges eszközöket és eljárásmódokat alkalmazzon. Ha a REPUS APUD nem kapja meg a szükséges bizonyítékokat, vagy ha olyan információhoz jut, vagy olyan kétségei merülnek fel, hogy a tranzakció pénzmosással vagy a terrorizmus finanszírozásával lehet kapcsolatos, a szolgáltató az ilyen tranzakciót nem bonyolítja le és jogában áll majd a felhasználó számlájának a megszüntetése.

Jogosultságok

1. A felhasználói számla megnyitása vagy használata csak felnőtt személyeknek engedélyezett, vagyis olyan személyeknek, akik betöltötték a 18. évet (észt állampolgárok esetében a 21. évet) és/vagy olyan minimális életkorúak, amely az adott országban érvényes megfelelő törvények szerint engedélyezi számukra a fenti funkciók használatát. A számla birtoklása nem engedélyezett az Oroszország, Belorusszia, Ukrajna, USA és más országok állampolgárai számára, amelyeknek a törvényei ezt tiltják. A játékosnak köteles megtudni azt, hogy a felhasználói számla megnyitása és használata engedélyezett-e azon a területen, amelynek a törvénykezései rá érvényesek. Minden olyan pénzösszeg, amely illetéktelen személyek által került befizetésre vagy illetéktelen személyek által nyert összeg, a felügyeleti hatóságnak kerül átadásra.

A játékosok jogai

1. A felhasználó tudomásul veszi és elfogadja azt a tényt, hogy a www.casino-atlanta.com weboldal nem tud a játékosoknak sem jogi tanácsokkal szolgálni, sem pedig jogi garanciát nyújtani, és hogy az ő kötelessége megtudni azt, hogy az érvényes jogszabályok szerint cselekszik-e és hogy teljes mértékben jogosult-e a játékainkban való részvételre. A felhasználó a saját akaratából és a saját felelősségére vesz részt a játékainkban. Ezen kívül, a játékban való részvétellel a felhasználó megerősíti azt, hogy a játékokat és a szolgáltatásokat semmiféleképpen nem tartja sértőnek, illetlennek, igazságtalannak vagy erkölcstelennek.

Felhasználói számla megnyitása

1. Ahhoz, hogy a www.casino-atlanta.com weboldalon játszani lehessen, a felhasználónak előtte egy felhasználói számlát kell nyitnia. A számla megnyitása után a számla tulajdonosa hozzáférési kódokat és/vagy jelszavakat kap. A felhasználó kötelessége, hogy ezeket a kódokat és/vagy jelszavakat titokban tartsa.

Felhasználónév

1. A REPUS APUD fenntartja magának a jogot arra, hogy abban az esetben, ha a REPUS APUD azt indokoltnak ítéli, a használati jogot, bármelyik vagy az összes nicknevet illetve felhasználónevet bármilyen okból megtagadja vagy visszavonja, azok elismerése és megerősítése előtt, alatt vagy után. Ha a felhasználó betartja a jelen szabályzat összes előírását, a REPUS APUD lehetővé teszi számára egy új nicknév és/vagy felhasználónév választását.

A jelszó biztonsága

1. Javasoljuk, hogy a játékosok egy erős és nehezen kitalálható jelszót válasszanak maguknak.

2. A játékos kötelessége az, hogy a felhasználónevet és a biztonsági adatokat titokban tartsa. Minden olyan játékban való részvétel, amely a felhasználói név és biztonsági adatok alkalmazásával történik, érvényesnek tekinthető, függetlenül attól, hogy ki vett bennük részt. Abban az esetben, ha annak a gyanúja merül fel, hogy az említett adatok bizalmas voltát sérelem érte, a felhasználó köteles erről a tényről azonnal tájékoztatni a www.casino-atlanta.com adminisztrátorát. A felhasználó ekkor új adatokat kap, a soron következő olyan tranzakciók pedig, amelyek során az előző adatok kerültek felhasználásra, törölve lesznek.

3. A www.casino-atlanta.com adminisztrátora nem vállal magára felelősséget azért, ha harmadik személyek férhettek a felhasználói számlához és nem felel a felhasználó jelszavának harmadik, illetéktelen személy által való felhasználásából eredő károkért, a jogosulatlan hozzáférésért és/vagy ily módon létrejött ügyletekért, amelyek esetében a felhasználói név és a jelszó helyesen lett regisztrálva.

4. A REPUS APUD nem vállal felelősséget azért, ha a felhasználó elfelejti a felhasználónevet vagy elveszíti a jelszavát, kivéve, ha ez a www.casino-atlanta.com weboldalon bekövetkezett hibának a következménye. A szerződés érvényességének teljes időtartama alatt a www.casino-atlanta.com semmiféle módon nem felelős a felhasználó jelszavainak és bejelentkezési adatainak a megőrzéséért.

A játékos fizetésképtelensége
1. A REPUS APUD fenntartja magának a jogot arra, hogy ellenőrizze a számlatulajdonos fizetőképességét a játékos regisztrációja során megadott, valamint harmadik személyektől szerzett adatok segítségével.
Abban az esetben, ha megállapítható a számlatulajdonos fizetésképtelensége, a REPUS APUD bezárhatja a számlát és megakadályozhatja, hogy a játékos új számlát ne nyithasson ugyanezen a www.casino-atlanta.com weboldalon vagy a vele kapcsolatos cégek oldalain.

Több számla nyitása
1. Minden játékos a saját nevére csak egy számlát nyithat. A játékos saját nevére szóló több számla nyitása, az ún. multi-accounting szigorúan tiltott gyakorlat. A REPUS APUD fenntartja magának a jogot az olyan tulajdonos számlájának bármikor történő bezárására és általa lebonyolított ügyletek törlésére, aki a saját vagy más személy nevére több számlát regisztrált. Az ilyen tevékenységet a REPUS APUD csalási kísérletnek tekintheti. Abban az esetben, ha a multi-accountingra bármilyen bizonyíték van, a REPUS APUD-nak jogában áll megakadályoznia a játékos részvételét a standard vagy bajnokságszerű játékokban és/vagy megtagadhatja a díjak odaítélését.

2. A számla nyitásával a www.casino-atlanta.com weboldalon a felhasználó egyértelmű meghatalmazást nyújt a szolgáltatónak a személyes adatainak a kezelésére, a Costa Ricában érvényes törvényeknek megfelelően. Az adatkezelés kizárólag a számla vezetésével kapcsolatos célokra szolgál, valamint arra, hogy a felhasználónak lehetővé tegye a www.casino-atlanta.com weboldalon található szolgáltatások igénybe vételét.

A számlával való visszaélés
1. A tulajdonos számlájára történő befizetéseket kizárólag a szolgáltató által biztosított játékok tétjeiként lehet felhasználni. A tulajdonos számláján végzett bármilyen gyanús tevékenység ennek a ténynek a bejelentését eredményezheti a megfelelő hatóságok felé, valamint a számla befagyasztását, sőt annak bezárását okozhatja.

2. Abban az esetben, ha a www.casino-atlanta.com által nyújtott szolgáltatásokban szereplő tetszőleges promóciós ajánlatokat a nem megfelelő módon használják fel és/vagy azokkal visszaélnek, a szolgáltató fenntartja magának a jogot az ilyen számlatulajdonos számlájának a megszüntetésére vagy befagyasztására, aki ilyen visszaélést követett el, egészen az ügy kivizsgálásáig.

A számla megszüntetése
1. Minden számlatulajdonosnak jogában áll a saját számláját bármikor bezárni és a jelen szerződést felmondani, e-mailt küldve a www.casino-atlanta.com címére. A szolgáltató ésszerű időn belül válaszol rá, de a számlatulajdonos továbbra is felelős marad a számláján történő tevékenységért, mindaddig, amíg az nem kerül bezárásra. A REPUS APUD-nak jogában áll a jelen szerződést azonnali hatállyal felbontani, értesítve (vagy az értesítést megkísérelve) erről a tényről a számlatulajdonost a www.casino-atlanta.com címére megküldött e-mail címen keresztül. Ha a számla www.casino-atlanta.com általi megszüntetésére a negatív eredménnyel járó biztonsági ellenőrzés következtében kerül sor, a rajta található pénzeszközöket lefoglalják.

2. A számla törlése esetében a tulajdonos felveheti a rajta lévő pénzösszeget, a kifizetés kezelési költségeit abból leszámítva.

3. Minden fizetési ügylet teljesítése a tulajdonos által kezdeményezett fizetési megbízástól számított 48 órán belül megtörténik.

4. A Skrill valamint a Neteller közvetítésével történő kifizetések teljesítését érintő kezelési költségeket közvetlenül a tulajdonos számlájáról vonják le. Ezeknek a költségeknek a mértéke különböző tényezőktől függ, mint például a felhasználói számla valutájától és a tulajdonos lakhelyétől.

Inaktív számlák
1. Ha a számla tulajdonosa 24 hónapon keresztül nem jelentkezik be a számlájára a felhasználónév és a biztonsági adatok segítségével, a számla inaktívnak tekinthető, a rajta lévő pénzeszközöket pedig a REPUS APUD lefoglalja.

Valuta
1. A számlára történő összes be- és kifizetést a weboldalon szereplő valutákban lehet megtenni. Ezen kívül, az összes befizetést olyan forrásból kell megtenni, amelyekben a felhasználó mint a számla tulajdonosa szerepel.

Számlák listája
1. A REPUS APUD kötelezettséget vállal arra, hogy az összes regisztrált játékosnak a listáját biztonságosan fogja tárolni és garantálja az összes felhasználói számla biztonságát.

A játékos adatai
1. A felhasználó kötelessége az, hogy a www.casino-atlanta.com szolgáltatójának megadott adatai, mindenekelőtt a lakcíme, telefonszáma és fizetési adatai aktuálisak legyenek.

Panaszok és reklamációk
1. A panaszokat kérjük e-mailen keresztül a support@casino-atlanta.com címre megküldeni. A szolgáltató mindent elkövet annak érdekében, hogy a beérkező panaszokat a lehető legrövidebb időn belül elbírálja.

2. A www.casino-atlanta.com semmiféle módon nem felelős a felhasználónak egy másik felhasználóval szembeni bármiféle okból történő panaszának a kivizsgálásáért vagy annak kezdeményezéséért, ugyanúgy a jelen szabályzatból eredőért. A szolgáltató a saját belátása szerint megteheti a szükséges lépéseket a tiltott tevékenységet folytató személyekkel, vagy azokkal szemben, akiknek szándékukban áll a jelen szerződésben foglaltak megsértése.

IV. Pénzügyi kérdések és fizetési ügyletek

Bónuszok
1. Marketing kampány keretében a tulajdonosi számlára bónuszok kerülhetnek átutalásra. Az ilyen bónuszokból származó összegeket nem lehet felvenni – azokat kizárólag a játékokban lehet felhasználni.

2. A www.casino-atlanta.com nem fogad el készpénzzel történő befizetést. A játékosok a számláikat egyedül a brókereken keresztül, azaz a PayPal, dotpay, Skrill, Neteller, Moneta.ru, Paysafecard, WebMoney, Yandex, Transferuj.pl segítségével teljesíthetik.

Kifizetési megbízások
1. A felhasználó bármikor kérheti a számláján található pénzeszközök kifizetést egészben, vagy kérheti annak egy részét, azzal a feltétellel, hogy valamennyi fizetési ügylet igazolva van és az összes pénzösszeg be lett fizetve. A pénz felvételével kapcsolatos kezelési költségeket az összeget felvevő fél viseli.

2. A REPUS APUD az összes kifizetési megbízást azonnal feldolgozza. A www.casino-atlanta.com célja az, hogy a kifizetések 48 órán belül teljesítve legyenek, de e tekintetben ilyen kötelezettséget nem tud magára vállalni.

3. A felhasználói számláról történő kifizetések egyedül annak a személynek járnak, akinek a nevére a számla regisztrálva lett, összhangban a www.casino-atlanta.com weboldalon megadott feltételekkel. A pénzeszközök kifizetésére ugyanolyan módon kerül sor mint azok befizetésére.

Nyeremények
1. A nyeremények kifizetése csak a www.casino-atlanta.com adatbázisában szereplő személynek a nevére és számlatulajdonosi címére történhet. A nyeremények a tulajdonos számlájára a végeredmény végső megerősítése után kerülnek átutalásra.

2. A REPUS APUD fenntartja magának a jogot a fizetési megbízás felfüggesztésére a felhasználó személyazonosságának, életkorának és lakóhelyének az ellenőrzéséig.

Téves átutalások
1. Ha a pénzeszközök a felhasználó számlájára tévedésből kerülnek átutalva, a felhasználó kötelessége erről a tényről haladéktalanul tájékoztatni a www.casino-atlanta.com szolgáltatót. Az összes olyan nyeremény, amihez a játékos tévedésből jutott, de még mielőtt erről értesítette volna a www.casino-atlanta.com szolgáltatót, szabálytalan módon szerzett nyereménynek tekinthető és azt a szolgáltatónak vissza kell juttatni.

A számla egyenlegének harmadik fél által történő módosítása
1. A REPUS APUD nem vállal magára felelősséget a felhasználó számlaegyenlegének harmadik személyek általi módosításáért, akik a felhasználó nicknevét, a felhasználói nevet vagy jelszavát használják fel erre a célra.

2. A REPUS APUD garantálja a felhasználó összes adatainak és pénzügyi dokumentumainak a biztonságát, amelyek közvetve vagy közvetlenül a felhasználó és a www.casino-atlanta.com által nyújtott szolgáltatások közötti ügyletekre vonatkoznak.

V. JÁTÉKSZABÁLYOK

A szoftver működési alapelve – mesterséges intelligencia
1. A mesterséges intelligencia alkalmazása, beleértve az ún. robotokat, a www.casino-atlanta.com szoftverének a használata közben szigorúan tilos. A www.casino-atlanta.com felismeri és megakadályozza a mesterséges intelligencia alkalmazását a szolgáltatás igénybe vétele során, beleértve az ellenfélről tájékoztatást szerző programokat, megtévesztő programokat és minden olyan más eszközt, amelyek a játékost tisztességtelen előnyhöz juttatnák.

Vetélkedők és promóciós akciók
1. Az internetes oldalakon időről-időre a www.casino-atlanta.com vagy harmadik személyek által ajánlott vetélkedők, promóciós akciók, bajnokságok vagy más, ehhez hasonló jellegű ajánlatok jelenhetnek meg. Az ilyen vetélkedőkre, promóciós akciókra, bajnokságokra és más, ehhez hasonló jellegű ajánlatokra vonatkozó részvételi szabályok (a továbbiakban mint részvételi szabályzat) a weboldalak megfelelő részein találhatók. A vetélkedőn, promóciós akcióban, bajnokságon vagy más, ehhez hasonló jellegű ajánlatban részt vevő felhasználónak a jelen szabályzaton kívül a rájuk vonatkozó részvételi szabályzatot is be kell tartania. Amennyiben az ilyen szabályzatok között eltérések vagy ellentmondások találhatók, irányadónak a részvételi szabályzatot kell tartani. A REPUS APUD fenntartja magának a jogot arra, hogy (minden előzetes értesítés nélkül) a vetélkedőket, promóciós akciókat, bajnokságokat vagy más, ehhez hasonló jellegű ajánlatokat törölje, megváltoztassa vagy kiegészítse a weboldalon, anélkül, hogy a játékosokkal szemben bármilyen felelősség terhelné.

Vitás kérdések
1. A REPUS APUD nem vizsgálja meg az olyan játékokra vonatkozó panaszokat és vitás kérdéseket, amelyek az adatbázisban vagy a szolgáltatás archívumában nem lettek rögzítve.

A weboldal használata
1. A REPUS APUD nem vállal magára felelősséget semmilyen veszteségekért vagy károkért, amelyek állítólagosan az oldal használatából vagy a tartalmának helytelen használatából, a késedelmes adattovábbításból vagy a műveletek megszakadásából, a kommunikációs vonalakon fellépő üzemzavarokból vagy más hibákból, vagy a tartalmak figyelmen kívül hagyásából erednek.

2. A REPUS APUD nem felelős a felhasználó számlaegyenlegében más játszó személyek által végrehajtott változtatásokért, vagy azokért, akik számlák közötti tranzakciókat végeztek el a tulajdonos nicknevének, felhasználói nevének vagy a jelszavának a kihasználásával.

3. A REPUS APUD mindent elkövet annak érdekében, hogy a weboldalon található összes információ pontos legyen, de nem vállalhat felelősséget az ilyen információk kihasználásából származó sérelmekért, veszteségekért és károkért.

4. A REPUS APUD nem vállal magára felelősséget az Internet szolgáltató vagy bármilyen harmadik fél tevékenységéért vagy mulasztásaiért, akikkel a felhasználónak a weboldalon található szolgáltatásokhoz és szoftverhez való hozzáférést lehetővé tevő szerződése van.

A játékos kockázata
1. A játékos megerősíti, hogy a weboldal szolgáltatásait és szoftverét a saját akaratából és saját felelősségére veszi igénybe.

Veszteségek és károk
1. A REPUS APUD nem vállal felelősséget semmilyen, a felhasználót vagy harmadik személyt ért közvetett vagy közvetlen kárért vagy veszteségért, amelyek a weboldalon található szolgáltatások és/vagy szoftver igénybe vétele következtében érték. Ez egyebek között magában foglalja az anyagi veszteségeket, a várt nyereség elvesztését, a tevékenység folytatásában bekövetkezett zavarokat, a kereskedelmi jellegű információveszteséget valamint bármilyen más pénz- illetve következményes veszteséget.

2. A REPUS APUD nem vállal felelősséget semmilyen olyan kárért vagy veszteségért, amelyek a felhasználót vagy harmadik személyt a weboldal, az oldal tartalma vagy az ott található linkek használata következtében érték.

