l

Sizzling Hot

Play for real Play for fun

Sizzling Hot DeluxeSizzling Hot jest legendą branży mechanicznych gier online - nowi i starsi gracze rozpoznają te nazwy z oryginalnych gier w kasynach offline z całego świata, a teraz mogą doświadczyć wszystkiego, co czyniło z tej gry klasyczną i pełną zaufania grę na przestrzeni lat. Tradycyjne przedstawienie pięciu rolek z pięcioma poziomami płatności spełnia wszelkie oczekiwania, a gracz musi ustawić w jednej linii sąsiadujące symbole na jakimkolwiek z pięciu wygrywających poziomów.

Stawki są ustalone za pomocą przycisków „BET” i „MAXBET”, elementu, który zdał egzamin na przestrzeni lat. Sizzling Hot była również jedną z pierwszych gier mechanicznych online które wprowadziły przycisk „HELP”, na którym gracz może szybko sprawdzić jaka jest wartość każdej wygranej w zależności od wybranej stawki.

Gra zaczyna się na jeden z dwóch sposobów. Gracze mogą albo nacisnąć przycisk „START” by ręcznie kręcić rolki lub mogą wybrać opcję „AUTO”, by pozwolić maszynie działać samej, aż do chwili anulowania tej opcji lub utraty kredytów.

.

Innym elementem branży gier mechanicznych online, który został zachowany prawie od początku i został wstępnie wprowadzony do gry Sizzling Hot jest gra w zakłady (Gamble). Przycisk wyświetla się tak często ile gracz ma wystarczająco dużo szczęścia, by kręcić i wygrać i wskazuje fakt, że teraz ma możliwość założenia swojej wygranej w próbie jej podwojenia. Oczywiście, charakterystyka Gamble jest opcjonalna. Wygrana może być żądana przez opcję Gamble kompletnie zignorowana, jeśli gracz wybierze taką opcję. Mimo tego, ci, którzy chcą zaryzykować, mogą przejść dalej i mogą zaryzykować swoją całą wygraną zgadując kolor następnej wyciągniętej karty. Jeśli uda się, dostają oni podwójną wygraną, na którą postawili w drugiej turze. Jeśli się mylą, wygrana zostanie cofnięta. Poprzednio wyciągane karty są zawsze wyświetlane podczas charakterystyki dla referencji, chociaż gracze mają przysługującą im szansę 50/50 by poprawnie zidentyfikować kolor następnie wyciągniętej karty. Zawsze można mieć szybki dostęp do więcej informacji o charakterystyce przez naciśnięcie przycisku "HELP".

Sizzling HotSizzling Hot is a legend of the online slot industry – players new and old will recognize the name from its origins in offline casinos around the world and now, can experience everything that made the game a bona fide classic over the years. The traditional layout of five reels with five pay lines is present and correct as would be expected, with the player charged with matching five symbols adjacently across any of those five win lines, with all wins being paid from left to right.

Sizzling Hot is more than just a slot machine; it is one of the most influential slots of all time. Many slots have come since its launch and replicated the classic style.

Stakes are set using the ‘BET’ and ‘MAXBET‘ buttons, a feature that has stood the test of time. Sizzling Hot was also one of the first online slots to implement a ‘HELP’ screen, where the player can quickly check what every win is worth based on their selected stake.

.

The game begins in one of two ways. Players can either click the ‘START’ button to spin the reels manually, or choose ‘AUTO’ to leave the machine to its own devices until they either cancel the feature or run out of credits.

Another staple of the online slot industry that has remained almost ever since and was originally implemented in Sizzling Hot is the Gamble game. The button illuminates whenever the player is lucky enough to spin in a win and signals that they now have the opportunity to gamble their prize in an effort to double it. Of course, the Gamble feature is completely non-committal. A won prize can be claimed with the Gamble feature ignored completely if the player so chooses. However, those who wish to take the risk can go ahead and risk their whole prize on guessing the colour of the next card drawn. If they win, they receive twice the prize that they originally spun in. If they are incorrect, then the prize is withdrawn. The previous drawn cards are always displayed during the feature for reference purposes, although players have a legitimate 50/50 chance of correctly identifying the colour of the next card drawn. Further information on the feature can always be quickly accessed by clicking the ‘HELP’ button.