3. A REPUS APUD nem vállal felelősséget semmilyen olyan kárért vagy veszteségért, amelyek a felhasználót vagy harmadik személyt a szolgáltatásnyújtás vagy a szoftver megváltoztatása, felfüggesztése vagy a működésükben bekövetkezett zavarok következményeként érték.

4. A REPUS APUD nem vállal felelősséget semmilyen olyan kárért vagy veszteségért, amelyek a szolgáltatásnyújtás és/vagy szoftver működése közben fellépő rendellenességek, késedelmek, zavarok, harmadik fél felé történő adattovábbítás, a kommunikációs vonalak nem megfelelő működése következményeként, a weboldalnak vagy a rajta található tartalmak bárki általi bűnözési célból való felhasználásának, hibáknak, mulasztásoknak vagy más olyan tényezőknek az eredményeként keletkeztek, amelyekre a www.casino-atlanta.com ellenőrzése nem terjed ki. Ha a felhasználó hiba következtében, a számláján történő jóváírás vagy a számlájára jogtalanul befolyó pénzösszegek következtében nyereséghez jut, a REPUS APUD fenntartja magának a jogot az így szerzett anyagiak lefoglalására, a falhasználónak pedig kötelessége azonnal értesíteni a www.casino-atlanta.com szolgáltatót az így visszavont összegekről és tájékoztatni azt a hibáról. A REPUS APUD fenntartja magának a jogot arra, hogy a felhasználó számlájáról (a saját belátása szerint) levonja azt a pénzösszeget, amelyre a felhasználó hiba eredményeként tett szert.

A szerződési feltételek megszegése
1. A jelen szerződés elfogadásával a felhasználó kötelezettséget vállal a www.casino-atlanta.com biztosítására, védelmére valamint a szolgáltató bármilyen vád valamint felelősség, kár, veszteség, költségek és kiadások alóli mentesítésére, beleértve többek között a jogi vagy egyéb díjakat, amelyek a www.casino-atlanta.com szolgáltató terhére a jelen szerződésnek a felhasználó által történő megszegése, a www.casino-atlanta.com szolgáltatás jogainak és szabályainak vagy harmadik személy jogainak a megsértése következtében merülhetnek fel a szolgáltatás és/vagy szoftver igénybe vétele során a felhasználónév felhasználása mellett.

2. A jelen szerződés bármely pontját a felhasználó megszegi, vagy ha ennek alapos gyanúja merül fel, a REPUS APUD fenntartja magának a jogot, hogy minden rendelkezésére álló törvényes eszközt igénybe vegyen ahhoz, hogy (a saját belátása szerint) a felhasználó összes számláját befagyassza és lehívja róluk a megfelelő összeget a veszteségei kompenzálására valamint a falhasználónak a www.casino-atlanta.com szolgáltatással szembeni adósságának a törlesztésére, egészen addig, amíg a bíróság másképpen nem dönt.

3. Abban az esetben, ha a felhasználó megszegi a jelen szerződés feltételeit, a REPUS APUD fenntartja magának a jogot, hogy a felhasználói számlát befagyassza, valamint hogy a felhasználó hozzáférését a www.casino-atlanta.com weboldalához, a szolgáltatásokhoz és szoftverhez tartósan megakadályozza, továbbá hogy pert indíthasson a felhasználó ellen.

A szerződés érvényességi ideje és annak felmondása
1. A jelen szerződés abban a pillanatban lép hatályba, amikor a felhasználó regisztrálja magát a weboldalon és mindaddig érvényben marad, míg nem kerül sor annak felbontására az alábbiakban felsorolt feltételek szerint.

2. A szerződés bármikor felmondható írásban a support@casino-atlanta.com címen. A felmondás feltétele az, hogy a felhasználónak ne legyen semmiféle adóssága a www.casino-atlanta.com szolgáltatással szemben. A szerződés felbontására csak akkor kerül sor, ha a felhasználó írásos megerősítést kap a szerződés felbontásáról a www.casino-atlanta.com-tól. Attól a pillanattól kezdve, amikor a szerződés felbontásra kerül, a felhasználó elveszíti a szolgáltatások illetve a szoftver használatához a jogot. Ezen felül, a felhasználó köteles a szoftvert a számítógépéről eltávolítani és megsemmisíteni minden olyan dokumentumot, amelyek a szolgáltatásokkal vagy a szoftverrel kapcsolatosak, amelyeknek a felhasználó a birtokában van és amelyekkel rendelkezhet.

3. A szerződés bármilyen okból történő felbontása után, minden kötelezettség, amely a felek között fennáll, törlésre kerül, kivéve, ha másként nem rendelkeznek, a felek által a szerződés felbontása előtt elfogadott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban.

VI. SZELLEMI TULAJDON

1. A www.casino-atlanta.com weboldal kizárólag az oldal szolgáltatásait igénybe vevő számlatulajdonosoknak van szánva. A rajta található anyagok másolása, módosítása, a tartalmakba való beavatkozás, az anyagok terjesztése, továbbítása, kivetítése, sokszorosítása, elküldése, interneten való közzététele és letöltése vagy az oldalon található tartalmak bármilyen más módon történő módosítása tilos.

2. A www.casino-atlanta.com weboldal bármilyen anyagának vagy projektjének jogosulatlan letöltése a szellemi tulajdonjogok megsértésének tekinthető az Európiai Unió és Costa Rica érvényben lévő törvényeinek megfelelően.

3. A weboldalt csak törvényes célokra lehet használni. A weboldalnak az érvényes törvényekbe és szabályokba ütköző vagy harmadik személy jogait sértő felhasználása olyan célokra, mint anyagok továbbítása, terjesztése, közzététele vagy megőrzése, tilos. Ez ugyanúgy vonatkozik (többek között) a weboldal olyan célú felhasználására is, mint anyagok továbbítása, terjesztése, közzététele vagy megőrzése olyan célból vagy olyan dolgokkal kapcsolatosan, amelyek sértik a szerzői jogokat, védjegyeket, üzleti titkokat vagy a szellemi tulajdonjogokat, amelyek a kiskorúak számára illetlenek vagy károsak, illegális tevékenység vagy zaklatás jegyeit hordozzák magukon, becsületsértőek vagy rágalmazóak, a személyiségi jogokat és az adatvédelmet sértik, valótlanok vagy a deviza ellenőrzési szabályokba vagy a szerencsejáték törvénybe ütköznek.

VII. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A jelen szabályzatnak nem célja a társasági, képviseleti viszony vagy közös vállalat létrehozása a www.casino-atlanta.com és az ügyfél, előfizető, számlatulajdonos, játékos vagy felhasználó között.

2. A www.casino-atlanta.com weboldalt nem használhatják kiskorúak (18 éven aluli személyek) és minden ilyen eset jelentve lesz a rendőrségnek.

3. A REPUS APUD teljes mértékben elkötelezi magát, hogy az ügyfelei körében a felelősségteljes szerencsejátékot népszerűsítse, és hogy tudatosítsa bennük a szerencsejátékokkal kapcsolatos problémákat, pozitív hatást gyakorolva a megelőzés, beavatkozás és az egészségügyi zavarok kezelésére.

4. A REPUS APUD felelősségteljes szerencsejáték politikája azt bizonyítja, hogy milyen oddaadással igyekszünk a minimálisra csökkenteni a szerencsejátékok űzéséből eredő negatív következményeket és mennyire törekszünk a felelősségteljes szerencsejátékot népszerűsíteni.

INTRODUCCIÓN:

El presente reglamento (conocido adelante como reglamento o contrato) constituye y regula las relaciones de contrato entre las partes: REPUS APUD SOCIEDAD ANONIMA, registrada bajo el número: 3-101-423689, Mata Redondo 7 10108 SAN JOSE, P.BOX: 9-2400, REPUBLIC OF COSTA RICA conocida adelante como REPUS APUD, y tú - jugador, suscritor o propietario de la cuenta, conocido adelante como Usuario.

I. DEFINICIONES

En tanto en contexto no sugiere claramente algo diferente, las palabras y términos mencionados abajo deben ser entendidos de la manera siguiente:

1. Formulario de registración – el formulario, que le jugador tiene que completar para abrir una cuenta del usuario.

2. Juego o jugar – todas acciones relacionadas a juego, facilitados por REPUS APUD en su página web www.casino-atlanta.com para los beneficios de los usuarios confirmados por la autoridad de supervisión.

3. Página web – la página www.casino-atlanta.com y todas las páginas unidas con ella, accesible a través enlaces u otros vías de acceso.

4. Usuario y contraseña – usuario y contraseña elegido por el jugador mientras registración en casino online.

5. Autoridad de supervisión – significa Ministerio de Costa Rica.

6. Servicios – incluyeron el sistema de juegos del servicio REPUS APUD y cualquier relacionados servicios y ofertas detallados en la página www.casino-atlanta.com entre otros casino online.

7. Software – el software licenciado por REPUS APUD, entre otros programas, bases de datos y todos los derivados contenidos requeridos de descargas, accesibles o usados por el usuario a través página web, posibilitando al usuario uso de casino online.

8. Nosotros, nuestro servicio, servicio – el servicio www.casino-atlanta.com o la empresa REPUS APUD.

9. La cuenta del usuario, cuenta – la cuenta personal abierta por el jugador manteniendo por REPUS APUD, posibilitando al jugador uso de los juegos online en el servicio.

10. Tú, suscritor, usuario, propietario de la cuenta, jugador – el usuario utilizando los servicios y software de REPUS APUD en la página web www.casino-atlanta.com o comprometido mediante el contrato con REPUS APUD.

II.GENERAL

1. El uso de la página web www.casino-atlanta.com, e incluidos informaciones, materiales y enlaces está sujeto solamente al presente reglamento, que constituye una integral parte de contrato entre el usuario y la empresa REPUS APUD en esa cuestión.

2. Las presentes reglas empiezan a regir en 20 Marzo 2014. El reglamento está vigente al momento del abierto de la cuenta en el servicio www.casino-atlanta.com. El presente reglamento constituye fondos oficiales, como base de cuáles serán considerados todos los disputas relacionaos al uso de la página, servicios o software del servicio www.casino-atlanta.com. Todos los juegos que son jugados en la página www.casino-atlanta.com están sujetos a reglas detalladas en el presente documento.

3. El usuario es obligado de familiarizarse con el presente reglamente antes de empezar a usar la página. El uso en sí mismo de la página y/o apertura de la cuenta en el servicio www.casino-atlanta.com constituye la confirmación que el usuario ha leído y ha entendido el presente reglamento y ha entendido el presente reglamente y da el consentimiento para comprometerse mediante sus disposiciones.

4. REPUS APUD reserva el derecho a suspender, cerrar, modificar y/o completar el presente reglamento cuando la empresa declarar eso necesario. Si el reglamento se modifica, después de acceder a su cuenta en el servicio www.casino-atlanta.com el usuario recibirá la información de actualización de las reglas y las preguntas para aceptarlas. Todas las modificaciones están vigentes desde el momento de su aceptación por el usuario.

5. REPUS APUD no tiene la obligación verificar si los usuarios usan los servicios y/o software de acuerdo con el reglamento actualizado. La versión en la página www.casino-atlanta.com es declarada vigente y constituye el fondo de la referencia para los usuarios. Familiarizarse con el reglamento actual, reglas de juego y la política de privacidad incluida en presente contrato junto con las modificaciones, que influyen o influirán en el usuario, es la obligación del usuario. REPUS APUD recomienda a los usuarios visitar con regularidad subpáginas incluyendo el reglamento, las reglas del juego y la política de privacidad del presente contrato. Usando de la página, servicios, o software entregados por el servicio www.casino-atlanta.com, el usuario da el consentimiento para comprometerse con las disposiciones del reglamento, las reglas de juego y la política de privacidad incluidos en presente contrato junto con las modificaciones. Si el usuario no acepta las modificaciones recientes, tiene que inmediatamente terminar de usar de la página, servicios y el software ofrecidos por el servicio www.casino-atlanta.com y otras páginas perteneciendo al servicio.

6. En caso de diferencias entre la versión ingles del presente reglamento y la versión en cualquier otro idioma, la versión inglesa tiene la prioridad.

III. REGLAS Y PROCEDIMENTOS RELACIONADOS A JUEGOS

1. Para observar las leyes relacionadas a prevención del blanqueo de los capitales, REPUS APUD tiene derecho a demandar todas las informaciones adicionales del, cuales declarará indispensable. Si REPUS APUD tomará sospecho de posibilidad de aparición del blanqueo de los capitales u otras transacciones sospechosas, él inmediatamente presentará el caso a las autoridades apropiadas.

2. El jugador que abierta la cuenta tiene que tener 18 años cumplidos y es obligado completar el formulario de registración del servicio www.casino-atlanta.com, enviando al menos los datos personales y dirección de correo electrónico correcta.

3. La persona bajo de 18 años de edad no puede ser el usuario del servicio www.casino-atlanta.com. Todos los recursos pagados o ganados por personajes, que no han cumplido 18 años de edad serán transferidos la autoridad de supervisión.

4. REPUS APUD asegura a los jugadores que sus datos personales son procesados de la manera solvente y de acuerdo con la ley junto con conservando las reglas de procedimientos aceptadas. Esos datos son colectados solamente por propósitos cuales los jugadores conocen y aceptan, decidiéndose usar los servicios y el software del servicio www.casino-atlanta.com.

5. Todos los datos incluidos en el formulario de registración enviado al servicio www.casino-atlanta.com tienen que ser verdaderos, exactos y completos. Si datos entregado al Servicio www.casino-atlanta.com ocurrirán falsos, inexactos, o incompletos, REPUS APUD tiene derecho a romper el contrato de usuario. El usuario es obligado de informar a REPUS APUD sobre cambios de sus datos personales inmediatamente.

6. En caso de tomar por el servicio www.casino-atlanta.com informaciones, que el usuario ha dado datos falsos, el servicio www.casino-atlanta.com anulara al usuario derecho a registración, si el usuario se ha registrado, casino anulará la registración inmediatamente.

Prevención de blanqueo de capitales

1. Al abrir la cuenta del usuario en www.casino-atlanta.com, el jugador se obliga de observar las reglas y disposiciones relacionadas a la prevención del blanqueo de los capitales validos en Costa Rica y en toda Unión Europea. En otras palabras, el jugador se obliga de no usar de ninguna manera de los recursos que vienen de delito.

2. El uso de los servicios del servicio www.casino-atlanta.com de manera directa o indirecta relacionado con blanqueo de los capitales es prohibido.

3. Si el usuario no observa las presentes reglas y disposiciones, REPUS APUD puede suspender la cuenta del usuario por el periodo de investigación.

4. REPUS APUD tiene derecho a tomar cualquier medida y aplicar cualquier procedimiento para verificar la identidad de los jugadores. Si REPUS APUD no recibe requeridos pruebas o si toma informaciones o sospechas, que la transacción pueda ser unida con el blanqueo de los capitales o financiar del terrorismo, el servicio no realizará tal transacción y tendrá derecho a cerrar la cuenta del usuario.

Autorizaciones

1. Posibilidad de abrir y atención de la cuneta del usuario la cual disponen solamente las personas mayores de edad, o sea tales, que han cumplido 18 años (21 en caso de ciudadanos de Estonia) y/o edad mínimo con derecho de usar antedichas funciones de acuerdo con apropiada ley nacional. Tener la cuenta es prohibido para los ciudadanos de Rusia, Bielorrusia, Ucrania, E.E.U.U y otros países cuales leyes no permiten cuales leyes no lo permiten. La obligación del jugador es conocer si, apertura y atención de la cuenta del usuario son permitidos en el territorio de jurisdicción, a cual está sujeto. Todos los recursos pagados o ganados por las personas no autorizadas serán transferidos a la autoridad de supervisión.

Derechos relacionados a jugadores

1. El usuario toma a consideración y acepta el hecho, que el servicio www.casino-atlanta.com ni tiene la posibilidad de asegurar a los jugadores los consejos ni garantías jurídicas y que la obligación de conocer si el usuario actúa de acuerdo con las leyes vigentes y si tiene derecho pleno a jugar a nuestros juegos, es en competencia del usuario. El usuario usa los juegos por su deseo y riesgo. Además jugando, el usuario confirma que no declara el juego o servicios del servicio como en cualquier manera ofensiva, impropia, injusta o inconveniente.

Apertura de cuenta de usuario

1. Para poder jugar en la página www.casino-atlanta.com, el usuario tiene que abrir una cuenta en el servicio antes. Después de abrir la cuenta, su propietario recibirá los códigos y/o contraseñas indispensables para obtener el acceso a ella. La obligación del usuario es guardar mencionados códigos y/o contraseñas en secreto.

Nombre de usuario

1. REPUS APUD reserva el derecho a anular el derecho de uso o retirada de cualquier causa, cual REPUS APUD reconocerá apropiado, cualquier o todos seudónimos o nombres de usuario tanto antes, mientras como después de darlos y confirmarlos. Si el usuario observa todas las disposiciones del presente reglamento, REPUS APUD le posibilita el crear nuevo seudónimo y/o nombre de usuario.

Seguridad de contraseña

1. Recomendamos a los jugadores que elijan la contraseña fuerte y dificulta a acertarla.

2. La obligación del jugador es guardar el nombre del usuario y los datos de seguridad en secreto. Todos juegos, en que se juegan usando el nombre del usuario y los datos de seguridad serán declarados válidos, independientemente de quién ha participado en ellos. En caso de aparición del sospecho, que la confidencialidad de mencionados datos ha sido infringida, el usuario tiene la obligación de informar del hecho inmediatamente al servicio www.casino-atlanta.com. El usuario recibirá entonces datos nuevos, a las transacciones siguientes hechos con uso de los datos pasados serán anuladas.

3. El servicio www.casino-atlanta.com no es responsable por obtener acceso a la cuenta del usuario por partes terceras y no es responsable por pérdidas resultadas de prohibido uso de la contraseña del usuario por terceras partes, obtención de no autorizado acceso y/o hecho de transacción, en casos en cuales el nombre y la contraseña del usuario han sido registrados correctamente

4. REPUS APUD no es responsable por olvidar y perder la contraseña por el usuario, a menos que lo ha sucedido a consecuencia del error por parte del servicio www.casino-atlanta.com. Mientras duración de ese contrato, el servicio www.casino-atlanta.com no será de ningún manera responsable por guardar la contraseña y los datos de acceso del usuario.

Insolvencia de jugador
1. REPUS APUD reserva el derecho a verificar de solvencia del propietario de la cuenta junto con el uso de las informaciones entregadas mientras la registración u obtenidas de las terceras partes.
En caso de constatación de insolvencia del propietario de la cuenta, REPUS APUD puede cerrar la cuenta e imposibilitar de abrir al jugador el siguiente en la misma página www.casino-atlanta.com y las páginas de las empresas relacionadas.

Tener más que una cuenta
1. Cada jugador puede tener solamente una cuenta a su nombre. El uso de más que una cuneta por un jugador es multi-accounting la práctica prohibida con severidad. REPUS APUD reserva el derecho a cerrar en cualquier momento la cuneta y anular las transacciones realizadas por el usuario, que ha registrado más que una cuenta a su u otro apellido. Tal acción puede ser declarada una prueba de fraude por REPUS APUD. En casa de aparición de cualquier pruebas de multi-accounting, REPUS APUD tiene derecho a bloquear la posibilidad de juago estándar o de torneo y/o dar premios al jugador.

2. Al abrir la cuenta en el servicio www.casino-atlanta.com, el usuario otorga al servicio autorización clara para procesar sus datos personales de acuerdo con los disposiciones de la ley vigente en Costa Rica. Ese procesamiento será hecho solamente para mantener la cuenta y posibilitar al usuario uso de los servicios ofrecidos por el servicio www.casino-atlanta.com.

Uso impropio de cuenta
1. Los recursos pagados a la cuenta del usuario tienen que ser usados solamente como apuesta en los juegos ofrecidos por el servicio. Todas las acciones sospechosas en la cuenta del usuario pueden contribuir a presentación el propietario de la cuenta a las autoridades apropiadas, congelar los recursos, ni siquiera cerrar la cuenta.

2. En caso de impropio uso y/o abuso de las promociones y/o cualquier oferta del servicio www.casino-atlanta.com, el servicio reserva el derecho a cerrar o bloquear las cuentas del usuario, que ha cometido una falta hasta la clarificación del caso.

Cerrar de cuenta
1. Cada propietario de la cuenta tiene derecho a cerrar y terminar el presente contrato en cualquier momento, enviando un e-mail a www.casino-atlanta.com. El servicio responderá en el término razonable, y el propietario de la cuneta será responsable por cualquier acción realizada en la cuenta antes de empezar el cierre a regir. REPUS APUD tiene derecho a terminar el presente contrato inmediatamente, informando (o tratando de informar) sobre el hecho al propietario a través e-mail entregado al servicio www.casino-atlanta.com. Si la cuenta del usuario se cierra por www.casino-atlanta.com a consecuencia de efecto negativo del control de seguridad, todos los recursos quedados en la cuenta serán confiscados.

2. En caso de anulación de la cuenta, el usuario podrá sacar todos los recursos que sobrepasan la cuota de los pagos por hacer el retirado.

3. Cualquier pago ocurre en término de 48 horas del momento de encargarlos por el usuario.

4. Pagos por la realización de retirada de métodos tales como Skrill y Neteller se cobran directamente de la cuenta del usuario. Esos pagos dependen de factores diferentes, por ejemplo la divisa de le cuenta del usuario y su domicilio.

Cuentas inactivas
1. Si el propietario de la cuenta no accede a su cuenta a través su nombre y los datos de seguridad por periodo de 24 meses calendarios, la cuenta será declarada inactiva, los recursos en las cuentas serán confiscados por REPUS APUD.

Divisa
1. Cualquier pago en la cuenta y la cuenta del propietario tienen que ser realizados en las divisas operadas por la página. Además, cualquier pago tiene que ser realizado de los fondos, en cuales el usurario es mencionado como propietario de la cuenta.

Lista de cuentas
1. REPUS APUD se obliga de mantener la lista segura de todos los jugadores registrados y garantizar la seguridad de todas las cuentas de los usuarios.

Datos de jugador
1. La obligación del jugador es para que todos sus dates en el servicio casino-atlanta.com en particular domicilio número de teléfono y datos de pago sean actuales

Denuncias y quejas
1. Las denuncias pedimos enviar por correo electrónico a dirección support@casino-atlanta.com. El servicio hace todo lo posible para considerar lo más rápido la notificación recibida.

2. El servicio www.casino-atlanta.com no es responsable, de ninguna manera, por investigar o iniciar denuncias del usuario contra el usuario por cualquiera causa también resultados del presente reglamento. El servicio puede, por su consideración, tomará medidas contra cualquiera persona sospechosa de acciones prohibidas o voluntad de violación de las disposiciones del presente contrato.

IV. Cuestiones financieros y pagos

Bonos
1. En el ámbito de campaña de marketing se podrán dar recursos de bonos a la cuenta del usuario. Esos recursos no pueden ser sacados – ellos pueden ser utilizados en los juegos solamente.

2. www.casino-atlanta.com no acepta los pagos en efectivo. Los jugadores pueden cargar sus cuentas solamente a través brókeres de pago o sea PayPal, dotpay, Skrill, Neteller, Moneta.ru, Paysafecard, WebMoney, Yandex, Transferuj.pl

Encargo de retirado
1. El usuario en cada momento puede demandar sacar de dinero tanto como la parte de los recursos de su cuenta. Cualquier gasto relacionado a encargo de retirado es cubierto por su recipiente.

2. REPUS APUD procesa todos los encargos de retirado inmediatamente. El propósito de www.casino-atlanta.com es la realización en 48 horas, pero él no.

3. Los retirados de la cuneta del usuario puedan ser dirigidos solamente a la persona, en quien la cuenta es registrada, de acuerdo con las condiciones en www.casino-atlanta.com. Los recursos cual se han usado para realizar el retirado.

Ganancias
1. Las ganancias son sacadas solamente al nombre y apellido y domicilio del propietario de la cuenta, de acuerdo con los datos existidos en la base del servicio www.casino-atlanta.com. Las ganancias son dadas a la cuenta del usuario, después de confirmación de los resultados finales.

2. REPUS APUD reserva el derecho a suspender el encargo del retirado hasta el momento de la verificación de la identidad, edad y domicilio del usuario.

Errores
1. Si los recursos son dados a la cuenta del usuario a consecuencia del error, la obligación del usuario es informar inmediatamente de ese hecho al servicio www.casino-atlanta.com. Cualquiera ganancia alcanzada después aparición del error, pero antes de informar al www.casino-atlanta.com, en tanto son relacionados con el error se declarará obtenida de manera impropia i se volverá al servicio.

Cambio de saldo de cuenta por tercera partes
1. REPUS APUD no es responsable por el cambio en el saldo de cuenta del usuario por terceras partes que juegan utilizando su seudónimo, nombre o contraseña.

2. REPUS APUD por la presente garantiza la seguridad de todas informaciones y documentos financieros del usuario, relacionados directamente o indirectamente a transacciones entre los usuarios y el servicio www.casino-atlanta.com.

V. REGLAS DE JUEGOS

Reglas de funcionamiento de software– inteligencia artificial
1. EL uso de inteligencia artificial, incluyendo entre otros así llamados robots, mientras el uso del software del servicio www.casino-atlanta.com es prohibido con severidad. El servicio www.casino-atlanta.com con plena devolución descubra y prevente de funcionamiento de los programas posibilitando de usar de la inteligencia artificial mientras el uso del servicio de la servicio, incluyendo entre otros los programas que obtienen las informaciones de los contrarios, los programas engañados y todos herramientas que dan la ventaja injusta al usuario

Concursos y promociones
1. Los elementos de la página pueden de cuando en cuando incluir concursos, promociones, torneos y otras similares o relacionadas ofertas del servicio www.casino-atlanta.com o terceras partes. Los adicionales reglamentos (conocidos adelante como los reglamentos de participación) en tales concursos, promociones, torneos y otras similares o relacionadas ofertas serán colocados en las partes apropiadas de la página. El usuario participando en el concurso, promoción, torneo u otro similar o relacionada oferta, aparte del presente reglamento se compromete también con las disposiciones del reglamento de participación En caso de diferencias o contradicciones de las disposiciones de esos documentos, el reglamento de participación tiene prioridad. REPUS APUD reserva el derecho a eliminar, cambiar i añadir (en cualquier momento y sin informar) concurso, promociones, torneos y otras similares o relacionadas ofertas a la página sin ninguna responsabilidad contra los jugadores.

Disputas
1. REPUS APUD no considera quejas ni disputas relacionados a los juegos, que no han sido registrados en la base de datos o los archivos del servicio.

Uso de página
1. REPUS APUD no es responsable por cualquier daño o pérdida supuestamente causados por uso o impropio uso de la página o su contenido, retrasos o pausas en funcionamiento o transmisión, averías de líneas de la comunicación u otros errores o descuido en el contenido.

2. REPUS APUD no es responsable por los cambios en saldo de la cuenta del usuario hechos por personas que han jugado o han hecho transferencia entre las cuentas usando su seudónimo, nombre y contraseña.

3. REPUS APUD hace todo lo posible para que todas las informaciones incluidas en la página sean exactas, pero no puede asumir la responsabilidad por detrimentos, pérdidas y daños resultados de usar esas informaciones.

4. REPUS APUD no es responsable por las acciones o descuidos del proveedor de Internet o cualquiera otra tercera parte, con quien el usuario tiene acuerdo que posibilitan el acceso al servicio y el software del servicio.

Riesgo de jugador
1. El jugador confirma que ha decidido a usar de los servicios y software por su deseo y riesgo.

Pérdidas y daños
1. REPUS APUD no es responsable por cualquier pérdida o daños tanto indirecto como directo, sufragados por el usuario o tercera parte a consecuencia resultado del uso de los servicios y/o software del servicio. Eso está relacionado entre otros con otros daños en forma de pérdidas financieras, pérdida de privilegios, pérdida de ganancia esperadas, perturbación de funcionamiento, pérdida de las informaciones de significado comercial y todos restos pérdidas financieras y consecutivas.

2. REPUS APUD no es responsable por cualquier pérdida y daño sufridos por el usuario o tercera parte a consecuencia de usar la página, su contenido o enlaces localizados en ella.

3. REPUS APUD no es responsable por cualquier pérdida y daños sufridos por el usuario o tercera parte a consecuencia de cambio, suspensión o perturbación del trabajo de los servicios o software.

4. REPUS APUD no es responsable por cualquier perdidas y daños, incluidos entre otros la pérdidas de ganancias, sufridas a consecuencia de impropio funcionamiento del servicios y/o el software, retrasos, perturbaciones, transmisión de datos al terceras partes, pérdida o daño d datos, impropio funcionamiento del medios de transporte, uso de la página o su contenido a fines de delincuenciales por cualquiera, averías, descuidos o cualquier otros factores o cualquier otros factores que no son de control del servicio www.casino-atlanta.com. Si el usuario obtiene ganancia a consecuencia del error, por recepción u obtención los recursos a la cuenta, REPUS APUD reserva el derecho a confiscar esas ganancias, y el usuario tiene la obligación de volver todos los recursos recibidos inmediatamente al servicio www.casino-atlanta.com y informarle de error. REPUS APUD reserva el derecho a quitar directamente (por su consideración) de la cuenta del usuario los recursos de la cuota, cual puede ser obtenida por el usuario a consecuencia del error.

Violación de los condiciones de contrato
1. Aceptando el presente contrato, el usuario asume la obligación de proteger, defender y librar al servicio www.casino-atlanta.com de todos acusaciones y responsabilidades, daños, pérdidas, costos y castos, incluyendo entre otros pagos jurídicos u otros, cuales el servicio www.casino-atlanta.com podría sufrir a consecuencia de violación de las disposiciones del presente contrato por el usuario, violación leyes y reglas del servicio www.casino-atlanta.com o derechos de tercera parte por usar de los servicios y/o software a través el nombre del usuario.

2. En caso de violación por el usuario de cualquiera de las condiciones del presente contrato o aparición del sospecho justificado de su violación, EPUS APUD reserva el derecho a usar de todo disponibles medidas jurídicas y bloquear (por su consideración) todas la cuentas del usuario y cobrar los recursos indispensables de ellas para cubrir las pérdidas sufridas o pagar el deudo del usuario contra el servicio www.casino-atlanta.com, hasta que el corte declare diferentemente.

3. En caso de violación los condiciones del presente contrato por el usuario, REPUS APUD reserva el derecho a bloquear la cuenta del usuario y bloquear de manera constante el acceso a la página servicios y software del servicio www.casino-atlanta.com y presentar al corte el llamamiento contra el usuario.

Duración y terminación de contrato
1. El presente contrato está vigente desde el momento de la registración del usuario en el servicio, hasta su terminación de acuerdo con las condiciones presentadas abajo.

2. El contrato puede ser terminado en cualquier momento por escrito a dirección support@casino-atlanta.com. La condición de la terminación es no poseer por el usuario ningunos deudos contra el servicio www.casino-atlanta.com. La terminación del contrato ocurrirá después de recibir por el usuario confirmación por escrito del servicio www.casino-atlanta.com. En el momento, cuando el contrato no sea vigente, el usuario pierde el derecho a usar de los servicios y software. Además el usuario tendrá la obligación de eliminar el software de su ordenador y destruir toda la documentación relacionada a los servicios o software, la cual posee y puede administrar.

3. Después de terminar el contrato por cualquiera causa, todas las obligaciones entre las partes serán anuladas, a menos que constaten diferentemente, de acuerdo con las leyes y obligaciones aceptadas antes de la terminación del contrato.

VI. PROPIEDAD INTELECTUAL

1. La página del servicio www.casino-atlanta.com es dedicada solamente a los propietarios de las cunetas del servicios. Copiar, modificar, ingerir al contenido, distribuir, trasmitir, proyectar, reproducir, transferir, publicar en el internet y descargar o modificar de cualquiera manera del contenido de la página es prohibido.

2. La descarga no autorizada o copiar cualquier materiales o proyectos de la página del servicio www.casino-atlanta.com podrá ser declarada como violación de los derechos de propiedad intelectual vigentes en la Unión Europea y Costa Rica

3. La página web puede ser utilizada solamente de acuerdo con la ley. El uso de la página para enviar, distribuir, publicar o guardar de los materiales que violan las leyes y reglas vigentes o las leyes de terceras partes, es prohibido. Eso incluye (entre otros) el uso de la página para enviar, distribuir, publicar o guardar los materiales relacionados o usado por propósitos que violan derechos de autor, marcas registradas, secretos comerciales o derechos de propiedad intelectual son indecente o perjudicial a los menores de edad, tienen los indicios de la actividad ilegal o perseguimiento, son calumniosos o insultados, violan el derecho de privacidad y derecho de protección de los datos de carácter personal, son falsos o violan derechos del controles de cambio o derechos de juegos de azar.

VII. DISPOSICIONES GENERALES

1. El presente reglamento no pone la mira en crear hermanamiento, representación ni sujeto de tipo joint venture entre el servicio www.casino-atlanta.com y el cliente, suscritor, propietario de la cuenta, jugador o usuario.

2. La página del servicio www.casino-atlanta.com no puede ser usada por personas menores de edad (bajo de 18 años de edad) y todos casos de tal uso serán presentadas al policía.

3. REPUS APUD se involucra plenamente en promocionar entre sus clientes el riesgo responsable y les hace conscientes de problemas con juegos de azar, influyendo positivamente en los resultados de la prevención, intervención y tratar desordenes.

4. La política del riesgo responsable del servicio, REPUS APUD prueba con qué devolución tratamos de minimizar los resultados negativas relacionados a los problemas con juegos de azar y promocionamos el riesgo responsable.

VORWORT:

Diese Ordnung (nachfolgend Ordnung oder Vertrag genannt) bildet und regelt die Vertragsverhältnisse zwischen den Vertragsparteien: der REPUS APUD SOCIED ANONIMA, eingetragen unter der Nummer: 3-101-423689, Mata Redondo 7 10108 SAN JOSE, P.BOX: 9-2400, REPUBLIC OF COSTA RICA, nachfolgend die REPUS APUD, und Ihnen – einem Spieler, Subskribenten oder Kontoinhaber, nachfolgend einem Benutzer.

I. DEFINITIONEN

Wenn aus einem Kontext nichts anderes klar hervorgeht, sind die nachfolgenden Worte und Termine folgendermaßen zu verstehen:

1. Anmeldeformular – ein Formular, das ein Spieler zu erfüllen hat, um ein Benutzerkonto zu eröffnen.

2. Spiel bzw. Spielen – sämtliche Spielmaßnahmen, die durch die REPUS APUD in deren Website www.casino-atlanta.com zum Nutzen von Benutzern bereitgestellt werden sowie durch das Aufsichtsorgan bestätigt sind.

3. Website – die Website www.casino-atlanta.com und sämtliche mit dieser verbundenen Internetseiten, die über Links bzw. sonstige Zugangspfade zugänglich sind.