Sizzling Hot DeluxeSizzling Hot já é uma lenda no setor dos jogos mecânicos online – os jogadores novos e mais velhos reconhecerão com facilidade os nomes provenientes dos originais jogos nos casinos offline no mundo inteiro e agora poderão experimentar tudo o que durante anos tornava este jogo clássico e confiável. A tradicional apresentação de cinco rolos com cinco níveis de pagamento cumpre as expetativas de qualquer um e o jogador tem de colocar na mesma linha os símbolos vizinhos em qualquer dos cinco níveis de vitória. As apostas são definidas com os botões “BET” e “MAXBET”, elemento que durante anos tem dado sucesso. Sizzling Hot era um dos primeiros jogos mecânicos online que introduziram o botão “HELP” onde o jogador pode rapidamente verificar qual é o valor de cada vitória dependendo da aposta escolhida. O jogo começa de duas maneiras. Os jogadores podem apertar o botão “START” para manualmente virar os rolos ou escolher a opção “AUTO” deixando a máquina funcionar sozinha até ao momento de anulação desta opção ou perda dos créditos.

Outro elemento de ramo de jogos mecânicos online, guardado praticamente desde o início e inicialmente introduzido no jogo Sizzling Hot, é jogo em apostas (Gamble). O botão acende sempre quando o jogador tiver bastante sorte para rotar e ganhar e indica que agora tem possibilidade de apostar a sua vitória durante a tentativa de sua duplicação. Óbvio, a característica Gamble é opcional. A vitória solicitada pode ser completamente ignorada pela opção Gamble, se o jogador escolher tal opção. Mesmo assim os que querem arriscar podem ir mais afrente e arriscar toda a sua vitória adivinhando a cor da próxima carta sorteada. Se der certo, receberão uma vitória dupla na qual apostaram no segundo turno. Se errarem, a vitória será anulada. As cartas anteriormente sorteadas estão sempre apresentadas durante a característica para a referência, apesar de os jogadores tiverem uma chance 50/50 para identificar adequadamente a cor da próxima carta sorteada. Sempre poderá ter acesso a mais informações sobre a característica apertando o botão “HELP”.

Sizzling Hot DeluxeSizzling Hot je legenda mechanických online her - noví i staří hráči znají tyto názvy z původní hry v kasinech z celého světa, a nyní si mohou vychutnat všechno, co udělalo, že tato hra byla klasická a důvěřivá v průběhu let. Tradiční prezentace pěti kol pěti úrovněmi plateb, které mají splněny všechny očekávání, a hráč musí nastavit přilehlé v jedné linii symboly na některé z pěti vítězných úrovní.

Sázky jsou stanoveny na základě "BET" a "MAXBET", což je prvek, který prošel testem v průběhu let. Sizzling Hot byla také jednou z prvních mechanických her on-line, které zavedly tlačítko "HELP", pomocí kterého hráč může rychle zjistit , jaká je hodnota každé výhry v závislosti na zvolené sazbě. Hra začíná jedním ze dvou způsobů.

Hráči mohou buď stisknout tlačítko "START" s cílem ručně otočit kola, nebo vybrat "AUTO", aby stroj pracoval sám, a to až do doby zrušení této volby nebo ztráty kreditů.

.

Dalším prvkem odvětví mechanických her on-line, který se dochoval téměř od začátku a bylo zavedení do hry Sizzling Hot sázkové hry (Gamble). Tlačítko se zobrazí, pokud má hráč tolik štěstí, aby otáčet a vyhrát, a poukazuje na skutečnost, že nyní má možnost založit své vítězství na snaze zdvojnásobit ji. Samozřejmě, je opcia Gamble volitelná. Výhra může být v důsledku opce Gamble zcela ignorována, pokud hráč si vybere takovou opci. Přesto, ti, kteří chtějí riskovat, mohou pokračovat a riskovat celou svou výhru hádajíc barvu další karty. Pokud se jim to podaří, dostanou dvojitou výhru, na kterou dali sázku ve druhém kole. Pokud ne, výhra bude zrušena. Předtím karty jsou vždy zobrazeny při charakteristice pro reference, ačkoliv hráči mají 50/50 šanci správně určit barvu vytahované karty. Můžete mít vždy rychlý přístup k dalším informacím o vlastnostem stisknutím tlačítka "HELP".