4. Login und Passwort – Ein Login und Passwort werden bei der Eintragung im Internetkasino durch einen Spieler gewählt.

5. Aufsichtsorgan – steht für das zuständige Ministerium von Costa Rica.

6. Dienstleistungen – sie umfassen das System von Spielen des Services REPUS APUD sowie sämtliche miteinander verknüpften Dienstleistungen und Angebote, die in der Seite www.casino-atlanta.com wie u.a. das Internetkasino spezifiziert sind.

7. Software – eine durch die REPUS APUD lizenzierte Software, unter anderem Programme, Datenbanken sowie sämtliche abgeleiteten Inhalte, die heruntergeladen, bereitgestellt bzw. durch einen Benutzer mithilfe der Website genutzt werden und diesem die Inanspruchnahme des Internetkasinos möglich machen.

8. Wir, unser Service, der Service – Service www.casino-atlanta.com bzw. die Firma REPUS APUD.

9. Benutzerkonto, Konto – ein persönliches durch einen Spieler zu eröffnendes und durch die REPUS APUD zu unterhaltendes Konto, das einem Spieler die Inanspruchnahme von den Service-Internetspielen ermöglicht.

10. Sie, Subskribent, Benutzer, Kontoinhaber, Spieler – ein Benutzer, der die Dienstleistungen und Software von der REPUS APUD in der Website www.casino-atlanta.com in Anspruch nimmt bzw. mit der REPUS APUD durch einen Vertrag gebunden ist.

II. ALLGEMEINES

1. Die Nutzung der Website www.casino-atlanta.com sowie der darin enthaltenen Informationen, Materialien und Links unterliegt ausschließlich dieser Ordnung, die das Ganze eines diesbezüglichen Vertrags zwischen einem Benutzer und der Firma REPUS APUD bildet.

2. Diese Grundsätze treten am 20. März 2014 in Kraft. Die Ordnung fängt an für einen Benutzer mit der Eröffnung seines Kontos im Service www.casino-atlanta.com zu gelten. Diese Ordnung bildet eine offizielle Quelle, aufgrund deren sämtliche Streitigkeiten aus der Nutzung der Website, der Dienstleistungen bzw. der Software des Services www.casino-atlanta.com untersucht werden. Sämtliche Spiele in der Website www.casino-atlanta.com unterliegen Grundsätzen, die in dieser Unterlage spezifiziert sind.

3. Ein Benutzer ist verpflichtet, vor Beginn der Nutzung der Website sich mit dieser Ordnung vertraut zu machen. Die Inanspruchnahme der Website und/oder eine Kontoeröffnung im Service www.casino-atlanta.com bildet alleine schon eine Bestätigung dafür, dass der Benutzer diese Ordnung gelesen und verstanden hat sowie einverstanden ist, sich mit deren Bestimmungen binden zu lassen.

4. Die REPUS APUD behält sich das Recht vor, diese Ordnung einzustellen, zu schließen, zu verändern und/oder zu ergänzen, falls sie dies für erforderlich halten sollte. Sollte die Ordnung verändert werden, dann bekommt ein Benutzer nach dem Einloggen auf seinem Konto im Service www.casino-atlanta.com eine Information über die Aktualisierung der Bestimmungen und wird um deren Akzeptanz gebeten. Sämtliche Veränderungen fangen an mit deren Akzeptanz durch einen Benutzer zu gelten.

5. Die REPUS APUD ist nicht verpflichtet nachzuprüfen, ob die Benutzer die Dienstleistungen und/oder Software gemäß einer aktualisierten Ordnung in Anspruch nehmen. Die in der Website www.casino-atlanta.com enthaltene Fassung gilt als die geltende Fassung und bildet für die Benutzer eine Bezugsquelle. Das Kennenlernen einer aktuellen Ordnung, der Spielregeln und der Politik der Privatsphäre, die in diesem Vertrag enthalten sind, sowie der Änderungen, die auf einen Benutzer Einfluss nehmen bzw. nehmen werden, gehört zu den Pflichten eines Benutzers. Die REPUS APUD empfiehlt den Benutzern, die Unterseiten der Website mit der Ordnung, den Spielregeln und der Politik der Privatsphäre, die in diesem Vertrag enthalten sind, regelmäßig zu besuchen. Durch seine Inanspruchnahme der Website, der Dienstleistungen bzw. der durch den Service www.casino-atlanta.com bereitgestellten Software erklärt sich ein Benutzer bereit, sich durch die Bestimmungen der Ordnung, die Spielregeln und die Politik der Privatsphäre, die in diesem Vertrag enthalten sind, sowie durch deren letzte Änderungen binden zu lassen. Sollte ein Benutzer die letzten Änderungen nicht akzeptiert haben, dann hat er sofort aufzuhören, die Website, Dienstleistungen und Software, die durch den Service www.casino-atlanta.com angeboten werden, sowie andere diesem gehörende Websites in Anspruch zu nehmen.

6. Bei etwaigen Differenzen zwischen der englischen Fassung dieser Ordnung und einer Fassung in beliebiger anderer Sprache hat immer die englische Fassung Vorrang.

III. SPIELGRUNDSÄTZE UND –PROZEDUREN

1. Zur Einhaltung der Rechte zur Bekämpfung einer Geldwäsche ist die REPUS APUD berechtigt, sämtliche Zusatzinformationen, die diese für erforderlich hält, von einem Benutzer zu verlangen. Sollte die REPUS APUD einen Verdacht einer möglichen Geldwäsche bzw. sonstiger verdächtiger Geschäfte geschöpft haben, wird sie dies an zuständige Behörden unverzüglich melden.

2. Zur Eröffnung eines Kontos muss ein Spieler 18 Jahre alt sein und ist verpflichtet, ein Eintragungsformular des Services www.casino-atlanta.com unter Angabe zumindest seiner personenbezogenen Daten sowie seiner richtigen E-Mail-Adresse ausfüllen.

3. Eine Person unter 18 Jahren darf kein Benutzer des Services www.casino-atlanta.com werden. Sämtliche durch Minderjährige eingezahlten bzw. gewonnenen Mittel werden dem Aufsichtsorgan übergeben.

4. Die REPUS APUD versichert ihren Spielern, dass deren personenbezogene Daten redlich und rechtsmäßig sowie unter Einhaltung von den geltenden Verhaltensregeln verarbeitet werden. Diese Daten werden nur für Zwecke gespeichert, die die Spieler kennen lernen und akzeptieren, indem sie sich für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen und Software des Services www.casino-atlanta.com entscheiden.

5. Sämtliche im an den Service www.casino-atlanta.com zu sendenden Eintragungsformular enthaltenen Daten müssen echt, genau und komplett sein. Sollten sich die an den Service www.casino-atlanta.com gelieferten Daten als unecht, ungenau bzw. inkomplett erweisen, ist die REPUS APUD berechtigt, den Vertrag mit einem Benutzer zu brechen. Es obliegt einem Benutzer, die REPUS APUD über Änderungen seiner personenbezogenen Daten sofort zu informieren.

6. Im Falle der Erlangung durch den Service www.casino-atlanta.com einer Information darüber, dass ein Benutzer falsche Daten angegeben hat, wird der Service www.casino-atlanta.com diesem Benutzer das Eintragungsrecht verweigern bzw., falls der Benutzer schon eingetragen ist, die Eintragung sofort annullieren.

Geldwäschebekämpfung

1. Mit der Eröffnung seines Benutzerkontos im Service www.casino-atlanta.com verpflichtet sich ein Spieler Grundsätze und Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung einzuhalten, die in Costa Rica sowie der gesamten Europäischen Union gelten. Mit anderen Worten verpflichtet sich ein Spieler auf keine Art und Weise Mittel in Anspruch zu nehmen, die sich aus einer Straftat herleiten.

2. Es ist verboten, Dienstleistungen des Services www.casino-atlanta.com auf eine Art und Weise zu nutzen, die direkt oder indirekt mit einer Geldwäsche in Verbindung steht.

3. Sollte ein Benutzer diese Grundsätze und Vorschriften nicht einhalten, ist die REPUS APUD berechtigt, sein Benutzerkonto für die Dauer einer Ermittlung einzustellen.

4. Die REPUS APUD ist berechtigt, beliebige Maßnahmen zu treffen sowie beliebige Prozeduren zur Verifizierung der Identität von den Spielern anzuwenden. Sollte die REPUS APUD die erforderlichen Nachweise nicht bekommen bzw. eine Information erhalten oder einen Verdacht geschöpft haben, dass ein Geschäft mit der Geldwäsche bzw. mit der Finanzierung von Terrorismus möglicherweise in Verbindung steht, dann wird der Service solch ein Geschäft nicht durchführen und berechtigt sein, jeweiliges Benutzerkonto zu schließen.

Berechtigungen

1. Die Möglichkeit für eine Eröffnung und Führung eines Benutzerkontos steht nur volljährigen Personen zu, d.h. solchen, die mindestens 18 Jahre alt sind (im Falle von Staatsbürgern Estlands 21 Jahre) und/oder ein Mindestalter für die Inanspruchnahme der obigen Funktionen gemäß jeweiligem nationalem Recht erreicht haben. Ein Kontobesitz ist den Staatsbürgern Russland, Weißrussland, Ukraine, der USA sowie sonstiger Länder verboten, deren Recht dies nicht erlaubt. Ein Spieler ist verpflichtet sich zu erkundigen, ob eine Eröffnung und Führung eines Benutzerkontos im Gebiet der Gerichtsbarkeit, welcher er unterliegt, zulässig sind. Sämtliche durch unbefugte Personen eingezahlten bzw. gewonnenen Mittel werden an das Aufsichtsorgan übergeben.

Spielerrechte

1. Ein Benutzer nimmt zur Kenntnis und akzeptiert die Tatsache, dass der Service www.casino-atlanta.com keine Möglichkeit hat, Beratungen bzw. Rechtsgarantien den Spielern zu sichern sowie dass die Pflicht sich zu erkundigen, ob ein Benutzer gemäß den für ihn geltenden Vorschriften handelt und vollberechtigt ist, unsere Spiele in Anspruch zu nehmen, dem jeweiligen Benutzer obliegt. Ein Benutzer nimmt die Spiele auf seinen eigenen Wunsch und auf sein eigenes Risiko in Anspruch. Darüber hinaus bestätigt ein Benutzer durch seine Inanspruchnahme von den Spielen, dass er die Spiele bzw. Dienstleistungen des Services keineswegs für beleidigend, unangebracht, ungerecht oder unanständig hält.

Benutzerkonto-Eröffnung

1. Um in der Website www.casino-atlanta.com spielen zu dürfen, muss ein Benutzer ein Konto bei dem Service vorher eröffnet haben. Nach seiner Kontoeröffnung erhält der Benutzer Codes und/oder Passwörter, die für den Zugang erforderlich sind. Ein Benutzer ist verpflichtet, die erwähnten Codes und/oder Passwörter geheim zu halten.

Benutzername

1. Die REPUS APUD behält sich das Recht vor, ein Recht auf Nutzung bzw. Rückziehung, aus einem beliebigen, durch die REPUS APUD als angemessen anerkannten Grund, eines bzw. sämtlicher Benutzerdecknamen bzw. -namen sowohl vor, während als auch nach deren Zuteilung und Bestätigung zu verweigern. Wenn ein Benutzer sämtliche Bestimmungen dieser Ordnung einhält, wird diesem die REPUS APUD die Schaffung eines neuen Benutzerdecknamens und/oder -namens ermöglichen.

Passwort-Sicherheit

1. Wir empfehlen den Benutzern die Wahl eines „starken“ und schwer zu erratenden Passwortes.

2. Ein Spieler ist verpflichtet, den Benutzernamen sowie die Sicherheitsdaten geheim zu halten. Sämtliche unter der Nutzung des Benutzernamens sowie dessen Sicherheitsdaten erfolgten Spiele werden für gültig anerkannt, unabhängig davon, wer daran teilgenommen hat. Bei einem Verdacht, dass die Vertraulichkeit der erwähnten Daten verletzt wurde, ist der Benutzer verpflichtet, den Service www.casino-atlanta.com unverzüglich darüber zu informieren. Dann erhält der Benutzer neue Daten und die weiteren, unter der Nutzung von früheren Daten durchgeführten Geschäfte werden annulliert.

3. Der Service www.casino-atlanta.com trägt keine Verantwortung für die Erlangung eines Zugangs zum Benutzerkonto durch Dritte und haftet nicht für die aus einer unerlaubten Nutzung durch Dritte des Benutzer-Passwortes, einer nicht autorisierten Zugangserlangung und/oder dem Abschluss eines Geschäfts resultierenden Verluste dann, wenn der Benutzername und dessen Passwort ordnungsgemäß eingetragen wurden.

4. Die REPUS APUD trägt keine Verantwortung für ein Vergessen bzw. Verlorengehen eines Passwortes durch einen Benutzer, sei es, dass dieses auf einen Fehler vonseiten des Services www.casino-atlanta.com zurückzuführen ist. Während der gesamten Geltungsdauer dieses Vertrags wird der Service www.casino-atlanta.com für die Aufbewahrung von Passwörtern und Daten für das Einloggen eines Benutzers auf keine Art und Weise verantwortlich.

Zahlungsunfähigkeit eines Spielers
1. Die REPUS APUD behält sich das Recht vor, die Zahlungsfähigkeit eines Kontoinhabers unter der Nutzung von den bei der Eintragung gelieferten sowie von Dritten erlangten Informationen zu verifizieren.
Bei ihrer Feststellung einer Zahlungsunfähigkeit eines Kontoinhabers ist die REPUS APUD berechtigt, das Konto zu sperren sowie die Eröffnung eines weiteren Kontos in derselben Website www.casino-atlanta.com wie auch in den Websites von verflochtenen Firmen einem Spieler unmöglich zu machen.

Besitz von mehr als nur einem einzigen Konto
1. Jeder Spieler ist berechtigt, nur ein einziges, auf seinen Namen lautendes Konto zu haben. Eine Inanspruchnahme durch einen und denselben Spieler von mehr als nur einem einzigen Konto heißt „Multi-Accounting“ und ist strengstens verboten. Die REPUS APUD behält sich das Recht vor, ein Konto zum beliebigen Zeitpunkt zu sperren sowie die durch einen Benutzer, welcher mehr als nur ein einziges Konto auf seinen eigenen oder auch einen fremden Namen eingetragen hat, durchgeführten Geschäfte zu annullieren. Solch eine Handlung kann durch die REPUS APUD als ein versuchter Betrug anerkannt werden. Im Falle des Vorkommens jeglicher Beweise für ein „Multi-Accounting“ ist die REPUS APUD berechtigt, einem Spieler die Möglichkeit für ein Standard- bzw. Turnierspiel und/oder die Anerkennung von Gewinnen zu sperren.

2. Mit seiner Kontoeröffnung im Service www.casino-atlanta.com, bevollmächtigt ein Spieler den Service ausdrücklich, seine personenbezogenen Daten gemäß den in Costa Rica geltenden Rechtsvorschriften zu verarbeiten. Diese Verarbeitung erfolgt ausschließlich für die Aufrechterhaltung eines Kontos sowie die Ermöglichung einem Benutzer der Inanspruchnahme von Dienstleistungen, die durch den Service www.casino-atlanta.com angeboten werden.

Falsche Inanspruchnahme eines Kontos
1. Die auf ein Benutzerkonto eingezahlten Mittel können nur als ein Einsatz in den durch den Service angebotenen Spielen verwendet werden. Jegliche verdächtige Züge auf einem Benutzerkonto können eine Anmeldung jeweiligen Kontoinhabers bei zuständigen Behörden, Einfrierung von den Mitteln oder gar die Sperrung eines Kontos mit sich ziehen.

2. Bei einer falschen Nutzung und/oder einem Missbrauch einer Förderung und/oder eines beliebigen Angebots des Services www.casino-atlanta.com behält sich der Service das Recht vor, das Konto eines Benutzers, der ein Vergehen begangen hat, bis zur Aufklärung der Sache zu schließen bzw. zu sperren.

Schließen eines Kontos
1. Jeder Kontoinhaber ist berechtigt, sein Konto zu schließen sowie den Vertrag zu einem beliebigen Zeitpunkt durch eine E-Mail an die Adresse www.casino-atlanta.com aufzulösen. Der Service wird zu einem angemessenen Zeitpunkt darauf antworten und der Kontoinhaber bleibt für sämtliche Züge auf seinem Konto vor dem Inkrafttreten der Schließung verantwortlich. Die REPUS APUD ist berechtigt, diesen Vertrag fristlos aufzulösen, indem sie einen Kontoinhaber mithilfe einer dem Service www.casino-atlanta.com zur Verfügung gestellten E-Mail-Adresse darüber informiert (bzw. versucht zu informieren). Sollte ein Benutzerkonto durch den Service www.casino-atlanta.com wegen einer negativen Überprüfung einer Sicherheitskontrolle geschlossen werden, dann werden sämtliche darauf befindlichen Mittel beschlagnahmt.

2. Bei einer Kontoannullierung wird der Benutzer sämtliche darauf befindlichen Mittel auszahlen können, die über die Gebührenhöhe für die Auszahlung hinausgehen.

3. Sämtliche Zahlungen erfolgen binnen 48 Stunden nach deren Beauftragung durch einen Benutzer.

4. Gebühren für Auszahlungen nach den Methoden wie Skrill sowie Neteller werden von einem Benutzerkonto direkt abgezogen. Diese Gebühren hängen von verschiedenen Faktoren, wie zum Beispiel die Währung des Kontos eines Benutzers oder dessen Wohnort, ab.

Inaktive Konten
1. Sollte sich ein Kontoinhaber mithilfe seines Namens und Sicherheitsdaten binnen 24 Kalendermonaten nicht eingeloggt haben, wird das Konto für inaktiv anerkannt und die darauf befindlichen Mittel werden durch die REPUS APUD beschlagnahmt.