Sizzling Hot DeluxeA Sizzling Hot a mechanikus online játékok legendája - az új és régi játékosok felismerik ezt a nevet az egész világ offline kaszinóinak eredeti játékaiból, most pedig saját maguk is megtapasztalhatják mindazt, ami ezt a játékot egy klasszikus, teljes mértékben bizalomra méltó játékká tette az évek során. Az öt tárcsa hagyományos elhelyezkedése öt fizetési szinttel minden elvárásnak eleget tesz, a játékosnak pedig az a feladata, hogy egy vonalba hozza az egymással szomszédos jeleket az öt nyerővonal bármelyikén.

A téteket a „BET” és „MAXBET” gombokkal lehet megtenni, a játék egy olyan elemének a segítségével, ami az évek során bevált. A Sizzling Hot volt az egyik első mechanikus online játék, amelyben a „HELP” gombot bevezették, ahol a játékos gyorsan ellenőrizheti minden nyeremény értékét, a megjátszott téttől függően. A játék a kétféle kezdési mód egyike szerint indul.

A játékosok vagy megnyomják a „START” gombot, hogy manuálisan forgassák a tárcsát, vagy kiválaszthatják az „AUTO” opciót, hogy a gép saját maga forgasson, egészen addig, amíg a hitelek összege ki nem fogy, vagy a játékosok leállítják ezt a működési módot.

.

A mechanikus online játékok egy másik eleme, ami majdhogynem a létezésének a kezdetétől fennmaradt és a Sizzling Hot játékba is előzetesen bevezetésre került, ez a fogadási játék (Gamble). A gomb annyiszor villan fel, ahányszor a játékosnak szerencséje van, hogy tovább forgathasson és azt jelzi, hogy a játékos most fogadást tehet, hogy a nyereményének az összegét megduplázza. Természetesen a Gamble csak egy lehetőség. A Gamble opció által kínált nyeremény-duplázási lehetőséget figyelmen kívül lehet hagyni, ha a játékos éppen így kívánja. Ennek ellenére azok, akik kockáztatni akarnak, tovább léphetnek és megkockáztathatják az egész nyereményüket, megpróbálva kitalálni a következő kihúzott kártya színét. Ha sikerül, dupla nyereményhez jutnak, amire a második körben tettek fogadást. Ha tévednek, a nyereményt visszavonják. A korábban kihúzott kártyák tájékoztatásul mindig folyamatosan ki lesznek világítva, bár a játékosoknak 50/50 százalékos esélyük van, hogy helyesen tippeljék meg a következő kihúzandó kártya színét. Mindig gyorsan bővebb információt lehet szerezni a "HELP" gomb megnyomásával.

Sizzling Hot DeluxeSizzling Hot es leyenda del ramo mecánico de los juegos online - nuevos y mayores jugadores reconocerán estos nombres del originales juegos en casinos offline de todo el mundo, ahora pueden experimentar todo, lo que ha hecho este juego el juego clásico pleno de confianza en un espacio de años lat. La tradicional presentación de los cinco cilindros con cinco niveles de pago se cumple todas expectativas, y el jugador tiene que colocar en una línea símbolos lindado en cualquier de los cincos niveles vencedores.

Las apuestas están establecidos a través los botones de ”BET” y „MAXBET”, el elemento, que ha pasado el examen en espacio de años. Sizzling Hot fue también una de los primeros juegos mecánicos online que han introducido el botón HELP”, a través cual el jugador puede verificar rápidamente cuál es la cuota de cada ganancia, dependiendo de la apuesta elegida- El juego se empieza de una de las dos maneras.

Los jugadores pueden pulsar el botón “START” para girar los cilindros de manera manual o pueden elegir la opción “AUTO”, para permitir a la máquina funcionar, hasta el momento de anular esa opción o la pérdida de los créditos.

.

El otro elemento del ramo de los juego mecánicos online, que ha sido conservado casi desde los principios y ha sido introducido inicialmente al juego Sizzling Hot es el juego de apuestas (Gamble). El botón se proyecta tan frecuentemente como el jugador tiene suerte suficiente para girar y ganar y indica el hecho que ahora tiene la posibilidad de suponer de su ganancia, en la prueba de su doble. Por supuesto, la característica del Gamble es opcional. La ganancia puede ser, demanda por la opción Gamble, totalmente ignorada, si el jugador elige tal opción. A pesar de ello, aquellos que quieren arriesgar, podrán pasar adelante y arriesgarán de toda su ganancia, acertando el color de la sacada carta siguiente Si se logra, ellos recibirán la ganancia doble, na a la cual apuestan en la vuelta secunda. Si se equivocan, la ganancia será anulada. Anteriormente cartas sacadas son siempre proyectados durante característica para referencias, aunque los jugadores tienen la posibilidad de 50/50 para identificar el color correctamente de la siguiente carta sacada. Siempre se puede tener el acceso rápido a las informaciones de característica a través de pulsar el botón "HELP".