Die Währung
1. Sämtliche Benutzerkonto-Einzahlungen und -Auszahlungen haben in den durch die Website geführten Währungen zu erfolgen. Darüber hinaus haben sämtliche Einzahlungen aus Quellen zu erfolgen, wo der Benutzer als der Kontoinhaber genannt ist.

Liste der Konten
1. Die REPUS APUD verpflichtet sich eine sichere Liste von sämtlichen eingetragenen Spielern aufzubewahren sowie die Sicherheit von sämtlichen Konten der Benutzer zu gewährleisten.

Daten eines Spielers
1. Ein Benutzer ist verpflichtet dafür zu sorgen, dass seine sämtlichen Daten im Service www.casino-atlanta.com, insbesondere die Wohnadresse, Telefonnummer und Zahlungsdaten, aktuell bleiben.

Klagen und Beschwerden
1. Etwaige Beschwerden bitten wir per E-Mail an die Adresse support@casino-atlanta.com zu richten. Der Service wird sich jede Mühe geben, die erhaltenen Anmeldungen so schnell wie möglich zu überprüfen.

2. Der Service www.casino-atlanta.com ist keineswegs dafür verantwortlich, Beschwerden eines Benutzers gegenüber einem anderen Benutzer aus einem beliebigen Grund, mitunter einem Grund, der sich aus dieser Ordnung ergibt, zu überprüfen bzw. zu initiieren. Der Service kann nach eigenem Ermessen Maßnahmen gegen eine beliebige Person treffen, die unerlaubter Handlungen bzw. eines versuchten Verstoßes gegen Bestimmungen dieses Vertrags verdächtig ist.

IV. Finanzielles und Zahlungen

Bonusse
1. Im Rahmen einer Marketingkampagne können einem Benutzerkonto Bonusmittel gutgeschrieben werden. Diese Mittel dürfen nicht ausgezahlt, sondern nur für Spiele genutzt werden.

2. Der Service www.casino-atlanta.com nimmt keine Bareinzahlungen entgegen. Die Spieler dürfen nur mithilfe von den Zahlungsmaklern, d.h. von PayPal, dotpay, Skrill, Neteller, Moneta.ru, Paysafecard, WebMoney, Yandex, Transferuj.pl auf ihre Konten Einzahlungen leisten.

Auszahlungsanweisungen
1. Ein Benutzer darf zu einem beliebigen Zeitpunkt eine Auszahlung der auf seinem Konto befindlichen Mittel ganz oder teilweise verlangen, vorausgesetzt, dass sämtliche Zahlungen bestätigt sind sowie sämtliche Beträge eingezahlt wurden. Jegliche Kosten aus einer Auszahlungsanweisung trägt der Auszahlungsempfänger.

2. Die REPUS APUD verarbeitet sämtliche Auszahlungsanweisungen sofort. Ziel des Services www.casino-atlanta.com ist die Realisierung von Auszahlungen binnen 48 Stunden, wobei dieser keineswegs dazu verpflichtet ist.

3. Auszahlungen aus einem Benutzerkonto können nur an eine Person erfolgen, auf die das Konto gemäß den in der Website www.casino-atlanta.com spezifizierten Bedingungen eingetragen ist. Die Mittel werden nach derselben Methode ausgezahlt, die für eine Einzahlung verwendet wurde.

Gewinne
1. Die Gewinne werden nur auf den Vor- und Nachnamen sowie an die Adresse eines Kontoinhabers gemäß Daten, die in der Basis des Services www.casino-atlanta.com vorhanden sind, ausgezahlt. Die Gewinne werden einem Benutzerkonto nach der Bestätigung eines endgültigen Ergebnisses gutgeschrieben.

2. Die REPUS APUD behält sich das Recht vor, eine Auszahlungsanweisung bis zur Verifizierung der Identität, des Alters sowie Wohnortes eines Benutzers einzustellen.

Fehler
1. Sollten die Mittel aufgrund eines Fehlers einem Benutzerkonto gutgeschrieben werden, ist der Benutzer verpflichtet, den Service www.casino-atlanta.com unverzüglich darüber zu informieren. Jegliche nach einem unterlaufenen Fehler und vor einer Benachrichtigung des Services www.casino-atlanta.com erzielte Gewinne, die mit einem Fehler in Verbindung stehen, werden als falsch erzielt anerkannt und sind dem Service zurückzugeben.

Änderung eines Kontosaldos durch Dritte
1. Die REPUS APUD trägt keine Verantwortung für Änderungen eines Benutzerkontosaldos durch Dritte, die unter Nutzung des Decknamens, Namens bzw. Passwortes eines Benutzers spielen.

2. Die REPUS APUD garantiert hiermit die Sicherheit von sämtlichen Informationen sowie finanziellen Unterlagen eines Benutzers, die sich direkt oder indirekt auf Geschäfte zwischen einem Benutzer und dem Service www.casino-atlanta.com beziehen.

V. GRUNDSÄTZE FÜR DIE SPIELE

Grundsätze für die Software-Funktion – eine künstliche Intelligenz
1. Die Nutzung einer künstlichen Intelligenz, unter Einschaltung mitunter von sog. Robotern, ist bei der Inanspruchnahme des Services www.casino-atlanta.com streng verboten. Der Service www.casino-atlanta.com deckt voll engagiert auf und beugt vor einem Einsatz von Programmen, die eine Nutzung der künstlichen Intelligenz bei der Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Services möglich machen, mitunter durch die Einschaltung von Programmen, die Informationen über die Gegner gewinnen, Programmen, die betrügen sowie sämtlichen anderen Instrumenten, die einem Benutzer eine ungerechte Überlegenheit gewähren.

Wettbewerbe und Förderungsaktionen
1. Die Bestandteile der Website können Wettbewerbe, Förderungsaktionen, Turniere und dergleichen sowie verbundene Angebote des Services www.casino-atlanta.com bzw. der Dritten ab und zu enthalten. Zusätzliche Ordnungen für die Teilnahme (nachfolgend Teilnahme-Ordnungen genannt) an solchen Wettbewerben, Förderungsaktionen, Turnieren und dergleichen sowie verbundenen Angeboten werden in entsprechenden Bereichen der Website untergebracht. Ein Benutzer, der an einem Wettbewerb, einer Förderungsaktion, einem Turnier und dergleichen sowie an einem verbundenen Angebot teilnimmt, wird neben dieser Ordnung durch die Bestimmungen einer Teilnahme-Ordnung ebenfalls gebunden. Bei einer Diskrepanz bzw. einem Widerspruch von Bestimmungen dieser Unterlagen hat die Teilnahme-Ordnung den Vorrang. Die REPUS APUD behält sich das Recht vor, Wettbewerbe, Förderungsaktionen, Turniere und dergleichen oder verbundene Angebote ohne jegliche Verantwortung den Spielern gegenüber von der Website (zu einem beliebigen Zeitpunkt und ohne eine Benachrichtigung) zu entfernen, abzuändern bzw. der Website hinzuzufügen.

Streitigkeiten
1. Die REPUS APUD überprüft keine Beschwerden bzw. Streitigkeiten aus Spielen, die in der Datenbank bzw. Archiven des Services nicht eingetragen sind.

Inanspruchnahme der Website
1. Die REPUS APUD haftet nicht für jegliche Schäden bzw. Verluste, die durch die Inanspruchnahme bzw. nicht ordnungsgemäße Inanspruchnahme der Website bzw. deren Inhalte, Funktions- bzw. Übertragungs- Verspätungen bzw. -Unterbrechungen, Pannen von Kommunikationslinien oder sonstige Fehler bzw. ein Übersehen von den Inhalten angeblich verursacht werden.

2. Die REPUS APUD haftet nicht für Änderungen eines Benutzersaldos durch Personen, die unter der Nutzung eines Decknamens eines Spielers, seines Namens bzw. Passwortes spielten bzw. eine Überweisung zwischen den Konten getätigt haben.

3. Die REPUS APUD gibt sich jede Mühe, sämtliche in der Website enthaltenen Informationen präzise zu gestalten, kann dabei jedoch für Nachteile, Verluste und Schäden, die sich aus der Nutzung dieser Informationen ergeben, keine Verantwortung übernehmen.

4. Die REPUS APUD trägt keine Verantwortung für Handlungen bzw. Versäumnisse eines Internet-Lieferanten bzw. eines sonstigen Dritten, mit dem ein Benutzer einen Vertrag abgeschlossen hat, der diesem den Zugang zu den Dienstleistungen und der Software des Services ermöglicht.

Spielerrisiko
1. Der Spieler bestätigt, dass er sich für die Inanspruchnahme von den Dienstleistungen und der Software des Services auf seinen eigenen Wunsch und sein eigenes Risiko entschieden hat.

Verluste und Schäden
1. Die REPUS APUD trägt keine Verantwortung für jegliche sowohl indirekte als auch direkte durch einen Benutzer bzw. einen Dritten durch die Inanspruchnahme von Dienstleistungen und/oder von Software des Services erlittene Verluste bzw. Schäden. Dies gilt mitunter für Schäden betreffend finanzielle Verluste, einen Verlust von Privilegien, einen Verlust eines zu erwartenden Gewinns, eine Störung der Tätigkeit, einen Verlust von Informationen mit einer kommerziellen Bedeutung sowie sämtliche sonstigen finanziellen und Folgeverluste.

2. Die REPUS APUD trägt keine Verantwortung für jegliche Verluste bzw. Schäden, die durch einen Benutzer bzw. einen Dritten durch die Inanspruchnahme der Website, deren Inhalte bzw. der darin enthaltenen Links erlitten werden.

3. Die REPUS APUD trägt keine Verantwortung für jegliche Verluste bzw. Schäden, die durch einen Benutzer bzw. einen Dritten durch eine Änderung, Einstellung bzw. Störung der Funktion von den Dienstleistungen bzw. der Software erlitten werden.

4. Die REPUS APUD trägt keine Verantwortung für jegliche Verluste bzw. Schäden, unter Einbeziehung unter anderem von entgangenen Gewinnen, die durch ein falsches Funktionieren von den Dienstleistungen und/oder der Software, Verspätungen, Störungen, eine Datenübertragung an Dritte, einen Verlust bzw. eine Beschädigung von Daten, ein nicht ordnungsgemäßes Funktionieren von den Kommunikationsmitteln, eine Nutzung der Website bzw. deren Inhalte durch irgendeine Person für kriminelle Zwecke, Mängel, ein Übersehen oder sonstige andere Faktoren, die sich außerhalb der Kontrolle des Services www.casino-atlanta.com befinden, erlitten werden. Sollte ein Benutzer durch einen Fehler seinen Gewinn erzielt haben, ob durch eine Entziehung oder eine Gutschreibung von den Mitteln seinem Konto, dann behält sich die REPUS APUD das Recht vor, diese Mittel zu beschlagnahmen und der Benutzer ist verpflichtet, sämtliche entzogenen Mittel dem Service www.casino-atlanta.com sofort zurückzuerstatten sowie diesen über den zustande gekommenen Fehler zu benachrichtigen. Die REPUS APUD behält sich das Recht vor, vom Benutzerkonto (nach ihrem Ermessen) direkt Mittel in einem Betrag abzuziehen, der dem Benutzerkonto durch einen Fehler gutgeschrieben sein konnte.

Bruch von den Vertragsbedingungen
1. Durch seine Akzeptanz dieses Vertrags übernimmt ein Benutzer die Pflicht zur Sicherung, zum Schutz und zur Freistellung des Services www.casino-atlanta.com von jeglichen Vorwürfen sowie jeglicher Verantwortung, von Schäden, Verlusten, Kosten und Aufwendungen, unter der Einbeziehung mitunter von juristischen und sonstigen Gebühren, die der Service www.casino-atlanta.com durch einen Bruch der Bestimmungen dieses Vertrags, eine Verletzung von Rechten und Grundsätzen des Services www.casino-atlanta.com bzw. von Rechten eines Dritten durch die Inanspruchnahme von den Dienstleistungen und/oder der Software mithilfe eines Benutzernamens erleiden könnte.

2. Bei einem Bruch durch einen Benutzer irgendeiner Bestimmung dieses Vertrags bzw. beim Bestehen eines begründeten Verdachts auf deren Bruch behält sich die REPUS APUD vor, sämtliche zugänglichen Rechtsmittel in Anspruch zu nehmen und (nach eigenem Ermessen) sämtliche Konten des Benutzers zu sperren sowie die zur Deckung von erlittenen Schäden bzw. zur Tilgung einer Benutzerschuld gegenüber dem Service www.casino-atlanta.com erforderlichen Mittel, solange ein Gericht nichts anderes entschieden hat, davon abzuheben.

3. Bei einem Bruch durch einen Benutzer der Bedingungen dieses Vertrags behält sich die REPUS APUD das Recht vor, ein Benutzerkonto zu sperren sowie dem Benutzer Zugang zur Website, zu Dienstleistungen und der Software des Services www.casino-atlanta.com dauerhaft zu sperren sowie gegen den Benutzer eine Gerichtsklage einzureichen.

Gültigkeitsdauer und Vertragsauflösung
1. Dieser Vertrag tritt mit der Eintragung eines Benutzers im Service in Kraft und gilt bis er gemäß den nachfolgenden Bedingungen nicht aufgelöst wurde.

2. Der Vertrag kann per Adresse support@casino-atlanta.com jederzeit schriftlich aufgelöst werden. Eine Bedingung für die Auflösung des Vertrags ist ein Nichtbestehen von Schulden gegenüber dem Service www.casino-atlanta.com. Die Vertragsauflösung erfolgt erst nach dem Erhalt durch einen Benutzer deren schriftlichen Bestätigung durch den Service www.casino-atlanta.com. Zum Zeitpunkt der Vertragsauflösung verliert ein Benutzer das Recht, die Dienstleistungen und die Software in Anspruch zu nehmen. Darüber hinaus ist der Benutzer verpflichtet, die Software aus seinem Computer zu entfernen sowie sämtliche Dokumentation, die sich auf die Dienstleistungen bzw. auf die Software bezieht, über die der Benutzer verfügt und die dieser verwalten kann, zu vernichten.

3. Nach der Vertragsauflösung aus einem beliebigen Grund werden sämtliche Verpflichtungen zwischen den Parteien annulliert, sei es, dass gemäß den vor der Vertragsauflösung akzeptierten Rechten und Pflichten etwas anderes vereinbart wurde.

VI. GEISTIGES EIGENTUM

1. Die Website des Services www.casino-atlanta.com ist ausschließlich für die Besitzer eines Kontos bei dem Service bestimmt. Ein Kopieren, Modifizieren, Eingriff in die Inhalte, Vertrieb, Senden, Projektion, Reproduzieren, Transferieren, veröffentlichen im Internet und Downloaden bzw. Verändern auf irgendeine andere Art und Weise des Inhalts der Website sind verboten.

2. Ein nicht autorisiertes Downloaden bzw. Kopieren von jeglichen Inhalten bzw. vom Entwurf der Website des Services www.casino-atlanta.com kann als ein Bruch des in der Europäischen Union und in der Costa Rica geltenden geistigen Eigentums anerkannt werden.

3. Die Website kann nur für legale Zwecke in Anspruch genommen werden. Eine Inanspruchnahme der Website zur Versendung, zu einem Vertrieb, zur Veröffentlichung bzw. Aufbewahrung von Inhalten, die die geltenden Rechte und Grundsätze sowie Rechte eines Dritten brechen, ist verboten. Dies gilt (mitunter) für die Inanspruchnahme der Website zur Versendung, zu einem Vertrieb, zur Veröffentlichung bzw. Aufbewahrung von Inhalten, die sich auf Ziele beziehen bzw. dazu dienen, das Urheberrecht, die Marken, Handelsgeheimnisse oder Rechte aus geistigem Eigentum zu verletzen, unanständig bzw. schädlich für Minderjährige sind , Merkmale einer illegalen Tätigkeit bzw. einer Verfolgung aufweisen, verleumderisch bzw. diffamierend sind, Rechte auf die Bewahrung der Privatsphäre und den Schutz von personenbezogenen Daten brechen, falsch sind bzw. Rechte zur Devisenkontrolle oder die Grundsätze für Glücksspiele brechen.

VII. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1. Diese Ordnung hat es nicht zum Ziel, eine Partnerschaft, Vertretung oder ein Unternehmen vom Typ Joint Venture zwischen dem Service www.casino-atlanta.com und einem Kunden, Subskribenten, Kontoinhaber, Spieler bzw. Benutzer zu bilden.

2. Die Website des Services www.casino-atlanta.com darf nicht durch Minderjährige (unter 18 Jahren) in Anspruch genommen werden, wobei sämtliche Fälle solch einer Inanspruchnahme an die Polizei gemeldet werden.

3. Die REPUS APUD fördert unter ihren Kunden mit einem vollen Engagement verantwortungsvolle Glücksspiele sowie macht diesen die Glücksspielprobleme klar, wodurch sie ein wirksames Vorbeugen, Intervenieren sowie die Behandlung von Störungen positiv beeinflusst.

4. Die Politik von verantwortungsvollen Glücksspielen des Services REPUS APUD liefert einen Beweis dafür, wie hingebungsvoll wir uns die Mühe geben, die negativen Folgen von den Glücksspielproblemen zu minimieren sowie die verantwortungsvollen Glücksspiele zu fördern.

ОТ РЕДАКЦИИ:

Настоящие правила (далее называемые правилами или договором) являются договором и регулируют отношения между сторонами: RЕPUS APUD SOCIED ANONIMA, зарегистрированный под номером: 3-101-423689, Mata Redondo 7 10108 SAN JOSE, P.BOX: 9-2400, REPUBLICA COSTA RICA, далее называемая RЕPUS APUD, и Вами - игроком, абонентем или владелецем счета, именуемый в дальнейшем Пользователем.