Sizzling Hot DeluxeSizzling Hot ist eine Legende der Branche von den mechanischen Online-Spielen – neue und ältere Spieler werden diese Namen aus den originellen Spielen in den Offline-Kasinos aus der ganzen Welt wiedererkennen und nun bekommen sie die Möglichkeit, alles zu erfahren, was dieses Spiel zu einem klassischen und vertrauenswürdigen Spiel im Laufe der Jahre gemacht hat. Die traditionelle Darstellung von fünf Rollen mit fünf Zahlungsebenen lässt alle Erwartungen in Erfüllung gehen, wobei der Spieler die benachbarten Symbole auf irgendeiner der fünf gewinnenden Ebenen in einer Linie zu platzieren hat.

Die Sätze werden mithilfe der Tasten „BET” und „MAXBET”, eines Bestandteiles festgelegt, der sich im Laufe der Jahre bewährt hat. Sizzling Hot war ebenfalls eines der ersten mechanischen Online-Spiele, wo die Taste „HELP” zu einer schnellen Überprüfung durch einen Spieler jeweiligen Gewinnwertes je nach dem gewählten Einsatz eingeführt wurde.

Das Spiel beginnt auf eine von zweien möglichen Weisen. Der Spieler kann entweder die Taste „START” drücken, um die Rollen manuell zu drehen, oder die Option „AUTO” wählen, um die Maschine bis zur Annullierung der Option bzw. zum Verlust von Krediten alleine laufen zu lassen.

.

Ein anderer Bestandteil der Branche von den mechanischen Online-Spielen, der fast von Anfang an in diesen vorhanden ist sowie mitunter in das Spiel Sizzling Hot eingeführt wurde, ist das Wetten-Spiel (Gamble). Die Taste leuchtet so oft auf, soviel Glück der Spieler hat um zu drehen und zu gewinnen und zeigt diesem die Möglichkeit für den Einsatz des Gewinns in einer Probe deren Verdoppelung. Dieser Vorschlag von Gamble ist selbstverständlich optional. Diese Gamble-Option kann völlig ignoriert sowie der Gewinn verlangt werden, falls sich der Spieler dafür entscheidet. Andererseits kann ein Spieler riskieren, weiter gehen und seinen ganzen Gewinn durch das Raten der Farbe einer nächsten zu ziehenden Karte aufs Spiel setzen. Wenn dies gelingt, bekommt der Spieler einen doppelten Gewinn, auf den er in der zweiten Runde gesetzt hat. Hat sich der Spieler geirrt, wird sein Gewinn rückgängig gemacht. Die vorher gezogenen Karten werden bei der Charakteristik als eine Referenz immer gezeigt, obwohl der Spieler eine im zustehende Chance 50/50 hat, um die Farbe einer nächsten zu ziehenden Karte richtig zu identifizieren. Einen schnellen Zugang zu mehreren Informationen über die Spielcharakteristik gewährleistet immer das Drücken auf die Taste „HELP“.

Sizzling Hot DeluxeSizzling Hot (Раскаленный) - легенда индустрии механических онлайн-игр. Новые и старые игроки узнают это название по оригинальной игре в казино offline во всём мире, а теперь вы можете сами испытать все то, что сделало эту игру классический и доверительной игрой, на протяжении многих лет. Традиционный представление пяти рулонов с пятью уровнями оплаты отвечает всем ожиданиям, а игрок должен установить в одной линии соседние символы, на одном из пяти выигрышных уровней.

Ставки определяются при помощи кнопок «BET» и «MAXBET» - элемент, который оправдался на протяжении многих лет. Sizzling Hot была одной из первых механических игр онлайн, в которой было введена кнопка "HELP", где игрок может быстро проверить ценность каждого приза, в зависимости от выбранной ставки.

Игра начинается одним из двух способов. Игроки могут нажать кнопку "START", чтобы вручную включить ролики или могут выбрать функцию "AUTO", чтобы позволить машине работать самостоятельно, до отмены опции, или потери кредита.

.

Еще одним элементом игровой индустрии онлайн, который сохранился почти с самого начала и был изначально введен в игру Sizzling Hot (Раскаленный) является игра-сделка (Gamble). Кнопка светится до тех пор, пока игроку сопутствует везение при оборотах , на выигрыш указывает возможность установления своего выигрыша в позиции удвоения. Естественно, Gamble не является обязательной. Выигрыш, требуемый Gamble можеь быть полностью проигнорирован, если игрок примет такое решение. Несмотря на это, желающте рискнуть, могут пойти дальше и могут рисковать всем своим выигрышем, пробуя угадать цвет следующей вытянутой карты. Если это удастся, они получают двойной выигрыш, который можно поставить во втором туре. Если вы ошиблись, ваш выигрыш будет аннулирован. Ранее вытянутые карты всегда светятся в таблице для справки, хотя игрокам принадлежит шанс 50/50, чтобы правильно определить цвет следующей вытянутой карты. Вы можете всегда иметь быстрый доступ к дополнительной информации о таблице для справки, нажав кнопку "HELP".

Sizzling Hot DeluxeSizzling Hot este o legendă a industriei mecanice de jocuri online - jucătorii noi și vechi recunosc aceste nume de jocuri originale în cazinouri online din întreaga lume, iar acum puteți experimenta tot ceea ce a făcut acest joc clasic și de încredere jocul de-a lungul anilor. Prezentarea tradițională a celor cinci role cu cinci niveluri de plăți de dorit, iar jucătorul trebuie să se alinieze simboluri adiacente pe oricare dintre cele cinci niveluri câștigătoare.

pRatele sunt determinate cu ajutorul "BET" și "Maxbet", un element care a trecut testul de-a lungul anilor. Sizzling Hot a fost, de asemenea, unul dintre primele jocuri de noroc on-line mecanic care a introdus "HELP", în care jucătorul poate verifica rapid ceea ce este valoarea fiecărui premiu în funcție de rata selectat.

Jocul începe într-unul din două moduri. Jucătorii pot fie apăsați butonul "START" pentru a activa manual rolele, sau poate selecta "Auto" pentru a permite aparatului să funcționeze la fel, până în momentul de anulare a opțiunii, sau pierderea de credit.

.

Un alt element al industriei jocurilor de noroc on-line mecanic, care sa păstrat aproape de la început și a fost introdusă inițial la jocul Sizzling Hot este un joc de pariuri (Gamble). Butonul este afișat atât timp cât jucătorul este de multe ori suficient de norocos pentru a trage și de a câștiga și subliniază faptul că aceasta are acum posibilitatea de a stabili victoria sa în dublarea probei. Desigur, are Gamble este opțională. Câștigătorul poate fi impusă de opțiunea de a juca jocuri de noroc complet ignorate în cazul în care jucătorul dorește acest lucru. În ciuda acestui fapt, cei care doresc să ia o șansă, ei pot merge mai departe și putem risca întregul câștig de ghicit culoarea următoarea carte întins. Dacă reușești, se obține o victorie dublă, care a pus în al doilea tur de scrutin. Dacă ati greșit, câștigurile vor fi revocate. Felicitari Anterior trase sunt întotdeauna afișate în fișa de referință, deși jucătorii sunt datorate pentru a le 50/50 sansa de a identifica în mod corect culoarea atunci întins carte. Puteți avea întotdeauna acces rapid la mai multe informații despre caracteristicile apăsând "HELP".

Our innovations

  • Stopping selected rolls during the game
  • Stopping all rolls during the game
  • Quick celebration of winnings
  • Register

Casino Atlanta

Service www.casino-atlanta.com is owned by REPUS APUD – a leading provider of financial, casino and betting services around the world.

We have over 30 years' experience in this field, so we know the secret of the highest quality entertainment: awesome games, big jackpots and bonuses, and convenience of use combined with fast and secure money transaction.

More ›

Responsible Gaming Policy

Casino Atlanta strives to provide players with satisfying and enjoyable experience while playing our games.

However, we realise that gambling can cause addiction, a loss of sense of time, and the ability to objectively assess the risk of playing with money. Therefore, we support Responsible Gambling and advise our players not to risk their money

More ›