I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Если контекст не предполагает иного смысла, то следующие слова и термины должны толковаться следующим образом:

1. Заявка - форма, которую игрок должен заполнить для того, чтобы открыть счет.

2. Игра - все виды деятельности, связанные с играми, предоставленными RЕPUS APUD, на ​​сайте www.casino-atlanta.com для пользователей, утвержденные регулирующим органом.

3. Сайт - сайт www.casino-atlanta.com и все сайты, связаные с ним доступом через ссылки или другими путями доступа.

4. Логин и пароль - логин и пароль выбрает сам игрок, при регистрации в онлайн-казино.

5. Контролирующий орган - означает Министерство Коста-Рики.

6. Услуги – включают в себя игровую систему сервиса RЕPUS APUD, а также обслуживание, все связанные с этим услуги и предложения, представленные в частности на сайте www.casino-atlanta.com среди них - онлайн-казино.

7. Программное обеспечение - программное обеспечение, лицензированное RЕPUS APUD, среди прочих программ, баз данных и любых производных, требующих загружаемый контент, доступное или используемое пользователем через веб-сайт, позволяющее пользователю получать доступ к онлайн-казино.

8. Мы, наш сервис- сервис www.casino-atlanta.com или фирма RЕPUS APUD.

9. Счёт Пользователя, счет - личный счет, открытый игроком и обслуживаемый RЕPUS APUD, что позволяет игроку играть в онлайн игры на сайте.

10. Вы, абонент, Пользователь, владелец счета, игрок - пользователь услуг и программного обеспечения RЕPUS APUD на сайте www.casino-atlanta.com или по договору с RЕPUS APUD.

II. БОБЩЕНИЕ

1. Используя веб-сайт www.casino-atlanta.com и содержащуюся на нем информацию, материалы и ссылки должны быть подчинены исключительно этим Правила, которые представляют собой полный договор между Пользователем и фирмой RЕPUS APUD, по этому вопросу.

2. Настоящие правила вступают в силу с 20 марта 2014 года. Положение вступает в силу с момента регистрации Пользователя и открытия учетной записи на сайте www.casino-atlanta.com. Настоящее Положение является официальным источником, на основании которого могут быть рассмотрены все споры, касающийся использования веб-сайта, услуг или обслуживания программного обеспечения www.casino-atlanta.com. Все игры, разигрываемые на сайте www.casino-atlanta.com подчинены условиям соблюдения правил, указанных в этом документе.

3. Пользователь должен ознакомиться с этими правилами перед началом использования сайта. Само по себе использование сайта и/или открытие счета с www.casino-atlanta.com является подтверждением того, что вы прочитали и поняли эти правила, соглашаясь с его положениями.

4. RЕPUS APUD оставляет за собой право приостановить, закрыть, измененить и/или дополненить настоящие Правила, если посчитает, что это необходимо. Если Правила будут изменены, Пользователь, войдя в свой аккаунт на сайте www.casino-atlanta.com получает информацию об обновлении Правил и запрос на согласие их принять. Все изменения вступают в силу после согласия на принятия обновлений Пользователем.

5. RЕPUS APUD не обязан проверять, используют ли пользователи услуги и/или программное обеспечение, в соответствии с измененными правилами. Версия, опубликованная на сайте www.casino-atlanta.com входит в силу и является источником, на который Пользователь может сослаться. Ознакомление с настоящими правилами, правилами игры и политикой конфиденциальности, содержащимися в настоящем Договоре, а также изменения, которые влияют или повлияют на пользователя, является обязанностью Пользователя. RЕPUS APUD рекомендует пользователям регулярно посещать страницы сайта, содержащие правила, правила игры и политику конфиденциальности, содержащиеся в настоящем Договоре. Используя сайт, услуги или программное обеспечение, предоставляемые службой www.casino-atlanta.com, Вы соглашаетесь с Правилами, правилами игры и политикой конфиденциальности, изложенной в настоящем документе, а также их последующих изменений. Если вы не согласны с недавними изменения, вы должны немедленно прекратить пользоваться веб-сайтом, услугами и программным обеспечением, предлагаемыми сервисом www.casino-atlanta.com и другими сайтами, принадлежащими ему.

6. В случае появления расхождений между английской версией и версией этих Правил в любом другом языке, приоритетной является всегда английская версия.

III. ПРИНЦИПЫ И ПРОЦЕДУРЫ ИГРЫ

1. В целях соблюдения законов, касающихся предотвращения отмывания денег RЕPUS APUD имеет право попросить Пользователя предоставить дополнительную информацию, которую посчитает необходимой. Если RЕPUS APUD начинёт подозревать возможность отмывания денег или другие подозрительные сделки, то незамедлительно сообщит об этом в соответствующие органы.

2. Игрок, открывающий счет, должен иметь не менее 18 лет и обязан заполнить регистрационную форму сервиса www.casino-atlanta.com, прислать, по меньшей мере, персональные данные и правильный адрес электронной почты.

3. Лицо, не достигшее 18-летнего возраста, не может быть Пользователем сервиса www.casino-atlanta.com.
Все средства, депонированные или выигранные лицом, не достигшим 18-летнего возраста, будут направлены в регулирующий орган.

4. RЕPUS APUD гарантирует геймерам, что их личные данные будут обработаны справедливо и законно, учитывая принятые правилаи процедуры. Эти данные собираются только в целях, которые игроки знают и принимают, решив воспользоваться услугами и обслуживанием программного обеспечения www.casino-atlanta.com.

5. Все данные, содержащиеся в форме регистрации, высылаемые на адрес сервиса www.casino-atlanta.com должны быть правдивыми, точными и полными. Если данные, высланные на адрес сервиса www.casino-atlanta.com окажутся ложными, неточными или неполными, то RЕPUS APUD имеет право расторгнуть договор с Пользователем. Вашей обязанностью является, немедленно сообщить сервису RЕPUS APUD об изменениях в Ваших персональных данных.

6. В случае получения сервисом www.casino-atlanta.com информации, что вы предоставили ложную информацию, сервис www.casino-atlanta.com может отказать вам в праве на регистрацию, или, если вы уже зарегистрированы, немедленно отменить регистрацию.

Предотвращение отмывания денег

1. Открывая учетную запись пользователя, на www.casino-atlanta.com, игрок обязуется соблюдать правила и положения, с целью предотвращения отмывания денег, согласно с законами на Коста-Рике и во всех странах Европейского Союза. Иными словами, игрок обязуется не использовать каким-либо образом доходов от преступлений.

2. Запрещается использовать сервис www.casino-atlanta.com, в способ прямо или косвенно способствующий отмыванию денег.

3. Если пользователь не выполнит этих норм и правил, RЕPUS APUD может приостановить учетную запись пользователя на время выяснения.

4. RЕPUS APUD имеет право принимать любые меры и применять все средства, чтобы проверить идентичность игроков. Если RЕPUS APUD не получит требуемые доказательства или, если нам станет известно и появятся подозрения, что сделка может быть связана с отмыванием денег или финансированием терроризма, сервис имеет право не выполнить операции и будет иметь право закрыть ​​аккаунт Пользователя.

Полномочия

1. Возможность открывать и проводить учетную запись Пользователя предоставляется только для взрослых, то есть для тех, которые имеют не менее 18 лет (21 в случае граждан Эстонии) и/или минимального возраста для использования этих функций, в соответствии с действующим национальным законодательством. Граждане США и других стран, чьи законы это запрещают, не могут иметь счёта. Обязанностью игрока, является выяснение: возможно ли открытие и ведение учетной записи Пользователя, согласно юрисдикции, которой он подчиняется. Любые средства, депонированные или выигранные несанкционированным лицом, будут предоставлены в регулирующий орган.

Права игроков

1. Пользователь признает и соглашается с фактом, что сервис www.casino-atlanta.com не имеет возможности советовать игрокам или предоставлять правовые гарантии, пользователь сам обязан знать, действует ли он в соответствии с правилами, ответственность за то, имеет ли он право играть в наши игры возлагается на пользователя. Пользователь принимает участие в играх по своей собственной воле и на свой ​​страх и риск. Кроме того, играя в игры, Вы подтверждаете, что не считаете игры или услуги сервиса агрессивными, несправедливыми, или неприличными.

Открытие учетной записи

Для того, чтобы играть в www.casino-atlanta.com, пользователь должен открыть счет на сайте. После открытия счета, владелец будет получать коды и/или пароли необходимые для доступа к нему. Сохранение кодов и/или пароли в секрете это – ваша обязанность.

Имя пользователя

1. 1. RЕPUS APUD оставляет за собой право отказать в использовании или удалить любой или все псевдонимы или имёна пользователя, по своему усмотрению, если RЕPUS APUD сочтет это целесообразным. Если вы согласны со всеми положениями настоящих Правил, RЕPUS APUD даст вам возможность создать новый псевдоним и/или имя пользователя.

Защита с помощью пароля

1. Мы рекомендуем игрокам выбирать сложные, по трудности, пароли.

2. Обязанностью игрока является содержание в тайне данных безопастности и псевдонима/имени пользователя. Все игры, разигранные с использованием псевдонима/имени, данных безопастности пользователя будет считаться действительными, независимо от того, кто в них участвовали. Если вы посчитаете, что конфиденциальность таких данных была нарушена, вы должны немедленно сообщить об этом сервису www.casino-atlanta.com. После этого вы получите новые данные, и последующие сделки, заключённые с помощью предыдущих данных, будут отменены.

3. Сервис www.casino-atlanta.com не несет никакой ответственности за доступ к учетной записи пользователя при помощи третьих лиц, а также не несет ответственности за убытки, связанные с несанкционированным использованием пароля пользователя третьими лицами, с целью получения несанкционированного доступа к и/или реализации сделки, в тех случаях, когда имя пользователя и пароль были правильно зарегистрированы.

4. RЕPUS APUD не несет никакой ответственности за забытых или утерянных пароли пользователя, если это не произошло из-за ошибки со стороны сайта www.casino-atlanta.com. На протяжении всего срока действия настоящего договора сервис www.casino-atlanta.com не несёт никакой ответственности за хранение паролей и данных пользователя, для входа.

Несостоятельность игрока
1. RЕPUS APUD оставляет за собой право проверить адекватность владельца счета с использованием информации, представленной в процессе регистрации и полученной от третьих лиц.
В случае неплатежеспособности владельца счета, RЕPUS APUD может закрыть его счет и заблокировать возможность создания иного счёта в этой же витрине www.casino-atlanta.com , а также на сайтах , связанных с сервисом, компаний.

Владение более, чем одной учетной записью
1. Каждый игрок может иметь только один счет на всоё имя. Использование одним игроком более, чем одной учетной записи, то есть, так называемая, мульти-бухгалтерская практика строго запрещено. RЕPUS APUD оставляет за собой право закрыть ​​счет в любое время и отменить сделку, произведённую пользователем, который зарегистрировал более одной учетной записи на своё или другоё имя. Такое поведение может быть признано RЕPUS APUD, как проба мошенничества. В случае каких-либо доказательств мульти-бухгалтерской практики, RЕPUS APUD имеет право заблокировать игроку возможность участия в стандартный игре или турнире и/или аннулировать присуждение премий.

2. При открытии счета в www.casino-atlanta.com, пользователь соглашается на экспресс авторизации для обработки своих персональных данных в соответствии с законодательством, действующим в Коста-Рике. Эта обработка будет осуществляться только в целях поддержания вашей учетной записи, позволяющей вам использовать услуги, предоставляемые сервисом www.casino-atlanta.com.

Неправильное использование учетной записи
1. Средства, внесенные на счет пользователя могут быть использованы только в качестве доли в играх, предлагаемых сервисом. Любая подозрительная деятельность в вашей учетной записи может привести к представлению владельца счета соответствующим органам, замораживание средств, и даже закрытию счета.

2. В случае неправильного использования и/или злоупотребления промоушн и/или любым другим предложением сервис www.casino-atlanta.com, сервис имеет право закрыть или заблокировать учетную запись пользователя, совершившего преступление, на период проведения следствия.

Закрытие счета
1. Каждый владелец счета имеет право закрыть свой ​​аккаунт и прекратить действие настоящего Договора в любое время, отправив e-mail сервису www.casino-atlanta.com. Сервис ответит в течение разумного периода времени, а владелец счета несет ответственность за все действия, которые происходят в его учетной записи до вступления в силу прекращения Договора. RЕPUS APUD имеет право немедленно прекратить действие настоящего Договора, уведомив (или пытаясь это сделать) об этом факте владельца счёта, при помощи адреса его электронной почты, предоставленной сервису www.casino-atlanta.com. Если учетная запись пользователя будет закрыта сервисом www.casino-atlanta.com , по причине негативного результата проверки безопасности, все оставшиеся средства, на счету, будут конфискованы.

2. В случае аннулирования счёта, вы сможете выплатить все средства сверх платы за проведение платежей.

3. Все платежи будут произведены в течение 48 часов с момента распоряжения со стороны пользователя.

4. Оплата за платежи, таких методами как Skrill и Neteller производятся непосредственно с вашего счета. Эти оплаты зависят от различных факторов, таких как: счёта, валюты, пользователя и его место жительства.

Неактивные счета
1. Если владелец счета не войдёт в свою учетную запись, используя свое имя и безопасность данных, в течение 24 календарных месяцев, счет будет считаться неактивным, а имеющиеся на этом счету средства будут конфискованы RЕPUS APUD.

Валюта
1. Все платежи со счёта и на счёт пользователя должны быть произведены в валютах, которые обслуживает сервис. Кроме того, все платежи должны быть сделаны из источников, владельцем которых является пользователь-владелец счета.

Список счетов
1. RЕPUS APUD обязуется сохранять безопасный список всех зарегистрированных игроков и обеспечить безопасность учетных записей всех пользователей.

Данные игрока
1. обязанностью пользователя является стеречь, чтобы все его данные на сайте www.casino-atlanta.com, в частности: адрес, номер телефона и платежные данные были правильными.

Жалобы
1. Жалобы просим присылать по электронной почте на адрес support@casino-atlanta.com. Сервис будет прилагать все усилия, чтобы оперативно рассмотреть все полученные жалобы и предложения.

2. Сервис www.casino-atlanta.com никоим образом не отвечает за расследование жалоб, инициированных пользователями в отношении к друг к другу, какова бы не была причина споров. Сервис имеет право по своему усмотрению принять необходимые меры в отношении любого лица, подозреваемого в незаконных действиях или желании нарушить правила настоящего Договора.

IV. Финансовые вопросы и платежи

Бонусы
1. Как часть маркетинговой кампании, на счёт пользователя можут быть присуждены бонусные средства. Эти средстве не могут быть выплачены, их можно использовать только в играх.

2. www.casino-atlanta.com не принимает наличные платежи. Игроки могут пополнить свой счет только через платёжных брокеров, таких как PayPal, dotpay, Skrill, Neteller, Moneta.ru, Paysafecard, WebMoney, Yandex, Transferuj.pl

Платёжные поручения
1. Пользователь может в любое время потребовать выплату полностью, или как часть средств находящихся на его счёте, при условии, что все платежи были подтверждены и все суммы уплачены. Все расходы, связанные с порядком выплаты покрывает её получатель.

2. RЕPUS APUD сразу же обрабатывает все платёжные поручения. Задачей сервиса www.casino-atlanta.com является осуществление платежей в течение 48 часов, но не является это его обязанностью.

3. Выплаты со счёта пользователя могут быть направлены только лицу, которое есть зарегистрировано, в соответствии с правилами, указанными на сайте www.casino-atlanta.com. Средства выплачиваются тем самым методом, который был использован для осуществления платежа.

Выигрыши
1. Выигрыши выплачиваются только на имя и адрес владельца счета, в соответствии с данными в базе данных сервиса www.casino-atlanta.com. Выигрыши начисляются на ваш счет, после подтверждения финального результата.

2. RЕPUS APUD оставляет за собой право приостановить платежное поручение до проверки идентичности, возраста и места жительства.

Ошибки
1. Если на ваш счёт, по ошибке, будут выделены средства, вашей обязанностью является немедленно сообщить об этом сервису www.casino-atlanta.com. Все выигрыши, полученные в результате ошибки, но перед уведомлением сервисом www.casino-atlanta.com , если они связаны с ошибкой, будет считаться полученными неправильным способом и вернулся в сервис.

Изменение баланса счета третьими лицами
1. RЕPUS APUD не несет ответственности за изменения в балансе счёта пользователя, произведённого третьим лицом, играющим под его именем или паролем.

2. RЕPUS APUD гарантирует безопасность любой информации и финансовых документов пользователя, относящихся прямо или косвенно к сделкам между пользователем и сервисом www.casino-atlanta.com.

V. УСЛОВИЯ ИГРЫ

Принципы програмного обеспечения - искусственный интеллект
1. Использование искусственного интеллекта, в том числе, так называемых роботов, во время использования программного обеспечения сервиса www.casino-atlanta.com строго запрещено. Сервис www.casino-atlanta.com старается найти и предотвратить функционирование программ с использованием искусственного интеллекта в сервисе, включая в частности программы, которые получают информацию о конкурентах, мошеннические программы и все другие инструменты, дающие пользователю несправедливое преимущество.

Конкурсы и промоушн-акции
1. 1. Элементы витрины сайта, могут время от времени проводить конкурсы, акции, турниры и другие предложения, аналогичные или связанные с сервисом www.casino-atlanta.com или третьими лицами. Дополнительные правила участия (далее правила участия) в таких конкурсах, акциях, турнирах и других аналогичных или связанных предложений будут размещены в соответствующих разделах витрины сайта. Пользователь, принимая участие в конкурсе, акции, турнире или аналогичным, связанным с сервисом, предложение, кроме настоящих правил, также связывается с положениями Правил участия. В случае любого несоответствия или противоречия положений этих документов, приоритетными являются правила участия. RЕPUS APUD оставляет за собой право удалять, изменять или добавлять (в любое время и без предварительного уведомления) конкурсы, акциии, турниры и другие подобные или связанные с витриной сайта предложения, без какой-либо ответственностипо отношению к игрокам.

Спорные ситуации
1. RЕPUS APUD не рассматривает жалобы или спорные ситуации в играх, которые не были зарегистрированы в базе данных, или архивах сайта.

Использование сайта
1. RЕPUS APUD не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, якобы причиненные в результате использования или неправильного использования сайта или его содержания, задержки или перерывы в работе или передаче данных, сбои линий связи, а также другие ошибки или упущения в содержании.

2. RЕPUS APUD не несет ответственности за изменения в балансе пользователя, совершённые людьми, которые играли или выполняемых перевод между счетами с использованием его псевдонима, имени или пароля.

3. REPUS APUD прилагает все усилия к тому, чтобы вся информация, содержащаяся на сайте, была точной, но не может принять на себя ответственность за ущерб, потери и убытки, в результате использования этой информации.

4. RЕPUS APUD не несет ответственности за действия или бездействие поставщика Интернет-услуг или любой другой третьей стороны, с которой пользователь имеет договор, предусматривающий доступ к услугам и обслуживанию программного обеспечения.

Риск игрока
1. Игрок признает, что он решил воспользоваться услугами и обслуживанием программного обеспечения по собственному желанию и на свой риск.

Убытки и потери
1. RЕPUS APUD не несет ответственности за какие-либо убытки или потери, как косвенно так и прямо, понесенные пользователем или третьей стороной, в результате использования услуг и/или обслуживания программного обеспечения. Это имеет отношение к убыткам в виде финансовых потерь, потери привилегий, потери ожидаемой прибыли, конца бизнеса, потери коммерческой информации, а также всех других денежных потерь и всего, что с этим связано.

2. RЕPUS APUD не несет ответственности за какие-либо убытки или потери, понесенные пользователем или третьей стороной, в результате использования веб-сайта, его содержания или ссылок, размещённых на нем.

3. RЕPUS APUD не несет ответственности за какие-либо убытки или потери, понесенные пользователем или третьей стороной, в результате модификации, приостановки , прерывания услуг или программного обеспечения.

4. RЕPUS APUD не несет ответственности за какие-либо убытки или потери, включая, среди прочего, потерю прибыли, понесенную в результате неправильной эксплуатации услуг и/или программного обеспечения, а также задержек, прерываний, передачи данных третьим лицам, потери или искажении данных, неправильного функционирования средств связи, использование сайта или его содержания в преступных целях кем-либо, дефектов, упущений или каких-либо других факторов, не зависящих от сервиса www.casino-atlanta.com Если пользователь получит прибыль в результате ошибки, будь то принятие или получение средств на свой счет, RЕPUS APUD имеет право конфисковать эту прибыль, и пользователь обязан незамедлительно передать сервису www.casino-atlanta.com все полученные средства и поинформировать его об ошибке. RЕPUS APUD оставляет за собой право на прямое принятие (по своему усмотрению) со счёта пользователя средств в размере, полученным пользователем по ошибке.

Нарушение договора
1. Принимая данный Договор, пользователь берете на себя обязательство защиты, охраны и освобождения сервиса www.casino-atlanta.com от всех обвинений и обязательств, потерь, убытков, затрат и расходов, включая судебные издержки, которые веб-сервис casino-atlanta.com мог бы понести в результате нарушения пользователем настоящего Договора, нарушения законов и правил сервиса www.casino-atlanta.com или прав третьих лиц, вследствие использования услуг и/или программного обеспечения от имени пользователя.

2. В случае нарушения пользователем любого из условий настоящего соглашения или если есть обоснованные подозрения о его нарушении, RЕPUS APUD оставляет за собой право на применение всех имеющихся правовых средств и блокировки (по своему усмотрению) всех учетных записей пользователей, а также оспользование средств с их счетов, необходимых для покрытия понесенных убытков или покрытия долга в отношении сервиса www.casino-atlanta.com, пока суд не примет иного решения.

3. В случае нарушения пользователем настоящего Договора, RЕPUS APUD оставляет за собой право блокады счёта пользователя и блокировки доступа пользователя к витрине сайта, услугам и обслуживанию программного обеспечения сервмса www.casino-atlanta.com , а также внесения иска против пользователя.

Продолжительность и условия расторжения Договора
1. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации пользователя на сайте и остается в силе, пока не будет прекращен в соответствии с положениями и условиями, изложенными ниже.

2. Договор может быть расторгнут в любое время в письменном виде на support@casino-atlanta.com, условием расторжения является отсутствие долгов у пользователя по отношению к www.casino-atlanta.com. Расторжение Договора происходит только после получения пользователем письменного подтверждения со стороны сервиса www.casino-atlanta.com. С этого времени, когда соглашение истекает, пользователь теряет право на использование услуг и программного обеспечения. Кроме того, пользователь должен удалить программное обеспечение со своего компьютера и уничтожить всю документацию, касающуюся услуг или программного обеспечения, которая есть у пользователя и которой он может управлять.

3. После расторжения Договора, все обязательства, существующие между сторонами будут отменены, если нет иной записи, в соответствии с правами и обязательствами, принятыми до расторжения договора.

VI. Интеллектуальная собственность

1. Витрина сайта www.casino-atlanta.com предназначена только для владельцев счетов на сайте. Копирование, модификация, изменение содержания, распространение, передача, демонстрация, воспроизведение, трансфер , публикация в Интернете и пробы скачать или измененить каким-либо образом содержание сайта - запрещено.

2. Несанкционированную загрузку или копирование каких-либо материалов или дизайна сервиса сайта www.casino-atlanta.com можно рассматривать как нарушение прав интеллектуальной собственности в рамках Европейского Союза и Коста-Рики.

3. Сайт может использоваться только в законных целях. Использование сайта для передачи, распределения, публикации или хранения материалов, нарушающих действующее законодательство и правила, или права третьих лиц запрещено. Это включает в себя (среди прочего) использование сайта с целью передачи, распространения, публикации, сбора материалов или использования их для целей, нарушающих авторские права, товарные знаки, коммерческие тайны или права на интеллектуальную собственность, являющиеся недопустимыми или оказывающими вредное влияние на несовершеннолетних, имеющих признаки незаконной деятельности или домогательства, являющиеся клеветническим или дискредитирующим, нарушающие права конфиденциальности и защиты персональных данных, ложные или нарушающие права валютного контроля или игорного закона.

VII. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение не предназначено для создания партнерства, сообщества или совместного предприятие между сервисом www.casino-atlanta.com и клиентом, абонентом, владелецем счета, игроком или пользователем.

2. Витрина сервиса www.casino-atlanta.com не может быть использован несовершеннолетними (до 18 лет), обо всех случаях такого использования будет сообщено в полицию.

3. RЕPUS APUD старается способствовать в продвижении честного игрового азарта, для своих клиентов и информирует их о проблемах игорного бизнеса, производя положительное влияние на эффективность профилактики, вмешательства и лечения расстройств.

4. Политика ответственного азарта сервиса RЕPUS APUD подтверждает с какой преданность мы стараемся свести к минимуму негативные последствия игорной проблемы и содействовать ответственному азарту.

PREFAȚĂ:

Prezentul regulament de procedură (denumită în continuare lege sau contract) este un contract și guvernează relația dintre părți: REPUS APUD SOCIED Anonima, înregistrată sub numărul: 3-101-423689, Mata Redondo 7 10108 SAN JOSE, P.BOX: 9-2400, Republica Costa RICA în continuare REPUS APUD, și tu - jucător, abonat sau titular de cont, denumit în continuare utilizator.

I. DEFINIȚII

Cu excepția cazului în contextul sugerează în mod clar altceva, următoarele cuvinte și termeni vor fi interpretate după cum urmează:

1. Formularul de cerere - o formă care jucătorul trebuie să completeze, în scopul de a deschide contul.

2. Joc două sau de joc - toate activitățile legate de jocuri, realizat de către REPUS APUD site-ul său www.casino-atlanta.com în beneficiul utilizatorilor, aprobat de organismul de reglementare.

3. Website - site-ul www.casino-atlanta.com și tot în legătură cu el site-uri accesate prin intermediul link-uri sau alte căi de acces.

4. Nume și parolă - conectare și parola aleasă de jucător în momentul înregistrării cazinou online.

5. Autoritate de reglementare - înseamnă Ministerul de Costa Rica.

6. Servicii - includ servicii de jocuri de noroc sistem REPUS APUD și toate serviciile aferente și ofertele listate pe site-ul www.casino-atlanta.com printre altele cazinou online.

7. Software - software-ul licențiat de către REPUS APUD, printre alte programe, baze de date, precum și orice instrumente financiare derivate de conținut care necesită o descărcare, disponibil sau folosite de către utilizator prin intermediul site-ului, permițând utilizatorilor să acceseze online casino.

8. Noi, serviciul nostru, service - service www.casino-atlanta.com sau companie REPUS APUD.

9. Cont utilizator, contul de - un cont personal deschis de către jucător și întreținute de către REPUS APUD, permițând jucătorului de a juca jocuri online pe site-ul.

10. Tu, abonat, utilizator, titular de cont, jucătorul - utilizatorul serviciilor și software-ul REPUS APUD pe site-ul www.casino-atlanta.com sau sub contract cu REPUS APUD.

II. GENERAL

1. Utilizarea site-ului www.casino-atlanta.com, și informațiilor conținute în acesta, materiale și link-uri vor fi exclusiv acestor regulamente care constituie întregul acord între dumneavoastră și REPUS APUD pe această temă.

2. Prezentele norme intră în vigoare la 20 martie 2014. Termenii vor avea efect asupra utilizatorului care deschide un cont pe site-ul www.casino-atlanta.com. Aceste norme constituie o sursă oficială, dintre care bază va fi considerat orice litigiu cu privire la utilizarea site-ului, servicii sau întreținerea software www.casino-atlanta.com. Toate jocurile jucate la site-ul www.casino-atlanta.com fac obiectul normelor prevăzute în acest document.

3. Utilizatorul este obligat sa citeasca aceste reguli înainte de a utiliza site-ul. Simpla utilizare a site-ului și / sau deschiderea unui cont cu www.casino-atlanta.com este confirmarea faptului că ați citit și înțeles aceste reguli si sunt de acord să fie legat de prevederile sale.

4. REPUS APUD își rezervă dreptul de a suspenda, aproape, schimba și / sau să completeze aceste norme, în cazul în care consideră că este necesar. În cazul în care regulile se schimbă, după ce vă conectați la contul dvs. de utilizator la www.casino-atlanta.com primește informații despre actualizarea normelor și o cerere de aprobare a acestora. Toate modificările vor intra în vigoare după acceptarea lor de către utilizator.

5. REPUS APUD nu are nici o obligație de a verifica dacă utilizatorii folosesc serviciile și / sau software-ul în conformitate cu normele revizuite. Versiunea publicată în versiunea site-ului www.casino-atlanta.com este considerat valid și este o sursă de referință pentru utilizatori. Cunoașterea normelor în vigoare, regulile de joc și politicile de confidențialitate conținute în prezentul acord, precum și modificările care afectează sau vor afecta utilizatorul, este responsabilitatea utilizatorului. REPUS APUD recomandă ca utilizatorii să viziteze în mod regulat paginile site-ului care conțin reguli, reguli ale Politicii de joc și de confidențialitate conținute în acest document. Prin utilizarea site-ului, serviciilor sau software furnizat de serviciu www.casino-atlanta.com, sunteți de acord să respecte regulile, normelor politicii joc și confidențialitate stabilite aici, precum și recentele schimbări lor. Dacă nu acceptați schimbările recente, trebuie să înceteze imediat utilizarea site-ului, serviciile și software-ul oferit de serviciu www.casino-atlanta.com și alte site-uri care îi aparțin.

6. În cazul unor neconcordanțe între versiunea în limba engleză a acestor reglementări, precum și orice altă limbă, prioritatea este întotdeauna versiunea în limba engleză.

III. Reguli și proceduri pentru JOCURI

1. Pentru a se conforma cu legile referitoare la prevenirea spălării banilor REPUS APUD are dreptul de a cere utilizatorului informații suplimentare pe care le consideră necesare. Dacă REPUS APUD devine suspicios cu privire la posibilitatea de spălare de bani sau alte tranzacții suspecte raporteze imediat problema autorităților competente.

2. Jucător deschiderea contului trebuie să fie de cel puțin 18 ani și sunt obligate să completeze serviciul www.casino-atlanta.com formular de înscriere, trimiterea la datele cu caracter personal puțin și adresa corecta de e-mail.

3. A treia persoana sub 18 ani poate deveni membru al site-ului www.casino-atlanta.com. Orice fonduri depuse sau câștigate de persoana care este de sub 18 ani, vor fi transmise organismului de reglementare.

4. REPUS APUD oferă jucătorilor că datele lor cu caracter personal sunt prelucrate în mod corect și legal, și să respecte normele acceptate de conduită. Aceste date sunt colectate doar pentru scopul pentru care jucătorii învață și acceptă, decide să folosească serviciile și întreținerea software www.casino-atlanta.com.

5. Toate datele incluse în formularul de înregistrare trimis la service www.casino-atlanta.com trebuie să fie adevărate, corecte și complete. În cazul în care serviciul prestat www.casino-atlanta.com se dovedesc a fi false, inexacte, incomplete sau, REPUS APUD are dreptul de a rezilia contractul cu utilizatorul. Responsabilitatea de a informa imediat REPUS APUD despre modificările datelor sale personale.

6. În cazul adoptării de către serviciul de informații www.casino-atlanta.com pe care le-au furnizat informații inexacte, www.casino-atlanta.com serviciu vă dreptul de a refuza înregistrarea, iar dacă v-ați înregistrat deja, anula imediat înregistrarea.

Prevenirea Spălării Banilor

1. Prin deschiderea contului de utilizator www.casino-atlanta.com, jucătorul este de acord să respecte normele și reglementările de prevenire a spălării banilor în vigoare în Costa Rica și în întreaga Uniune Europeană. Cu alte cuvinte, jucătorul este de acord să nu realizeze niciun fel de infractiuni.

2. Este interzis să se utilizeze serviciul servicii www.casino-atlanta.com într-un mod direct sau indirect legate de spălarea banilor.

3. În cazul în care utilizatorul nu respectă aceste reguli și regulamente, REPUS APUD poate suspenda contul de utilizator în timpul anchetei.

4. REPUS APUD are dreptul de a lua orice măsuri și se aplică orice proceduri pentru a verifica identitatea de jucători. Dacă REPUS APUD nu primește dovezile cerute sau dacă devii conștient sau bănuiți că o tranzacție ar putea fi legate de spălarea banilor sau de finanțare a terorismului, serviciu nu executa o astfel de tranzacție și va avea dreptul de a închide contul.

Permisiuni

1. Capacitatea de a deschide și contul de utilizator de servicii se acordă numai pentru adulti, sau una care cel puțin 18 ani (21 în cazul cetățenilor din Estonia) și / sau vârsta minimă de a utiliza funcțiile de mai sus, în conformitate cu legislația națională aplicabilă. Avand un cont este permis să resortisanților Rusia, Bielorusia, Ucraina, Statele Unite și în alte țări ale căror legi nu permit. Responsabilitatea jucătorului este de a afla dacă deschiderea și gestionarea conturilor de utilizator sunt permise în jurisdicția în care este supus. Orice fonduri depuse sau câștigate de către persoane neautorizate vor fi transmise organismului de reglementare.

Drepturi pentru jucători

1. Utilizatorul recunoaște și este de acord că www.casino-atlanta.com serviciu nu poate oferi jucătorilor sfaturi sau garanții legale și că acestia au obligația de a cunoaște dacă acționează în conformitate cu reglementările în vigoare și că are dreptul deplin de a juca jocuri, dar doar pe responsabilitatea sa. Puteți utiliza jocurile pe proprie inițiativă și pe propriul lor risc. În plus, sunteți de acord ca nu folositi jocurile sau serviciile pentru serviciul în mod jignitor, nepotrivit, nedrept, sau indecent.

Deschiderea unui cont de utilizator

1. Pentru a putea juca la www.casino-atlanta.com, utilizatorul trebuie să deschideți mai întâi un cont pe site-ul. După deschiderea contului, titularul va primi codurile și / sau parolele necesare pentru a le accesa. Este responsabilitatea dumneavoastră de a menține aceste coduri și / sau parole în secret.

Nume utilizator

1. REPUS APUD își rezervă dreptul de a refuza sau retrage drepturile de utilizare pentru orice motiv, cum REPUS APUD consideră necesar, oricare dintre poreclele sau nume de utilizator, înainte, în timpul și după aprobarea lor. În cazul în care respectă toate prevederile prezentului Regulament, REPUS APUD-i permită să creeze o noua porecla și / sau nume de utilizator.

Parola de securitate

1. Vă recomandăm alegerea unei parole puternice și greu de ghicit.

2. In al doilea rand este responsabilitatea jucătorului de a menține datele nume de utilizator și de siguranță în secret. Toate jocurile jucate folosind date de securitate și de utilizatori vor fi considerate valabile, indiferent de care a participat la ele. Dacă sunteți de părere că confidențialitatea acestor date a fost compromisă, trebuie să vă informeze imediat serviciul www.casino-atlanta.com. Veți primi noile date, iar tranzacțiile ulterioare încheiate pe baza datelor anterioare vor fi anulate.

3. Servicii www.casino-atlanta.com nu își asumă nici o responsabilitate pentru a avea acces la contul de utilizator de terți și nu este responsabil pentru pierderile rezultate din utilizarea neautorizată a parolei utilizatorului de către un terț pentru a avea acces neautorizat la și / sau tranzacție pentru care nume de utilizator și parolă sunt înregistrate corect.

4. REPUS APUD nu își asumă nici o responsabilitate pentru a uita sau pierde parola de utilizator, daca nu a fost ca urmare a unei erori pe site-ul www.casino-atlanta.com. Pe durata acestui contract de servicii www.casino-atlanta.com nu va fi in nici un fel responsabil pentru parolele de stocare și de conectare utilizator.

Insolventa jucatorilor
1. REPUS APUD își rezervă dreptul de a verifica gradul de solvabilitate a titularului de cont, folosind informațiile furnizate în timpul înregistrării și a achiziționat de la terți.
În caz de insolvabilitate a titularului de cont REPUS APUD poate închide contul și pentru a preveni jucatorul pentru a deschide un alt pe același amplasament companii www.casino-atlanta.com și site-uri conexe.

Conturi multiple
1. Fiecare jucator poate avea un singur cont pe numele tău. Folosind mai mult de un cont de un jucător se numește multi-contabil este o practică strict interzisă. REPUS APUD își rezervă dreptul de a închide contul dvs. în orice moment și anula tranzacția făcută de către un utilizator care a înregistrat mai mult de un cont la același sau diferit nume. O astfel de acțiune poate fi considerată de către REPUS APUD po o înșelătorie. În caz de orice dovadă a repus multi-contabil REPUS APUD are dreptul de a bloca jucatorului posibilitatea de a juca turnee standard sau și / sau acordarea de premii.

2. Prin deschiderea unui cont cu www.casino-atlanta.com, vă oferim servicii cu autorizație expresă pentru prelucrarea datelor sale personale în conformitate cu legislația în vigoare, în Costa Rica. Această prelucrare se va realiza numai în scopul de a menține contul dvs. și permite utilizatorului de a utiliza serviciile oferite de serviciu www.casino-atlanta.com.

Utilizarea abuzivă a contului
1. Fondurile depuse în contul dumneavoastră trebuie să fie utilizat doar ca o miză în jocurile oferite de serviciul. Orice activitate suspectă în contul dvs. de utilizator poate duce la depunerea titularului de cont către autoritățile competente, înghețarea fondurilor, și chiar închiderea contului dumneavoastră.

2. În cazul utilizării necorespunzătoare și / sau abuzul de promovare și / sau orice serviciu ofertă www.casino-atlanta.com, Serviciul își rezervă dreptul de a închide sau a bloca conturile de utilizator care a comis o infracțiune, în așteptarea anchetei.

închiderea contului dvs.
1. Fiecare titular de cont are dreptul de a închide contul și rezilia prezentul acord în orice moment prin trimiterea unui e-mail la www.casino-atlanta.com. Serviciul va răspunde într-un termen rezonabil, iar titularul de cont rămâne responsabil pentru toate activitatile care au loc în contul dvs. înainte de intrarea în vigoare a inchiderii. REPUS APUD are dreptul de a rezilia prezentul acord imediat prin notificarea (sau încearcă să-i spuneți) despre acest fapt titularul de cont prin intermediul adresei de e-mail oferit de servicii www.casino-atlanta.com. În cazul în care contul de utilizator este închis de www.casino-atlanta.com de rezultatul negativ de controale de securitate, orice fonduri rămase pe el vor fi confiscate.

2. În cazul de anulare a contului dvs., veți putea retrage orice fonduri în plus față de valoarea taxelor pentru executarea plăților.

3. Toate plățile se efectuează în termen de 48 de ore de la ordinul de către utilizator.

4. Taxele pentru plățile de metode, cum ar fi Neteller și Skrill sunt luate direct din contul tau. Aceste taxe depinde de diverși factori, cum ar fi contul de utilizator valută și locul său de reședință.

Conturile inactive
1. În cazul în care titularul de cont nu intra în contul sau folosind numele și datele de securitate pentru o perioadă de 24 de luni calendaristice, contul va fi considerat inactiv și întreținerea acestora, fondurile vor fi confiscate de către REPUS APUD.

Moneda
1. Toate avansurilor și contul de utilizator trebuie să fie făcute în monedele acceptate de către site. În plus, toate plățile trebuie să fie efectuate din surse în care utilizatorul este listat ca titularul de cont.

Lista de conturi
1. REPUS APUD se angajează să păstreze o listă sigură a tuturor jucătorilor înregistrați și pentru a asigura siguranța tuturor conturilor de utilizator.

Detalii jucător
1. Este responsabilitatea dumneavoastră să vă asigurați că toate datele de pe site-ul www.casino-atlanta.com, în special, adresa, numărul de telefon și de plată detalii au fost actualizate.

Reclamații
1. Reclamațiile trebuie trimise prin e-mail la adresa support@casino-atlanta.com. Service-ul va face toate eforturile pentru a examina prompt propunerile primite.

2. Serwis www.casino-atlanta.com este în nici un fel responsabil pentru investigarea plângerilor sau inițierea utilizator la un alt utilizator pentru orice motiv, de asemenea, rezultă din aceste regulamente. Serviciul are libertatea de a lua măsurile necesare împotriva oricărei persoane suspectate de acțiuni ilicite sau disponibilitatea de a încălca din prezentul acord.

IV. Probleme financiare și plăți

Bonusuri
1. Ca parte a campaniei de marketing pentru contul de utilizator poate fi acordat bani bonus. Aceste bonusuri nu pot fi plătite - ele pot fi utilizate doar în jocuri.

2. www.casino-atlanta.com nu acceptă plăți în numerar. Jucătorii pot alimenta contul dvs. doar prin intermediul brokerilor astfel de plăți. PayPal, dotpay, Skrill, Neteller, Moneta.ru, Paysafecard, WebMoney, Yandex, Transferuj.pl

Ordinul de plata
1. Utilizatorul poate solicita în orice moment, plata, atât în ansamblu și o parte din fondurile din contul său, cu condiția ca toate plățile sa fi fost confirmate și toate sumele plătite. Toate costurile asociate cu ordinul de plată acoperă destinatarul.

2. Procesele de plată REPUS Apud onoreaza toate comenzile imediat. Scopul serviciului www.casino-atlanta.com este realizarea de plăți în termen de 48 de ore, dar el nu este taxat cu orice datorie în această privință.

3. Retragerile din contul dvs. poate fi direcționat numai pentru persoana căreia este înregistrată în contul, în conformitate cu condițiile specificate în site-ul www.casino-atlanta.com. Plătite prin aceeași metodă, care a fost utilizat pentru a implementa plata.

Castigurile
1. Câștigurile sunt plătite doar pentru numele și adresa titularului de cont, în conformitate cu datele din baza de date de servicii www.casino-atlanta.com. Câștigurile sunt acordate la contul dvs. la confirmarea rezultatului final. 2 REPUS APUD își rezervă dreptul de a suspenda ordinul de plată, până la verificarea identității, vârsta și locul de reședință.

2. REPUS APUD zastrzega sobie prawo do zawieszenia zlecenia wypłaty do chwili weryfikacji tożsamości, wieku i miejsca zamieszkania użytkownika.

Erori
1. 1 În cazul în care fondurile vor fi alocate în contul dvs. dintr-o eroare, este responsabilitatea dumneavoastră de a notifica imediat site-ul www.casino-atlanta.com. Orice câștiguri obținute după eroarea, dar înainte de serviciu de notificare www.casino-atlanta.com cazul în care acestea sunt legate de eroarea va fi considerat câștigat într-un mod neregulat și sa întors la serviciu.

Schimbarea soldul contului de terți
1. REPUS APUD nu este responsabil pentru schimbările din balanța de utilizator făcute de către terțe părți de joc, folosind porecla, numele sau parola.

2. REPUS APUD aceasta garantează securitatea oricărui utilizator informații și documente financiare, legate direct sau indirect la ambele tranzacțiile între utilizator și servicii www.casino-atlanta.com.

V. PRINCIPII DE JOCURI

Principiile de software-ul - inteligenta artificiala
1. Utilizarea inteligenței artificiale, inclusiv, printre altele, așa-numitele roboți, utilizarea de software de servicii www.casino-atlanta.com este strict interzisă. Serviciul www.casino-atlanta.com cu angajamentul deplin detectează și previne programelor de acțiune pentru folosirea inteligenței artificiale în timp ce de serviciu, inclusiv, inter alia, programe care obține informații despre adversarii tai, programe înșelătoare și toate celelalte instrumente care dau utilizatorului un avantaj nedrept.

Concursuri si promotii
1. Elemente ale site-ului pot din când în când conține concursuri, promoții, turnee și alte servicii similare sau au legătură oferte www.casino-atlanta.com sau terțe părți. Reguli suplimentare de participare (denumite în continuare reglementările acțiune) în astfel de concursuri, promoții, turnee și alte oferte similare sau conexe vor fi postate în părțile relevante ale site-ului. Ai luat parte la concurs, promovare, evenimentul, sau alte Oferta similare sau conexe, dincolo de aceste reglementări se leagă, de asemenea, cu prevederile Regulamentului de participare. În cazul în care există discrepanțe sau contradicții dintre prevederile acestor documente are reguli de prioritate de participare. REPUS APUD își rezervă dreptul de a șterge, modifica sau adăuga (în orice moment și fără preaviz) concursuri, promotii, turnee și alte proprietăți similare sau conexe pentru site-ul dvs., fără nici o răspundere pentru jucători.

Litigiile
1. REPUS APUD nu ia în considerare plângerile sau litigiile referitoare la jocurile care nu au fost înregistrate în baza de date, sau arhivele site-ului.

Utilizarea site-ului
1. REPUS APUD nu este responsabil pentru orice pierderi sau daune ar fi fost cauzat de folosirea sau utilizarea necorespunzătoare a site-ului sau a continutului acestuia, întârzieri sau întreruperi în funcționare sau transmitere, linia de comunicatii esec, sau alte erori sau omisiuni in continutul.

2. REPUS APUD nu este responsabil pentru modificări în echilibru a făcut de oameni care au jucat sau executate de transfer între conturi folosind porecla, numele sau parola.

3. REPUS APUD eforturi pentru ca toate informațiile conținute în site sunt corecte, dar nu poate accepta responsabilitatea pentru urme de lovituri, pierderi sau daune care rezultă din utilizarea acestor informații.

4. REPUS APUD nu este responsabil pentru actele sau omisiunile furnizor de servicii de internet sau orice alt terț cu care aveți un contract de furnizare a accesului la servicii și programe de servicii.

Riscul jucatorului
1. Jucătorul recunoaște că el a decis să folosească serviciile și servicii software la cererea sa și pe riscul sau.

Pierderea și deteriorarea
1. REPUS APUD nu este responsabil pentru orice pierdere sau deteriorare, atât directe și indirecte, suportate de dumneavoastra sau orice terta parte, ca urmare a utilizării de servicii și / sau de întreținere software. Aceasta include daune în formă de pierderi financiare, pierderea privilegiilor, pierderi de profituri anticipate, întreruperea activității, pierderea de informații comerciale și orice alte pierderi monetare și pe cale de consecință.

2. REPUS APUD nu este responsabil pentru orice pierderi sau daune suportate de către utilizator sau de o terță parte, ca urmare a utilizării site-ului, conținutul sau legăturile sale pe care le conține.

3. REPUS APUD nu este responsabil pentru orice pierderi sau daune suportate de către utilizator sau de o terță parte, ca urmare a modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor sau software.

4. REPUS APUD nu este responsabil pentru orice pierderi sau daune, inclusiv, printre altele, pierderi de profit, suportate ca urmare a funcționării necorespunzătoare a serviciilor și / sau software-ul, sau întârzieri, întreruperi, date de către terți, pierderea sau coruperea datelor, funcționarea necorespunzătoare a mijloacelor de comunicare, utilizare a site-ului sau a conținutului acestuia în scopuri criminale de către oricine, defecte, omisiuni sau orice alți factori dincolo de controlul serviciului de www.casino-atlanta.com Dacă va dura profit ca urmare a unei erori, fie prin retragere sau de a primi fonduri în cont, repus rezerve Apud dreptul de a confisca aceste profituri, iar utilizatorul este obligat să plătească imediat de servicii www.casino-atlanta.com toate fondurile primite și le informa despre eroare. REPUS APUD își rezervă dreptul de a scădere directă (la discreția sa) din contul de utilizator în valoarea fondurilor care pot fi primite de către utilizator în eroare.

Încălcarea contractului
1. Prin acceptarea prezentului acord, vă asumați obligația de a proteja, de a apăra, și de presă pe site-ul www.casino-atlanta.com toate taxele și pasive, daune, pierderi, costuri și cheltuieli, inclusiv, printre altele, taxele legale si altele care de servicii web. casino-atlanta.com s-ar putea suporta ca urmare a încălcării de către dumneavoastră a acestui acord, încălcarea legilor și politicilor privind www.casino-atlanta.com sau terțe părți drepturi prin utilizarea de servicii și / sau software-ul cu un nume de utilizator.

2. În cazul în care orice încălcare de către utilizator a oricăruia dintre termenii acestui acord sau există o suspiciune rezonabilă a unei incalcari a acestuia REPUS APUD își rezervă dreptul de a folosi toate mijloacele juridice disponibile și blocarea (la discreția sa) din toate conturile de utilizator și să le descărcați de fonduri necesare pentru acoperirea suportate pierderi sau utilizator al serviciului datoriei la www.casino-atlanta.com până când instanța decide altfel.

3. În caz de încălcare de către ceea utilizatorilor acestui acord REPUS APUD își rezervă dreptul de a bloca un cont de utilizator și un bloc fix accesul utilizatorilor la site-uri, servicii, și întreținerea software www.casino-atlanta.com și să prezinte un proces împotriva ta.

Valabilitatea si incetarea
1. Prezentul acord intră în vigoare la înregistrare utilizator pe site-ul și rămâne valabilă până când este reziliat în conformitate cu termenii și condițiile de mai jos.

2. Acordul poate fi denunțat în orice moment, în scris, la adresa de support@casino-atlanta.com, starea de soluție nu are un utilizator nu are datorii la serviciu www.casino-atlanta.com. Încetarea are loc numai după primirea confirmării scrise de către utilizator a serviciului www.casino-atlanta.com. Din momentul în care contractul a expirat, utilizatorul va pierde dreptul de a utiliza serviciile și software-ul. În plus, va fi necesară pentru a elimina software-ul de pe computer și de a distruge orice documentație referitoare la servicii sau programe pe care le au și să putem gestiona.

3. La terminare pentru orice motiv, toate obligațiile existente între părți vor fi anulate, dacă nu se prevede altfel, în conformitate cu drepturile și obligațiile acceptate anterior rezilierii contractului.

VI. PROPRIETATE INTELECTUALA

1. Site-ul de servicii www.casino-atlanta.com este destinat numai pentru titularii de cont pe site-ul. Copierea, modificarea, interventia în conținut, distributia, transmiterea, afișarea, reproducerea, transferarea, publicarea pe web și descărcarea sau modificarea în orice mod a conținutului site-ului este interzisa.

2. Descărcarea neautorizată sau copierea oricăror materiale sau de proiectare a site-ului de servicii www.casino-atlanta.com poate fi considerată o încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală în vigoare în Uniunea Europeană și Costa Rica.

3. În al treilea rând site-ul poate fi folosit numai in scopuri legale. Se interzice utilizarea de site-ul pentru a transmite, distribui, publica sau de depozitare a materialelor încalcă legile în vigoare și normele sau drepturile unei terțe părți. Aceasta include (printre altele) utilizarea site-ului, în scopul de a transmite, distribui, publica sau să depoziteze materiale pe sau utilizate în scopuri care încalcă drepturile de autor, mărci comerciale, secrete comerciale sau drepturi de proprietate intelectuală, este obscen sau nociv pentru minori, semne de urs de activitate ilegală sau hărțuire, defaimatoare sau defăimător, încalcă drepturile la intimitate și protecția datelor cu caracter personal, false sau încalcă drepturile controlului valutar sau legii jocurilor de noroc.

VII. DISPOZIȚII GENERALE

1. Prezentul regulament nu este destinat să creeze un parteneriat, agenție sau entitate joint-venture între serviciu www.casino-atlanta.com și client, abonatul, titularul de cont, jucător sau utilizator.

2. În al doilea rând site-ul de servicii www.casino-atlanta.com nu pot fi utilizate de către minori (sub 18 ani) și orice cazuri de astfel de utilizare vor fi raportate la poliție.

3. REPUS APUD pe deplin angajată în promovarea jocurilor de noroc responsabile clienții lor și le reamintește despre problemele de jocuri de noroc, care influențează pozitiv eficacitatea de prevenire, intervenție și tratament al tulburărilor.

4. Politica Jocul responsabil site-ului REPUS APUD dovedește devotamentul pe care vom încerca să reducă la minimum efectele negative ale jocurilor de noroc problemă și de a promova jocul responsabil.

Our innovations

  • Stopping selected rolls during the game
  • Stopping all rolls during the game
  • Quick celebration of winnings
  • Register

Casino Atlanta

Service www.casino-atlanta.com is owned by REPUS APUD – a leading provider of financial, casino and betting services around the world.

We have over 30 years' experience in this field, so we know the secret of the highest quality entertainment: awesome games, big jackpots and bonuses, and convenience of use combined with fast and secure money transaction.

More ›

Responsible Gaming Policy

Casino Atlanta strives to provide players with satisfying and enjoyable experience while playing our games.

However, we realise that gambling can cause addiction, a loss of sense of time, and the ability to objectively assess the risk of playing with money. Therefore, we support Responsible Gambling and advise our players not to risk their money

More ›